תכניות לימודים .9

חינוך גופני

9.3

 התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידות ותלמידים בתחרויות
 הספורט של בתי הספר בהתשס"ו וההרשמה הפתוחה לאליפויות
 הארציות של בתי הספר

9.3-4


1. בשנת הלימודים התשס"ו יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידות ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא כדלקמן (לפי סעיף 11 לחוק לימוד חובה):
  - לכיתות ז'-ח': א' בטבת התשנ"ב (8.12.91). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"א (18.12.90) ואילך.
  - לכיתות ט': א' בטבת התשנ"א (18.12.90). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התש"ן (29.12.89) ואילך.
  - לכיתות י'-י"ב: א' בטבת התשמ"ח (22.12.87). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשמ"ז (2.1.87) ואילך.
  - לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שיש בהם אליפות בינלאומית: מירוצי שדה, ניווט, טניס שולחן, כדורעף וכדוריד): כ"ד בטבת התשמ"ט (1.1.89).
  - לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שתלמידינו אינם משתתפים באליפויות הבינלאומיות שלהם): א' בטבת התשמ"ט (2.12.88)
  - לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: א' בטבת התשמ"ח
(22.12.87).
2. ההרשמה הפתוחה לאליפויות הארציות לבתי-הספר בשנת הלימודים התשס"ו וההרשמה הפתוחה לאליפויות הארציות לקביעת בתי-הספר המועמדים לייצג את הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך התרבות והספורט באליפויות בינלאומיות (I.S.F) תסתיימנה ביום שני, י"ג בסיוון התשס"ה (20.6.05).

בית-ספר שלא קיבל טופסי רישום יפנה למפקח על החינוך הגופני במחוז או יוריד את קובצי ההרשמה מאתר התאחדות הספורט לבתי-ספר: http://Schoolsport.walla.co.il.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03-6896136.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/10, כ"ג באייר התשס"ה, 1 ביוני 2005