חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן
עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
ההתמחות בהוראה - הסטאז' 8.2‎-14
 
2 במאי 2004
 
  תאריך תחולה 
החלפת חוזר
הוראות הקבע
סב/4(ב),
סעיף 8.2‎-7
  מטרת הפרסום  


תחולה  1. 
חובת ההתמחות בהוראה - הסטאז' - נגזרת מתפיסת ההוראה
כפרופסיה. המתמחים בהוראה (הסטאז'רים) הם מורים וגננות
לכל דבר ועניין בשנת העבודה הראשונה שבה הם מתנסים
בהוראה בתנאי אמת.
הערה: מובהר בזה כי המונח "מתמחה בהוראה" מתייחס במידה
שווה לזכר ולנקבה ולמורים ולגננות.
 
1.1   
ההתמחות בהוראה היא חובה על כל בוגרי המסלולים ללומדים
סדירים במכללות האקדמיות לחינוך שהחלו את לימודיהם משנת
הלימודים התשנ"ז, וכן על כל בוגרי המסלולים להסבת אקדמאים
במכללות לחינוך שאינם מורים בפועל, שהחלו את לימודיהם
משנת הלימודים התשס"א (כמורים בפועל ייחשבו מי שהם בעלי
שתי שנות ותק לפחות במערכת החינוך).
 
1.2   
ההתמחות בהוראה היא חובה על כל בוגרי תכניות ההכשרה
להוראה במחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות שהתחילו את
לימודיהם לתעודת הוראה משנת הלימודים התשס"ג.
 
1.3   
ההתמחות בהוראה תונהג כניסוי, ואחר כך תוחל כחובה גם על
בוגרי המוסדות שאינם אקדמיים, המכשירים מורים.
 
1.4   
השותפים במערך ההתמחות בהוראה
 
2. 
להלן תרשים המפרט את השותפים בהפעלת מערך ההתמחות בהוראה (שמות
בעלי התפקידים שאפשר לפנות אליהם בנושא ההתמחות מפורטים בנספח 1
של החוזר):
3. העסקת המתמחה בעבודה בשנת ההתמחות

3.1 ההעסקה בעבודה בשנת ההתמחות
 
ההתמחות בהוראה תיעשה במערכת החינוך, מכיתות
גן-הילדים ועד כיתה י"ב.  
3.1.1   
המתמחה בהוראה הוא מורה/גננת לכל דבר ועניין, על כל
הזכויות הנלוות לכך (פירוט ראה בתת-סעיף 7 להלן). שכר
ההוראה של המתמחה ישולם על ידי הבעלות המעסיקה
בלבד.
 
3.1.2   
היקף ההעסקה של המתמחה בשנת ההתמחות יהיה שליש
משרה לפחות.
 
3.1.3   
משך ההתמחות הוא שנת לימודים אחת, ולא פחות משישה
חודשי עבודה באותה שנה.
 
3.1.4   
המועד האחרון לכניסה להתמחות, לצורך עבודה בטווח של
שישה חודשים לפחות, הוא 20 בדצמבר בכל שנה. לעניין
ההתמחות תוכרנה גם שתי תקופות עבודה של שלושה
חודשים כל אחת לפחות באותה שנה (לגבי ההתמחות בחינוך
חברתי-קהילתי ראה ב-3.11.4 להלן). לא תוכר צבירה של
ימי עבודה בודדים לעניין ההתמחות בהוראה.
 
3.1.5   
ההעסקה בהוראה תתבצע בליווי חונכות. על החונחות ראה
ב-8 להלן.
 
3.1.6   
ההתמחות בהוראה תיעשה ככלל בשכבת-הגיל (קדם-יסודי,
יסודי, חטיבת ביניים או חטיבה עליונה) ובהתמחויות
(מקצועות ההוראה) שהמתמחה הוכשר להן במהלך לימודיו.
3.1.7   
כל העסקה החורגת מהמסגרות הנדרשות לעיל המפורטות
להלן טעונה אישור מיוחד של גף ההתמחות בהוראה; כל
מקרה יידון לגופו ועל פי הנסיבות.
 
3.1.8   
3.2 העסקת המתמחה בחינוך הקדם-יסודי

ההתמחות בחינוך הקדם-יסודי מתקיימת במסגרת הנמצאת
בפיקוח או בהדרכה פדגוגית של משרד החינוך, והיא טעונה
אישור מוקדם בכתב של הפיקוח (ראה דגם של אישור בנספח
2 של החוזר).  
3.2.1   
תוכר עבודת המתמחה כגננת.  3.2.2   
המסגרות המאושרות להתמחות בהוראה, ביום לימודים קצר
וביום לימודים ארוך, הן:
 
3.2.3   
גן חובה     
גן טרום-חובה     
גן ילדים הנמצא במסגרת "חטיבה צעירה" בבית ספר     
גן ילדים פרטי ברישיון, בפיקוח או בהדרכה של משרד
החינוך
 
   
צהרון בגן ילדים ברישיון, הנמצא בפיקוח או בהדרכה
של משרד החינוך.
 
   
תוכר העסקה במסגרות שפורטו לעיל בתקופה המוגדרת
כ"פגרת הקיץ" במוסדות החינוך הכלליים, בתנאי שמשך
ההעסקה, ובכלל זה זמני החופשה, לא יפחת משישה
חודשים.
 
3.2.4   
העסקת מתמחה כגננת שנייה, לצד גננת הנמצאת באותה עת
בגן, תאושר רק אם קיים תקן לגננת שנייה בגן.
 
3.2.5   
העסקת המתמחה בחינוך היסודי 

3.3 

המסגרות המאושרות להתמחות בהוראה, ביום לימודים קצר
וביום לימודים ארוך, הן:
 
3.3.1   
בתי-ספר שש-שנתיים בכיתות א'-ו'     
בתי-ספר שמונה-שנתיים בכיתות א'-ח'     
כיתות א'-ב' במסגרת "חטיבה צעירה" בבתי ספר.     
בשנת הלימודים התשס"ד הוכרה ההעסקה באמצעות תכנית
"קרב" רק במסגרת בית-ספרית ובשעות ההוראה
הפורמאליות.
 
3.3.2   
העסקת המתמחה בחינוך העל-יסודי
המסגרות המאושרות להתמחות בהוראה הן:  
3.4 
בתי-ספר על-יסודיים ארבע-שנתיים בכיתות
ט'-י"ב
 
   
בתי-ספר על-יסודיים שש-שנתיים בכיתות
ז'-י"ב
 
   
חטיבות ביניים בכיתות ז'-ט'     
בתי-ספר יסודיים שמונה-שנתיים בכיתות
ז'-ח'.
 
