אורחות חיים במוסדות החינוך .1

עולים

1.7

 היערכות לקליטת מורים עולים בהתשס"ו

1.7-1


1. כללי

משרדנו נערך לקליטת מורים עולים לקראת שנת הלימודים התשס"ו בעוד מועד, כדי שהמנהלים יוכלו להתארגן במערכת השעות לקליטת העולים. על כן אנו מודיעים על סדרי העסקת המורים העולים. אין ספק שזו אחת ממשימותיה החשובות של מדינת ישראל בכלל ושל מערכת החינוך בפרט.

בשנת הלימודים התשס"ו תימשך המגמה לקלוט במערכות החינוך את המורים העולים שהוכשרו בקורסי התאמה של המחלקה למורים עולים בהיקף שלא יפחת ממחצית המשרה. המשרד מקצה שעה שבועית תמורת שעה שבועית מתקן בית הספר, עד מחצית המשרה, כדלהלן:

- בחינוך היסודי: עד 8 ש"ש

- בחטיבת הביניים ובחינוך העל-יסודי: עד 6 ש"ש.

2.

ההיבטים שיש להתחשב בהם בשיבוץ המורים העולים
  א. מורים עולים ישובצו ככל האפשר בבתי הספר שיש בהם מספר רב של תלמידים עולים וקיימת בהם מסגרת תומכת של הנהלת בית הספר.
  ב. יש לוודא כי המורה העולה ישתלב בהוראת תלמידים ישראלים ותיקים, כדי שיוכל להתנסות בכל סוגי אוכלוסיות התלמידים בבית הספר.
  ג. מנהל בית הספר יעשה מאמץ להגדיל את היקף העסקתו של המורה העולה מתקן בית הספר, כדי שהמורה יוכל להתמסר לעבודת ההוראה ללא צורך בחיפוש מקורות פרנסה נוספים.
  ד. כדי להקל על קליטתו של המורה יש להימנע משיבוצו בכיתות מאוכלסות או בעייתיות. מוצע להעסיקו בשלב ראשון בשיעורי עזר ובהקבצות בחצאי כיתות ובהדרגה לשלבו בכיתות רגילות.
  ה. מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג לליווי המורים העולים בשנת עבודתם הראשונה ולהצמיד חונך מצוות בית הספר לכל מורה (עם אישור השעות נשלחות אל מנהלי בתי הספר הנחיות לקליטת המורה העולה).

3.

הקריטריונים להעסקת מורים עולים
  א. תינתן עדיפות למסיימי קורסי התאמה או השתלמות מטעם המחלקה למורים עולים.
  ב. תאריך העלייה של המורים הוא מ-כ' באלול התשנ"ט (1.9.99) ואילך. במקרים חריגים תאושרנה שעות גם למי שעלה לפני תאריך זה.
  ג. הוקצו שעות מקבילות להעסקתם מתקן בית הספר (שעה תמורת שעה) או ממקור אחר.
  ד. גננות תוכלנה לקבל 2 שעות שבועיות מהמשרד כנגד שעה שבועית אחת.
  ה. מורים שעלו ארצה לאחר י"ז בטבת התשס"ב (1.1.02) ולא קיבלו כל סיוע יוכלו לקבל שעה תמורת שעה, עד ²/3 המשרה.
  ו. תינתן עדיפות בחלוקת השעות למפרנס ראשי.
  ז. לא תינתנה שעות לבית ספר שאין לו סמל מוסד מוכר על ידי המשרד.
  ח. ניתן אישור בכתב על העסקת העולה ממנהל המחלקה למורים עולים.
  ט. בחמ"ד יש לדאוג להתאמת המורה כמקובל.

4.

לתשומת לב המנהלים
  א. דין השעות הניתנות על ידי משרדנו כדין שעות תקניות לכל דבר ועניין. האישור תקף לשנה אחת בלבד.
  ב. מורה עולה שיפסיק את עבודתו מכל סיבה שהיא, השעות מתבטלות אוטומטית, ואין המחוז רשאי לנצלן למטרות אחרות. המנהל יודיע על כך למפקח על קליטת מורים עולים במחוז.
  ג. אין להעסיק מורים ללא קבלת אישור בכתב ממנהל המחלקה למורים עולים.
  ד. מנהל שלא יקצה שעות במקביל לא ייכלל בהסדר זה.
  ה. תושבים חוזרים יגישו בקשה להשלמת שכר בצירוף אישור ממשרד הקליטה המעיד על זכאותם לסיוע.
  ו. בבתי ספר מקיפים יש לציין בטופס הבקשה להעסקת המורה (ראה טופס 1 בנספח שלהלן), אם הכוונה להעסקת המורה בחטיבת הביניים או בחטיבה העליונה באותו סמל מוסד.
  ז. כמו כן, יש להקפיד לציין בטופס את מגמת בית הספר: ממ', ממ"ד או מוכר.
  ח. מנהלים שייכללו בתכנית זו ידאגו, בסופו של התהליך, להעסיק את המורים העולים מתקן בית הספר בסיום השנה השנייה.
  ט. את הבקשות יש להפנות בכל מחוז למפקח המחוז על המורים העולים (בנספח שלהלן מובאת רשימת המפקחים על המורים העולים במחוזות ושעות הקבלה שלהם).
  י. יש להגיש את הבקשה עד יום שישי, י"ד באב התשס"ה (19.8.05), ומוקדם ככל האפשר.
  יא. מספר השעות המוקצות לנושא הוא מוגבל.
  יב. חלוקת השעות והקצאתן מותנית במדיניות המשרד.

