ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

 הפעלת בנות השירות הלאומי במערכת החינוך

3.7-6


בנות השירות הלאומי המשרתות במערכת החינוך הפכו זה מכבר לחלק אינטרגלי מהעשייה ומהנשמה היתרה של מערכת החינוך. המשרד מפעיל במסגרת מערכת החינוך כ-3,160 בנות במשימות חינוכיות ובמסגרות רבות, על פי סדרי העדיפויות שנקבעו על ידי מנכ"לית המשרד:

1. חינוך מיוחד
2. סיוע לאוכלוסיות רווחה
3. קליטה עלייה
4. חינוך לאהבת הארץ ולמורשת ישראל.

כדי לשפר את עבודתן של בנות השירות הלאומי ולהסדיר את דרך פעילותן על פי סדרי העדיפויות של המשרד תתחיל שנת השירות הלאומי בחינוך ב-י"א באב התשס"ה, 16.8.05, ותסתיים ב-כ"א באב התשס"ו, 15.8.06. הכשרת הבנות תיעשה במסגרת שנת השירות והיא תהיה תנאי לכניסה לשירות הלאומי.

כמו כן, רכישת תקנים של בנות שירות לאומי על ידי בעלויות ומוסדות המתוקצבים על ידי המשרד תיעשה באמצעות בקשה להקצאה שתצורף אליה התחייבות בלתי חוזרת המאפשרת למשרד לגבות/לקזז את עלות התקן מתקציבם. הבעלות תצטרך להגדיר את כמות התקנים הרצויים, את הצורך, את העמותה שעמה היא מעדיפה לעבוד ואת סוג התקן (בית/חוץ). המשרד יאפשר את הרכישה בהתאם למדיניותו ולסדרי העדיפויות שלו.

רכישת תקנים על ידי גופים נתמכים תיעשה רק לאחר אישור המשרד. הרכישה עצמה תיעשה ישירות עם העמותות לשירות לאומי שזכו במכרז של המשרד.את טופסי הבקשה לרכישת תקנים אפשר לקבל באתר האגף הבכיר לשירות
לאומי, www.education.gov.il/educationcms/units/moach,
או בפנייה לאגף, בטל' 02-5603544/84, פקס' 02-5603573.את הוראות הקבע בנושא נפרסם בחוזר הוראות הקבע הקרוב.


הודעות


חוזר מנכ"ל סה/10, כ"ג באייר התשס"ה, 1 ביוני 2005