   
העסקת המתמחה בחינוך המיוחד  3.5 
תוכר עבודת המתמחה כמורה או כגננת.  3.5.1   
המסגרות המאושרות להתמחות בהוראה הן:  3.5.2   
גן ילדים לחינוך המיוחד     
גן ילדים משלב במסגרת החינוך הרגיל
 
   
בית-ספר לחינוך המיוחד     
כיתת חינוך מיוחד בחינוך הרגיל     
כיתה משלבת במסגרת החינוך הרגיל     
כיתות בחינוך הרגיל     
בית ספר בפיקוח הנמצא במסגרת בית-חולים או
בית-כלא.
 
   
העסקת המתמחה בהוראה במרכז טיפולי חוץ-בית-ספרי
הנמצא בפיקוח משרד החינוך או רשות מקומית או
במועדוניות המופעלות בתוך מסגרת חינוך מיוחד ובאחריות
מנהל המסגרת - העסקה זו טעונה אישור מיוחד של גף
ההתמחות בהוראה. בכל מקרה, היקף ההעסקה של
המתמחה במסגרות אלה לא יעלה על 40% מכלל שליש
המשרה הנדרש להתמחות. יתרת שעות ההתמחות תהיה
במסגרת מאושרת, כמפורט ב-3.5.2 לעיל.  
3.5.3   
תוכר העסקה במסגרות שפורטו לעיל בתקופה המוגדרת
כ"פגרת הקיץ" או כ"חופשת חגים" במוסדות החינוך
הכלליים, בתנאי שמשך ההעסקה, ובכלל זה זמני החופשה,
לא יפחת משישה חודשים.
 
3.5.4   
העסקת המתמחה בהוראת מוזיקה  3.6 
המסגרות המאושרות להתמחות בהוראה הן:  3.6.1   
בתי-ספר בפיקוח משרד החינוך     
גני ילדים המפוקחים או המודרכים על-ידי משרד
החינוך.
 
   
העסקת המתמחה בהוראה פרטנית במוסד חינוכי מוכר
(בקונסרבטוריון) טעונה אישור מיוחד של גף ההתמחות
בהוראה. בכל מקרה, העסקת המתמחה בתנאים אלה תהיה
בהיקף שלא יעלה על 40% מכלל שליש המשרה הנדרש
להתמחות. יתר שעות ההתמחות יהיו במסגרת מאושרת,
כמפורט ב-3.6.1 לעיל, ולא במסגרת פרטנית.
 
3.6.2   
העסקת המתמחה בהוראת מחול  3.7 
לעניין ההתמחות תוכר הוראת מחול כחלק ממערכת
הלימודים בגני ילדים או בבתי הספר בכיתות היסוד,
בחטיבת הביניים או בחטיבה העליונה.
 
3.7.1   
העסקת המתמחה במרכזים חוץ-בית-ספריים טעונה אישור
מיוחד של גף ההתמחות בהוראה. בכל מקרה, היקף ההעסקה
של המתמחה במרכזים אלה לא יעלה על 40% מכלל שעות
ההוראה הנדרשות להתמחות. יתר שעות ההתמחות תהיינה
במסגרת מאושרת, כמפורט ב-3.7.1 לעיל.
 
3.7.2   
העסקת המתמחה בהוראת חינוך גופני  3.8 
תוכר הוראת חינוך גופני כחלק ממערכת הלימודים הבית
ספרית בכיתות היסוד, בחטיבת הביניים או בחטיבה
העליונה.
 
3.8.1   
תוכר הוראת חינוך גופני בכיתות גן הפועל במסגרת "חטיבה
צעירה" המשולבת בבית-ספר.
 
3.8.2   
תוכר העסקת המתמחה במועדון ספורט בית-ספרי במקביל
לעבודתו בהוראת חינוך גופני באותו בית-ספר בהיקף של 4
ש"ש לפחות, בתנאי שסך שעות ההעסקה בשני התפקידים
יהיה שליש משרה לפחות.
 
3.8.3   
העסקה בהוראת תחום החינוך הימי לא תוכר כהתמחות
בהוראת החינוך הגופני.
 
3.8.4   
העסקת המתמחה בהוראת אמנות  3.9 
תוכר הוראת אמנות כחלק ממערכת הלימודים הבית ספרית
בכיתות היסוד, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.
 
3.9.1   
תוכר הוראת אמנות במסגרת אגפי נוער ואגפי חינוך
במוזיאונים המוכרים על ידי מינהל התרבות שבמשרד
החינוך התרבות והספורט.
 
3.9.2   
העסקת המתמחה בכל המסגרות הנזכרות לעיל טעונה תיאום
עם הפיקוח על הוראת האמנות במחוז. חובתם של המתמחה
ושל הגוף המעסיק לקבל אישור מאת הפיקוח על השיבוץ
בעבודה.
 
3.9.3   
העסקת המתמחה בהוראת תיאטרון  3.10
 
תוכר הוראת תיאטרון כחלק מתכנית הלימודים הבית ספרית
בכיתות היסוד, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.
 
3.10.1   
העסקת המתמחה בהוראת תיאטרון טעונה תיאום עם
הפיקוח על הוראת התיאטרון במחוז. חובתם של המתמחה
ושל הגוף המעסיק לקבל אישור מאת הפיקוח על השיבוץ
בעבודה.
 
3.10.2   
התמחות בחינוך החברתי-קהילתי  3.11
 
בשנת ההתמחות בהוראה ישלב המתמחה עבודה כמורה
בהוראת המקצוע שהתמחה בו ועבודה עם נוער, בהתאם
לתת-התמחות בתחום החברתי-קהילתי שהוכשר אליה.
 
3.11.1   
התמחות במקצועות ההוראה בחינוך הפורמאלי היא אחד
התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח
אדם בהוראה. התמחות בחינוך החברתי-קהילתי היא אחד
התנאים לקבלת רישיון הדרכה ממינהל החברה והנוער.
 
3.11.2   
המתמחה רשאי לחלק את עבודתו בין ההוראה ובין הדרכת
הנוער באותה
שנה, בתנאי שסך שעות העבודה בהוראה יגיע יחד לכדי
שליש משרה
לפחות.
 