5.

תהליך הקליטה של מורה עולה במערכת החינוך
  א. המורה העולה, שסיים קורס התאמה באחת המכללות, פונה אל המפקח על מורים עולים במחוז.
  ב. המורה העולה ממלא טופס בקשה לשעות (טופס 1 בנספח שלהלן) ומחתים את מנהל בית הספר המתואם עם המפקח הכולל או המקצועי.
  ג. המורה או המנהל מחזיר את הבקשה למפקח.
  ד. הבקשה עוברת מהמפקח המחוזי, עם המלצתו, אל מנהל המחלקה למורים עולים לאישור.
  ה. אישור סופי של מנהל המחלקה מועבר למפקח על המורים העולים במחוז ולמנהלי בתי הספר. הפעלת השעות תתאפשר לאחר אישור מחלקת התקן במחוז.
  ו. המפקח על מורים עולים דואג למילוי כל הטפסים הנדרשים לצורכי קליטת מורה חדש במערכת.
הערה: עבור מורים שישובצו בחמ"ד יש לקבל גם את אישורה של מועצת החמ"ד.

6.

נוהל הדיווח לקבלת משכורת


בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים תועברנה השעות דרך מדור התקן, והדיווח ייעשה כמקובל לגבי מורים רגילים, בפיצול משרה 00 או בפיצול משרה 03 בחטיבות הביניים.

השעות ממשרד הקליטה תועברנה דרך הגזברויות בצירוף אישור בכתב ממנהל המחלקה, ותדווחנה בפיצול משרה 31.

בחינוך העל-יסודי תשלמנה הבעלויות את שכר המורים, והן תקבלנה החזר דרך השכל"ם לאחר דיווח תלת-חודשי למנהל המחלקה על גבי הטופס שיישלח לבתי הספר (טופס 2 בנספח שלהלן).

7.

נספח


טופס 2 - דיווח רבעוני על העסקת מורים בעל-יסודי
מדינת ישראל
משרד החינוך, מינהל כוח אדם בהוראה, תיאום ובקרה
המחלקה לקליטת מורים עולים

תאריך:_____________________
אל: מר מיכאל כהן, סגן מנהל מינהל כוח אדם בהוראה, תיאום ובקרה
מאת:_______ מנהל ביה"ס ___________ סמל המוסד _________ טל'______הנדון: העסקת מורים עולים בשנה"ל התשס"ו


הריני לאשר בזה כי המורים הר"מ עובדים בבית ספרנו:

שם המשפחה השם הפרטי מס' ת"ז מקצוע
ההוראה
החודשים
        - ש"ש - ש"ש - ש"ש
        - ש"ש - ש"ש - ש"ש
        - ש"ש - ש"ש - ש"ש
        - ש"ש - ש"ש - ש"ש
        - ש"ש - ש"ש - ש"ש
        - ש"ש - ש"ש - ש"ש
        - ש"ש - ש"ש - ש"ש
  ________________   ________________   ______________________
  היישוב   שם המנהל/ת   חתימה וחותמת של ביה"סרשימת המפקחים על המורים העולים במחוזות ושעות הקבלה שלהם

המחוז השם הפרטי
ושם המשפחה
ימי קבלת קהל הכתובת מס' הטלפון
המטה מיכאל כהן, סגן מנהל המינהל בתיאום מראש כנפי נשרים 15, ג' שאול, ירושלים 02-5604711
02-5604705/6
ירושלים, מנח"י דבורה וינר ב', 15.30-12 כנפי נשרים 22, חדר 451,
קומה 4, גבעת שאול
02-5601637
פקס'
02-5601618
תל-אביב אורית פריידנרייך ב', 15-9 בניין מושקוביץ, השלושה 2, קומה 10, חדר 1055, ת"א 03-6896389
פקס'
03-6896754
מרכז איילה ניקולא ג', 16-10 בניין מושקוביץ, השלושה 2, קומה 14, חדר 1451, ת"א 03-6896635
פקס'
03-6896765
המינהל לחינוך התיישבותי חיה שבח ב', 16-10
(בשאר
הימים יש
להתקשר
טלפונית)
בניין מושקוביץ, השלושה 2, קומה 3, חדר 304, ת"א 03-6898757
פקס'
03-6898759
חיפה אוריאל כהן ג', 16-8
ה', 8-13
רח' פל-ים 15, קריית
הממשלה, חיפה, קומה 5, חדר 506
04-8632676
פקס'
04-8632575
צפון מרים עיני ב', 16-11 בית הממשלה, קומה 4,
חדר 611, הקריה, נצרת עלית
04-6500177
פקס'
04-6500281
דרום אמיליה גרינשפון ג', 15.30-12 רח' התקווה 4, באר שבע,
קומה 4
08-6264352
פקס'
08-6264356
לפרטים יש לפנות אל מר מיכאל כהן, סגן מנהל המינהל לכוח אדם בהוראה,
תיאום ובקרה ומנהל המחלקה למורים עולים, טל' 02-5604705/6/7.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/10, כ"ג באייר התשס"ה, 1 ביוני 2005