3.11.3   
המתמחה רשאי לפצל את התמחותו לשנתיים, שנה אחת
כמורה ושנה אחת כמדריך נוער, בתנאי שבכל שנה הוא יעבוד
בהיקף של שליש משרה לפחות.
 
3.11.4   
ההתמחות במקצועות ההוראה תיעשה במסגרות המפורטות
לעיל. ההתמחות בחינוך החברתי-קהילתי טעונה אישור
מוקדם של ראש התחום המחוזי במינהל החברה והנוער או
של נציג מוסמך מטעמו, בהתאם לתחום שהוכשר אליו
המתמחה.
 
3.11.5   
ההתמחות בהדרכה בתחום של "נוער וקהילה" תיעשה
במוסדות המקיימים פעילות חינוכית סדירה וקבועה במסגרת
החינוך החברתי-קהילתי.
 
3.11.6   
המסגרות המאושרות להתמחות בהדרכה בתחום "נוער
וקהילה" הן:
 
3.11.7   
מחלקות לנוער ברשויות מקומיות ובעיריות     
מחלקות לנוער במתנ"סים     
תנועות נוער     
בתי נוער     
בתי ספר קהילתיים     
מסגרות וולונטריות חוץ-קוריקולריות בבתי-ספר
ובפנימיות
 
   
מחנות קיץ וקייטנות.     
המסגרות המאושרות להתמחות בהדרכה בתחום של "קידום
נוער" הן:
 
3.11.8   
 
יחידות לקידום נוער ברשויות     
מרכזי היל"ה     
פרויקטים בבתי-הספר ובפנימיות באחד מן התחומים
האלה: מניעת נשירה, מניעת אלימות, מניעת התמכרויות
(לסמים ולאלכוהול).
 
 
המסגרות המאושרות להתמחות בתחום של "של"ח וידיעת
הארץ" הן בבתי ספר המקיימים פעילות של"ח וידיעת הארץ
בהנחיית הפיקוח על התחום במחוז.
3.11.9   
המסגרות המאושרות להתמחות בתחום של ריכוז חינוך
חברתי הן בבתי ספר המקיימים פעילות של ריכוז חינוך
חברתי, בהנחיית הפיקוח על החינוך החברתי במינהל החברה
והנוער.
 
3.11.10
 
אפשר לבצע חלק מן ההתמחות בחינוך החברתי-קהילתי
במסגרת של פעילות קיץ (מחנה, סמינר וכדומה); זאת בתנאי
שהפעילות מיועדת לנוער בגיל חטיבת הביניים ומעלה והיא
בת שלושה ימים לפחות, וכוללת לינה, ויש בה מגוון של
פעילויות עיוניות, יצירתיות וחברתיות. במקרה זה ההיקף
הנדרש להתמחות בחינוך החברתי-קהילתי יושלם בעבודה
סדירה של המתמחה באחת מן המסגרות המפורטות
ב-3.11.5 ו-3.11.6 לעיל.
 
3.11.11
 

4. נוהלי ההפניה להתמחות בהוראה

גף תנועת עובדי-הוראה באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה ינפיק למתכשר
להוראה במכללות לחינוך טופס "הפניה למתמחה בהוראה" לקראת
השנה האחרונה ללימודי התואר או תעודת ההוראה. בתהליך מתן
ההפניה נערך גם סיווג לאחד מן המחוזות (לבוגרי האוניברסיטאות לא
הנפיקו הפניות עד כה. על כל שינוי בנוהל יבוא פרסום מיוחד).
 
4.1 
ה"הפניה למתמחה בהוראה" תהיה בתוקף עד שלוש שנים מיום
הוצאתה. למימוש ההפניה לאחר שלוש שנים מיום הוצאתה על המועמד
להתמחות בהוראה לפנות לגף תנועת עובדי-הוראה בבקשה לחידוש
תוקף ההפניה שבידו.
 
4.2 
מתכשר להוראה שהוא לומד סדיר במכללה להכשרת עובדי הוראה
זכאי לממש את ה"הפניה למתמחה בהוראה" שבידו כבר בשנה
האחרונה ללימודיו, בתנאי שישלים את חובות הלימודים של השנים
הקודמות לתעודת הוראה ויש בידו אישור על כך (ראה דגם של האישור
בנספח 3 של החוזר).
 
4.3 
מתכשר להוראה הלומד במסגרת המסלול להסבת אקדמאים זכאי
לממש את ה"הפניה למתמחה בהוראה" שבידו רק עם השלמת חובת
ההתנסות המעשית בהוראה וחובות הלימודים הפדגוגיים במכללה.
 
4.4 

5. נוהלי הכניסה לעבודה בשנת ההתמחות

שנת ההתמחות היא השנה הראשונה שבה המועמד להתמחות משתלב
בעבודת ההוראה.
5.1 
המועמד להתמחות יפנה למחוז (בחטיבה העליונה - למנהל בית-הספר)
כאשר בידו טופס "הפניה למתמחה בהוראה" ו"גיליון הערכה" מאת
המוסד המכשיר.
5.2 
שיבוצו בפועל של המתמחה בחינוך הקדם-יסודי, בחינוך היסודי או
בחטיבת הביניים יאושר על גבי טופס שיבוץ חתום על-ידי הפיקוח ועל
ידי גף כוח אדם במחוז, בהתאם לנהלים הקיימים.
5.3 
שיבוצו בפועל של המתמחה בחינוך המיוחד, בחינוך הגופני, בחינוך
החברתי-קהילתי, בהוראת מוזיקה, בהוראת מחול ובהוראת אמנות
יאושר על גבי טופס שיבוץ חתום על ידי המפקח המקצועי.
5.4 
 
מיד עם הכניסה לעבודה יודיע על כך המתמחה למרכז ההתמחות
במוסד שבו הוא עושה את סדנת ההתמחות בהוראה, ויציג לפניו אישור
על כך, חתום על-ידי הפיקוח או על-ידי מנהל בית-הספר (ראה דגמי
אישורים בנספחים 2 ו-4 של החוזר). על המתמחה להמציא למרכז
ההתמחות את הפרטים האלה:  
5.5 
שם גן-הילדים, בית-הספר או המוסד החינוכי     
הכתובת ומס' הטלפון של גן-הילדים, בית-הספר או המוסד
החינוכי
 
   
שם המפקחת על גן-הילדים, המפקח, מנהל בית-הספר או מנהל
המוסד החינוכי
 
   
שם הגננת החונכת או המורה החונך ומספרי תעודות הזהות שלהם
   
היקף ההעסקה     
שכבת הגיל     
מקצועות ההוראה/תחומי ההעסקה ותפקידים נוספים.
 
   

6. חובות המתמחה בהוראה

חובות המתמחה כלפי המעסיק  6.1 
המתמחה בהוראה הוא עובד-הוראה לכל דבר ועניין.  6.1.1   
המתמחה מועסק בהוראה בהיקף של שליש משרה לפחות
ובטווח של שישה חודשים לפחות.
 
6.1.2   
העסקתו של המתמחה בהוראה מלווה בחונך.  6.1.3   
על המתמחה לקיים את הנהלים של המוסד שהוא מועסק בו,
לעמוד בכל דרישות התפקיד ולמלא את כל החובות המוטלות
על כלל עובדי ההוראה במקום עבודתו.
 
6.1.4   
חובת ההשתתפות בסדנת ההתמחות בהוראה  6.2 
כל מתמחה חייב להשתתף בסדנת התמחות ("סדנת סטאז' ")
במהלך שנת ההתמחות.
6.2.1   
לא תוכר השתתפות בסדנה לעניין ההתמחות בהוראה אם
היא קדמה לשנת ההתמחות עצמה או אם היא באה אחריה.
 
6.2.2   
היקף הלימודים בסדנת ההתמחות יהיה 2 ש"ש לפחות.  6.2.3   
מתמחה שבחר להתמחות במקביל לשנת לימודיו האחרונה
לתואר ולתעודת הוראה, תוכל להיחשב לו ההשתתפות בסדנה
כחלק ממילוי חובות הלימודים הנדרשים לתואר ולתעודה,
לפי שיקול דעת המכללה או האוניברסיטה.
 
6.2.4   
כמתחייב מאופי העבודה הסדנאית, ההערכה על השתתפות
המתמחה בה ועל מילוי חובות הלימודים במסגרתה תהיה
מילולית או בהתאם לנוהלי המוסדות המכשירים.
 
6.2.5   
מתמחה אשר שנת התמחותו מתבצעת כשהוא בעל תואר
אקדמי ותעודת הוראה יהיה חייב בהשתתפות פעילה בסדנת
התמחות באחד מן המוסדות להכשרת עובדי-הוראה, לפי
בחירתו, במעמד של משתלם. ההשתתפות בסדנה תוכר
במקרה זה לצורך צבירת גמול השתלמות, בהתאם לנוהלי
אגף ההשתלמויות. המשתתפים בסדנה ישלמו דמי רישום
בלבד.
 
6.2.6   

7. הזכויות הפרופסיונליות של המתמחה בהוראה
 
דרגת השכר  7.1 
בתקופת ההתמחות ישתכר המתמחה על-פי התואר שבידו.  7.1.1   
השכר למתמחה שבחר לעשות את ההתמחות בהוראה
במקביל לשנת לימודיו האחרונה הוא שכר "מורה מוסמך
בכיר", ובחינוך החברתי-קהילתי שכר "מדריך מוסמך בכיר".
כל זאת בתנאי שיציג אישור מן המוסד המכשיר על מילוי
חובות הלימודים לשנים הקודמות (ראה נספח 3 של החוזר).
7.1.2   
תוקף אישור המוסד המכשיר מזכה בשכר "מורה מוסמך
בכיר" עד תום לימודיו של המתמחה והמצאת התעודה,
בטווח זמן שלא יעלה על שנתיים ממועד הנפקת האישור.
 
7.1.3   
הוותק בהוראה
שנת ההתמחות תוכר כשנת ותק בהוראה בתנאי שהמתמחה הועסק
שישה חודשים מלאים לפחות ובהיקף של שליש משרה ומעלה, בהתאם
לנוהלי ההכרה בוותק המתפרסמים על ידי האגף הבכיר לכוח אדם
בהוראה.
 
7.2 
קביעות בעבודה
עמד המתמחה בהצלחה בחובות שנת ההתמחות בהוראה - תיחשב לו
שנת ההתמחות כשנת ניסיון ראשונה לקראת קבלת קביעות בעבודה,
בהתאם לנוהלי הקביעות המתפרסמים מעת לעת על ידי המשרד.
 
7.3 
זכאות לתמריצים
שנת ההתמחות מוכרת לעניין קבלת תמריצים כשנת עבודה לכל דבר
ועניין.
 
7.4 
הלוואות מותנות  7.5 
למתמחה בעל תואר ותעודת הוראה שעמד בהצלחה בחובות
שנת ההתמחות בהוראה תיחשב שנת ההתמחות כשנת עבודה
לעניין החזר הלוואות מותנות, בכפיפות לתנאי ההלוואה
ובהתאם לכללים הקיימים בעניין הלוואות מותנות.
 
7.5.1   
למתמחה שבחר להתמחות בהוראה במקביל לשנת לימודיו
האחרונה לתואר ולתעודת הוראה ועמד בהצלחה בחובות של
שנת ההתמחות - למתמחה כזה תיחשב שנת ההתמחות כשנת
עבודה לעניין החזר הלוואות מותנות בכפיפות לתנאי
ההלוואה ובתנאי שימשיך להיות מועסק בהוראה גם בשנה
שלאחר ההתמחות.
 
7.5.2   
מתמחה המועסק בהתמחות בהוראה במקביל לשנת לימודיו
האחרונה לתואר ולתעודת הוראה זכאי לקבל הלוואה מותנית
כדין כל סטודנט להוראה, בכפיפות לתנאי ההלוואה.
 
7.5.3   
8. החונך
 
הגדרת התפקיד  8.1 
החונך הוא עמית מנוסה, המלווה את המתמחה בשנת עבודתו
הראשונה בהוראה לכל אורכה ועל כל היבטיה, ומספק לו
תמיכה דידקטית-מקצועית, תמיכה חברתית ותמיכה רגשית.
8.1.1   
החונך מסייע למתמחה להיקלט בסביבת העבודה הספציפית,
בדרך של הצמחת היכולות החיוניות למתמחה בתוך מילוי
תפקידו בשלב הכניסה למקצוע.
 
8.1.2   
החונך הוא שותף פעיל בתהליך ההערכה של המתמחה על שני
שלביו: "הערכה מעצבת" ו"הערכה מסכמת". החונך יתעד
בכתב את המשוב על עבודת המתמחה, ובכלל זה דוחות
צפייה בשיעוריו, כבסיס להחלטות ועדת ההערכה.
8.1.3   
בבתי ספר ילווה כל חונך מתמחה אחד ולא קבוצת מתמחים.
בגני ילדים תלווה כל חונכת אחד עד שלושה מתמחים, אולם
פגישות החונכות תהיינה עם כל מתמחה בנפרד.
 
8.1.4   
התנאים הנדרשים למילוי התפקיד  8.2 
עובד הוראה כמורה או כגננת (מנהל בית ספר או מפקח לא ישמש
חונך)
 
   
בעל תעודת הוראה/רישיון הוראה     
בעל ותק של ארבע שנים לפחות בהוראה, מתוכן שנתיים לפחות
בשכבת הגיל שהמתמחה מועסק בה
 
   
בחינוך העל יסודי: בעל ניסיון בהוראת מקצוע אחד לפחות
ממקצועות ההוראה של המתמחה
 
   
השתתפות פעילה במפגשי השתלמות שיוצעו על-ידי המוסד
המכשיר את המתמחה במשך שנת החניכה.
 
   
תינתן עדיפות לבעל תואר אקדמי, לבעל ותק באימון סטודנטים בתהליך
הכשרתם להוראה וכן לבוגר הקורס להכשרת חונכים או למי שמשתתף
בקורס זה במהלך שנת החונכות.
 
 
המינוי לתפקיד  8.3 
גננת חונכת תמונה לתפקיד על-ידי המפקחת על גן הילדים.  8.3.1   
מורה חונך הוא מורה מסגל בית הספר שהמתמחה מועסק בו,
והוא ימונה לתפקידו על-ידי מנהל בית הספר.
 
8.3.2   
חונך בתחום החברתי-קהילתי ימונה לתפקידו על ידי מנהל
מינהל החברה והנוער במחוז או על ידי נציג מטעמו.
 
8.3.3   
בבית ספר שבו המתמחה הוא מורה יחיד במקצועו, כגון
מוזיקה, ימנה המפקח המקצועי מורה מומחה מאותו תחום
מחוץ לסגל בית-הספר לשמש חונך למתמחה, או שימונה
למתמחה חונך מסגל בית הספר, והמתמחה יקבל הדרכה
מקצועית ממדריך מקצועי.
 
8.3.4   
מינוי החונך לתפקידו ייעשה מוקדם ככל האפשר וסמוך
לקבלת המתמחה לעבודה. בכל מקרה ימונה החונך לא יאוחר
מחודש ימים לאחר שיבוץ המתמחה בעבודה.
 
8.3.5   
המינוי לתפקיד ייעשה בכתב (ראה דגם של אישור מינוי
בנספח 5 של החוזר). העתק של כתב המינוי יצורף להערכה
המסכמת.
8.3.6   

תפקידי החונך  8.4 
קשר שבועי אישי, מקצועי, קבוע ורציף עם המתמחה     
מתן תמיכה למתמחה בשלב הכניסה למקצוע     
צפייה בשיעורי המתמחה     
מתן "הערכה מעצבת" באמצע שנת ההתמחות (פירוט ראה ב-10
להלן)
 
   
חברות בוועדת "הערכה מסכמת" בסוף שנת ההתמחות (פירוט
ראה ב-10 להלן)
 
   
השתתפות בהשתלמויות ובימי עיון ביזמת רכז ההתמחות במוסד
המכשיר.
 
   
גמול חונך  8.5 
החונך זכאי לגמול חונכות המתעדכן מדי שנה. בשנת
הלימודים התשס"ד היה הגמול 309 ש"ח ברוטו לחודש.
מסכום זה המוסד המכשיר נדרש להפריש "הפרשי מעביד".
 
8.5.1   
גמול החונכות ישולם במשך 12 חודשים, בתנאי שהחונך
מילא את התפקיד לאורך שנת לימודים שלמה. חנך החונך
את המתמחה בחלק משנת הלימודים, ישולם לו גמול חונכות
בהתאמה, ובכלל זה החלק היחסי של פגרת הקיץ.
 
8.5.2   
קורסים להכשרת חונכים  8.6 
הקורס להכשרת חונכים יכלול את הנושאים הבאים, לצד
נושאים נוספים:
 
8.6.1   
פיתוח התפיסה של תפקיד החונכות     
פיתוח כישורי הדרכה והנחיה     
פיתוח מיומנויות קליטה וליווי בצוות     
פיתוח והקניה של כלי הערכה ומשוב     
בירור תפיסות בנוגע למהות ההוראה     
ההתמודדות עם הקונפליקט שבין תמיכה לבין הערכה.     
הקורס להכשרת חונכים מוכר לצבירת שעות לקבלת גמול
השתלמות.
 
8.6.2   
הקורסים להכשרת חונכים מתקיימים במכללות לחינוך
ובמחלקות להשתלמות ולהכשרת מורים באוניברסיטאות.
לרישום ולקבלת פרטים יש לפנות למרכז הסטאז' במכללה או
באוניברסיטה.
 
8.6.3   

9. מרכז ההתמחות בהוראה

הגדרת התפקיד  9.1
מרכז ההתמחות נושא באחריות הכוללת לגיבוש התכנים
הפדגוגיים ודפוסי הפעולה של מערך סדנאות ההתמחות
במוסדו, יחד עם ממלאי תפקידים נוספים, ומשמש בעצמו
מנחה של אחת הסדנאות.
 
9.1.1   
מרכז ההתמחות נושא באחריות הכוללת על המתמחים
בהוראה המשתתפים בסדנאות ההתמחות במוסדו, הן מן
ההיבט הפדגוגי והן מן ההיבט המינהלי, תוך תיאום עם
הנהלת המוסד ועם ממלאי תפקידים בתוכו.
 
9.1.2   
מרכז ההתמחות אחראי לכינון קשרי עבודה שוטפים עם
החונכים ועם מנהלי בתי-הספר או המסגרות החינוכיות
האחרות שבהן מועסקים מתמחים ממוסדו.
 
9.1.3   
מרכז ההתמחות אחראי לקיום קשרי עבודה שוטפים עם
נציגי גף ההתמחות בהוראה במשרד החינוך.
 
9.1.4   
בתוקף תפקידו מרכז ההתמחות הוא חבר בפורום "מרכזי
ההתמחות בהוראה" במכון מופ"ת.
9.1.5   
 
התנאים הנדרשים למינוי לתפקיד  9.2
איש סגל של המוסד המכשיר מורים     
בעל תואר אקדמי שני לפחות     
בעל תעודת הוראה/רישיון הוראה     
בעל ניסיון בהוראה של שלוש שנים לפחות במערכת החינוך: בגני
ילדים או בבתי ספר
 
   
בעל ותק של שלוש שנים לפחות בעבודה במוסד המכשיר מורים     
בעל ניסיון וידע בהדרכה פדגוגית או ב"ליווי בקליטה"     
בעל יכולת ארגונית.
 
   

היקף ההעסקה וגמול התפקיד
 
9.3 
היקף שעות ההעסקה בתפקיד ייקבע בזיקה למספר
המתמחים במוסד.  
9.3.1   
שכר המרכז ישולם מתקן ההדרכה הפדגוגית במוסד
ומתמיכת האגף להכשרת עובדי הוראה, כמפורט בחוזר
ההפעלה המוצא על-ידי גף ההתמחות בהוראה לקראת
תחילתה של כל שנת לימודים.
 
9.3.2   
מרכז ההתמחות במכללה זכאי לגמול חינוך, ככל מדריך
פדגוגי.
 
9.3.3   

10. נוהל ההערכה של המתמחה בהוראה

10.1 נהלים כלליים
על ההערכה של עבודת המתמחה מופקדת ועדת הערכה
מוסדית.  
10.1.1   
במקרה שבו עבודת המתמחה מפוצלת בין שני מוסדות שונים,
תוקם ועדת הערכה במוסד שבו גם החונך מועסק. במקרה זה
יבקש יו"ר הוועדה חוות דעת על עבודת המתמחה גם מן
המוסד האחר שבו המתמחה מועסק ויביא אותה בפני
הוועדה.
 
10.1.2   
במקרה שבו המתמחה מועסק בשני משכי זמן נפרדים באותו
המוסד, תקוים הערכה על עבודתו ביחס לכל אחד משני משכי
זמן אלה בנפרד: הראשון בהם על-פי הנוהל של הערכה
מעצבת, כמפורט להלן, והשני על-פי הנוהל של הערכה
מסכמת.
 
10.1.3   
במקרה שבו המתמחה מועסק בשני משכי זמן נפרדים ובשני
מוסדות חינוך שונים, תבקש הוועדה את גיליון ההערכה
המעצבת מן המוסד האחר ותתייחס בהערכה המסכמת גם
להתפתחות המקצועית של המתמחה לאורך שנת הלימודים
כולה.
 
10.1.4   
10.2 שלבי ההערכה ומועדיה
עבודת המתמחה תוערך במהלך שנת הלימודים בשני שלבים:   
הערכה מעצבת, באמצע שנת הלימודים - עד 15 בינואר של שנת
ההתמחות
 
   
הערכה מסכמת, לקראת סוף שנת הלימודים - עד אחד במאי של
שנת ההתמחות.
 
   
10.3 הערכה מעצבת
 
האחריות על מתן ההערכה המעצבת מוטלת על החונך,
בתיאום עם מנהל בית הספר או עם הפיקוח המקצועי (בחינוך
הגופני, בחינוך המיוחד, בחינוך החברתי-קהילתי, בחינוך
ההתיישבותי, באמנות ובמחול) או עם הפיקוח על גן הילדים.
10.3.1   
ההערכה המעצבת תינתן עד 15 בינואר של שנת ההתמחות,
בטופס המופץ על-ידי גף ההתמחות בהוראה.
 
10.3.2   
ההערכה המעצבת תיעשה על סמך הצפייה בשיעורים והליווי
השוטף של עבודת המתמחה על-ידי החונך. מטרת ההערכה
המעצבת היא לתת למתמחה משוב מפורט ומנומק על עבודתו
במהלך המחצית הראשונה של שנת הלימודים והנחיות להמשך
עבודתו במחצית השנייה. ההערכה המעצבת היא מילולית בלבד.
10.3.3   
רכיבי ההערכה המעצבת בחינוך הקדם יסודי הם:  10.3.4   
היחס לילד ולקבוצה  א.   
תכנון תכנית עבודה  ב.   
שימוש במקורות מידע  ג.   
איתור בעיות והתמודדות אתן  ד.   
אכפתיות ומעורבות בעשייה החינוכית (כולל התייחסות
חינוכית בזיקה למגזרים השונים)
 
ה.   
שיתוף פעולה עם הצוות החינוכי  ו.   
קבלת ביקורת מקצועית  ז.   
התפתחות מקצועית לאורך שנת ההתמחות.  ח.   
רכיבי ההערכה המעצבת בחינוך היסודי והעל יסודי הם:  10.3.5   
יכולת הוראה  א.   
ניהול כיתה  ב.   
מילוי תפקידי חינוך (כולל התייחסות חינוכית בזיקה
למגזרים השונים)
 
ג.   
השתלבות ומעורבות  ד.   
אחריות מקצועית  ה.   
התפתחות מקצועית לאורך שנת ההתמחות.  ו.   
טופס ההערכה המעצבת ימולא על-ידי החונך בשלושה
עותקים: עותק אחד יימסר למתמחה, עותק נוסף יועבר לידי
מרכז ההתמחות בהוראה במוסד שבו המתמחה משתתף
בסדנת ההתמחות, ועותק שלישי יועבר למנהל בית-הספר או
למפקחת על גן-הילדים או למנהל המסגרת החינוכית, ויישמר
בתיקו האישי של המתמחה לקראת הבאתו לוועדת ההערכה
המסכמת.
 
10.3.6   
במקרה שבו יתגלה קושי בולט בעבודת המתמחה במחצית
הראשונה של שנת הלימודים יתריעו על כך מנהל בית הספר
או הפיקוח המקצועי או המפקחת על גן הילדים בפני
המתמחה בכתב. עותק של מכתב ההתרעה יועבר לידי מרכז
ההתמחות במוסד המכשיר.
 
10.3.7   
10.4 הערכה מסכמת
 
האחריות על מתן ההערכה המסכמת מוטלת על ועדת
ההערכה הפועלת בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי בראשות
המפקח הכולל, ובהעדרו בראשות מנהל בית הספר או
בראשות המפקח המקצועי בחינוך הגופני, בחינוך המיוחד,
בחינוך החברתי, בחינוך ההתיישבותי, באמנות ובמחול,
ובחינוך הקדם-יסודי בראשות המפקח/ת הרפרנט/ית במחוז.
10.4.1   
ההערכה המסכמת תינתן עד אחד במאי של שנת ההתמחות,
ותמולא על גבי ערכת ההערכה המופצת על-ידי גף ההתמחות
בהוראה.
 
10.4.2   
רכיבי ההערכה המסכמת בחינוך הקדם-יסודי הם:  10.4.3   
היחס לילד ולקבוצה  א.   
תכנון תכנית עבודה  ב.   
שימוש במקורות מידע  ג.   
איתור בעיות והתמודדות אתן  ד.   
אכפתיות ומעורבות בעשייה החינוכית (כולל התייחסות
חינוכית בזיקה למגזרים השונים)
 
ה.   
שיתוף פעולה עם הצוות החינוכי  ו.   
קבלת ביקורת מקצועית  ז.   
התפתחות מקצועית לאורך שנת ההתמחות.  ח.   
רכיבי ההערכה המסכמת בחינוך היסודי הם:  10.4.4   
הוראה: שליטה בתחום הדעת, הכרת תכניות לימודים
ובחירה מתוכן, תכנון הלמידה, ארגון הזמן, ביצועי
ההוראה, עיצוב סביבה לימודית, קיום תהליכי אבחון
והערכה, שליטה בלשון והתנסחות בהירה בעל פה
ובכתב
 
א.   
ידע התלמידים: אבחון יכולות וצרכים של תלמידים,
מודעות לקיום שונות בין לומדים, תכנון וביצוע
ההוראה תוך היענות לשונות, טיפוח הנעה וסקרנות
בתלמידים, פתיחות וסובלנות כלפי הלומדים
 
ב.   
ניהול כיתה ותפקידי חינוך: יצירת אקלים כיתה
חיובי, הנהגת משמעת וסדר, הפעלת שעת חברה, פיתוח
ערוצי תקשורת עם התלמידים ובינם לבין עצמם, הפעלת
כלים חברתיים, מתן מודל חינוכי, בחמ"ד - חינוך
לקיום תורה ומצוות
 
ג.   
השתלבות בחיי בית הספר: קיום נהלים
בית-ספריים, גילוי יזמה וקבלת תפקידים, השתלבות
בעבודת הצוות הבית-ספרי  
ד.   
אחריות מקצועית: התנהגות אתית, אחריות כלפי
הורים וקהילה, אחריות כלפי תלמידים, אחריות כלפי
בית הספר, לימוד עצמי והשתלמות מקצועית.
 
ה.   
רכיבי ההערכה המסכמת בחינוך העל יסודי הם:  10.4.5   
הוראה: שליטה בתחום הדעת, תכנון, ניתוח וארגון של
יחידות הוראה, גיוון אמצעי הוראה ושיטות הוראה,
הערכת עבודת התלמידים בדרכים אלטרנטיביות, כושר
ניסוח ובהירות לשונית
 
א.   
ניהול כיתה ותפקידי חינוך: פיתוח אקלים
לימודי-חברתי, התמודדות עם בעיות משמעת, יצירת
קשר עם התלמידים, התייחסות לשונות בין התלמידים,
פיתוח הנעה, סקרנות וחשיבה בלמידה, עידוד הלומדים
להצלחה בלימודים, מודעות לאסתטיקה, לסדר ולניקיון,
התייחסות לאקטואליה, בחמ"ד - חינוך לקיום תורה
ומצוות
 
ב.   
מעורבות והשתלבות: מעורבות בפעילויות חינוכיות
וחברתיות, השתלבות בעבודת הצוות המקצועי, עמידה
בנהלים הבית-ספריים
 
ג.   
אחריות מקצועית: גילוי מוטיבציה להתפתחות
מקצועית אישית, מודעות ויכולת רפלקציה ותובנה
מקצועית, קיום קשר עקבי עם המורה החונך, מחויבות
לחינוך אתי ערכי.
 
ד.   
רכיבי ההערכה המסכמת בחינוך המיוחד, נוסף
לרכיבים המצוינים לעיל, הם:
 
10.4.6   
בניית תכנית לימודים אישית ליחיד ולקבוצה  א.   
מעורבות בעבודת הצוות הרב-מקצועי.  ב.   
רכיבי ההערכה המסכמת בחינוך הגופני, נוסף
לרכיבים המצוינים לעיל, הם:
 
10.4.7   
התמודדות עם בעיות משמעת  א.   
שילוב למידה ותרגול  ב.   
פעילות ספורט חוץ-כיתתית ופעילויות ספורט
בית-ספריות
 
ג.   
חינוך לבריאות  ד.   
בטיחות בשיעורים  ה.   
שמירה על מתקנים ועל ציוד. ו.   
רכיבי ההערכה המסכמת בחינוך החברתי-קהילתי, בנוסף
לרכיבים המצוינים לעיל, יפורסמו בנפרד מטעם מינהל
החברה והנוער.
 
10.4.8   
ועדת ההערכה תקבע את המלצתה בהתייחס להערכה
המעצבת שניתנה למתמחה במחצית הראשונה של שנת
הלימודים ועל סמך טופסי הערכה על עבודת המתמחה
שימולאו על ידי בעלי תפקידים שונים בהתאם לשכבת הגיל
ולמקצועות ההוראה של המתמחה ובהתייחס לטופס הערכה
עצמית שימולא על-ידי המתמחה עצמו, כמפורט בערכת
ההערכה.
 
10.4.9   
עותק של גיליון ההערכה ושל כל המסמכים הנלווים ששימשו
בסיס להמלצת הוועדה יתויק בתיקו האישי של המתמחה
בבית הספר או במחוז.
 
10.4.10
 
גיליון ההערכה המסכמת של ועדת ההערכה, חתום בידי
חבריה, יישלח לגף ההתמחות בהוראה במשרד החינוך מיד
בתום הישיבה ולא יאוחר מ-15 במאי של שנת ההתמחות.
 
10.4.11
 
10.5 הרכב ועדת ההערכה המסכמת

בחינוך הקדם-יסודי ההרכב של ועדת ההערכה נתון בדיון.
ההרכב המוסכם יפורסם בעתיד.  
10.5.1   
בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי תמולאנה הערכות
מסכמות בכתב על ידי המורה החונך, מנהל בית הספר, בעל
תפקיד ריכוז בבית הספר, מורה עמית והמתמחה. לאחר מכן
תתכנס ועדת הערכה בית-ספרית שתכלול את ממלאי
התפקידים האלה: המפקח על המוסד ו/או המפקח על הוראת
המקצוע (יו"ר), ובהעדרו - מנהל בית-הספר, המורה החונך,
רכז השכבה ו/או רכז המקצוע, מורה עמית מסגל בית-הספר
ומעריך חיצוני. המעריך החיצוני, שיוזמן על-ידי יו"ר הוועדה,
יהיה איש חינוך, דהיינו בעל תעודת הוראה ובעל ניסיון
בהוראה בפועל. הוועדה לא תתכנס בהעדר מנהל בית-הספר
או המורה החונך ולא בהרכב המונה פחות משלושה חברים.
 
10.5.2   
הרכב ועדות ההערכה בגני ילדים שבמסגרת חטיבות צעירות
בבתי ספר יהיה במתכונת הוועדות הבית ספריות כמפורט
ב-10.5.2 לעיל.
 
10.5.3   
בחינוך החברתי-קהילתי יבוצע תהליך ההערכה
בתת-התמחויות השונות, כמקובל במינהל החברה והנוער.
הנחיות מפורטות תפורסמנה בנפרד. אפשר לקבל את
ההנחיות מהמפקחים במינהל החברה והנוער.
 
10.5.4   
בחינוך הגופני, בחינוך ההתיישבותי, באמנות ובמחול לא
תתכנס ועדת הערכה בהעדר המפקח המקצועי.
 
10.5.5   
10.6 המלצת ועדת ההערכה המסכמת

ועדת ההערכה המסכמת תמליץ בתום דיוניה על אחת מן
החלופות האלה:  
10.6.1   
המתמחה מתאים לשמש גננת/מורה במערכת החינוך.     
יש לבחון את המתמחה בשנת התמחות נוספת.     
המתמחה לא יוכל לשמש גננת/מורה במערכת החינוך.     
על גף ההתמחות בהוראה מוטלת החובה לשלוח למתמחה
בדואר את ההודעה על המלצת הוועדה בעניינו. העתקים של
ההודעה יופצו לאגף בכיר לכוח אדם במטה ולגפי כוח אדם
במחוזות.
 
10.6.2   
גף ההתמחות בהוראה ישלח את ההודעה עד סוף חודש יוני
של שנת ההתמחות לכל מי שגיליון ההערכה שלו יגיע למשרד
עד לסוף חודש מאי של שנת ההתמחות.
 
10.6.3   
בשנה שלאחר ההתמחות לא ישובץ המועמד ללא הצגת
ההודעה בכתב על עמידתו בהצלחה בשנת ההתמחות, או,
לחלופין, הודעת דרישה להשתלבות בשנת התמחות נוספת.
 
10.6.4   
במקרה שבו המליצה הוועדה על מתן שנת התמחות נוספת
והמלצתה התקבלה, יהיה על המתמחה לעמוד בכל החובות
של שנת ההתמחות מחדש, ובכלל זה השתתפות בסדנת
התמחות במוסד להכשרת מורים.
 
10.6.5   
המליצה הוועדה כי המתמחה לא יוכל לשמש גננת/מורה
במערכת החינוך והמלצתה התקבלה, יהיה המתמחה מנוע
מלקבל רישיון לעיסוק בהוראה ולא יוכל להשתלב בתפקידי
הוראה במערכת החינוך.
 
10.6.6   
10.7 נוהל הגשת ערר על המלצת הוועדה

מתמחה המבקש לערור על ההמלצה של ועדת ההערכה יפנה
בבקשה בעניין לגף ההתמחות בהוראה במשרד החינוך, על
גבי טופס שאפשר לקבלו במזכירות הגף. על העורר לשלוח
העתקים מבקשת הערר למפקח על המוסד שבו בוצעה
ההתמחות, למנהל המוסד, לחונך ולמרכז ההתמחות במוסד
המכשיר.  
10.7.1   
על הבקשה להגיע למזכירות גף ההתמחות לא יאוחר משלושה
שבועות מהיום שבו נשלחה למתמחה ההודעה על המלצת
הוועדה בעניינו.
 
10.7.2   
ועדת הערר תקבל את החלטתה על בסיס המסמכים האלה:
טופס ההערכה המעצבת, טופס ההערכה המסכמת, בקשת
הערר המנומקת של המתמחה, מכתב תגובה של יו"ר
ועדת ההערכה המסכמת על בקשת הערר (המפקחת
הרפרנטית או מנהל בית הספר) ומכתב תגובה של החונך
על בקשת הערר.
 
10.7.3   
במקרים מיוחדים תזמין הוועדה את המתמחה העורר לבוא
ולטעון את טיעוניו לפניה.
 
10.7.4   
הסמכויות של ועדת הערר הן: לדחות את הערר, לקבל את
הערר או להחזיר את העניין לגף ההתמחות בהוראה תוך מתן
הנחיות.
 
10.7.5   
ועדת הערר תודיע בדואר על החלטתה לעורר בתוך שבועיים
מיום ישיבתה בעניינו.
 
10.7.6   
העתקים של החלטת הוועדה יישלחו לכל הנוגעים בעניין.
 
10.7.7   

11. רישיון לעיסוק בהוראה

עמד המתמחה בהצלחה בדרישות של שנת ההתמחות, ובכלל זה
מילוי כל חובות הלימודים בסדנת ההתמחות, יישלח אליו אישור
על כך מטעם גף ההתמחות בהוראה.
11.1 
על סמך האישור על עמידתו של המתמחה בהצלחה בדרישות של
שנת ההתמחות, ולאחר שימציא תעודות על השכלתו - תעודת
הוראה ותואר אקדמי - ינפיק לו גף דירוג והסמכה באגף הבכיר
לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך "רישיון לעיסוק בהוראה".
11.2 
הרישיון לעיסוק בהדרכה והרישיון לשל"ח ולידיעת הארץ יונפקו
על ידי האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה בהתאם לנוהלי מינהל
החברה והנוער.
11.3 
מי שהוא בעל רישיון לעיסוק בהוראה בחינוך העל-יסודי דינו כמי
שהחזיק בעבר רישיון הוראה קבוע.
11.4 
הרישיון לעיסוק בהוראה הוא שמתיר לנושא אותו לעסוק במקצוע
ההוראה במערכת החינוך במדינת ישראל.
11.5 


לפרטים נוספים ולקבלת טפסים אפשר לפנות למנהלת הגף להתמחות בהוראה,
הגב' שרה זילברשטרום, טל' 02‎-5603420, פקס' 02‎-5603974,
דוא"ל: Sarasi@education.gov.il.


12. נספחים


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/9(ב), י"א אייר תשס"ד, 2 במאי 2004