חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
חידונים 7.3
חידון התנ"ך הארצי לנוער יהודי, התשס"ה 7.3‎-1

1. החומר לחידון התנ"ך לשנים התשס"ד-התשס"ו

לחידון הבית ספרי
בראשית: כל הספר
יהושע: פרקים א'-י"א, י"ד, י"ז-י"ח, כ"ב-כ"ד
שופטים: כל הספר
שמואל א'-ב': כל הספר
מלכים א'-ב': כל הספר
רות: כל הספר
יונה: כל הספר
1.1 
לחידון המחוזי - תוספת לנ"ל
שמות: פרקים א'-כ"ד, ל"א-ל"ד
במדבר: פרקים י'-י"ד, ט"ז-י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז
ישעיה: פרקים א'-ב', ו'-ח', י"א-י"ב, ל"ה, מ'-נ"ו
ירמיהו: פרקים א'-ג', ל'-מ"ה
יחזקאל: פרקים א'-ה', ח'-י"ג, כ', ל"ו-ל"ז
משלי: פרקים א'-י"ב, כ"ה-ל"א
תהלים: פרקים ק"כ-קל"ד
1.2 
לחידון הארצי א' - תוספת לנ"ל
דניאל: פרקים א', ט'-י"ב
עזרא: פרקים א, ג'-ד', ח', ט', י'
נחמיה: פרקים א'-ב', ד'-ו', ח'-י', י"ב-י"ג
דברי הימים א': פרקים כ"א-כ"ב, כ"ח-כ"ט
דברי הימים ב': פרקים י"ז-כ"ח
1.3 
לחידון הארצי המסכם - תוספת לנ"ל
הושע: פרקים א'-ב', ו', י"א-י"ד
עמוס: כל הספר
חגי: כל הספר
זכריה: פרקים א'-ד', ז'-ח'
מלאכי: כל הספר
1.4 
לחידון העולמי - תוספת לנ"ל
ויקרא: פרקים י"ט, כ"ד-כ"ה
דברים: פרקים י"ז-כ"ו, ל'-ל"ד
איוב: פרקים א'-ג', ל"ח-מ"ב.
 
1.5 
הנושא המרכזי  2. 
חידון התנ"ך עומד השנה בסימן "בשבילי ארץ אהובה", והפסוק המייצג
הוא "קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה" (בראשית י"ג, י"ז).
 
 
לוח הזמנים לשנת התשס"ה  3. 
חידונים בית ספריים: יום שלישי, ט"ז בטבת התשס"ה (28.12.04)
חידונים מחוזיים: יום שלישי, א' בשבט התשס"ה (11.1.05)
חידונים ארציים: יום שלישי, ו' באדר א' התשס"ה (15.2.05)
החידון הארצי המסכם: יום שלישי, ב' באדר ב' התשס"ה (15.3.05)
החידון העולמי: יום חמישי, ג' באייר התשס"ה (12.5.05).
 
 
הוראות הקבע הנוגעות לחידון התנ"ך הארצי לנוער יהודי מובאות בחוזר
"הוראות קבע" סה/1(א), סעיף 4-.7.3


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל מר דוידי בן זמרה,
מרכז חידון התנ"ך במינהל החברה והנוער, טל' 02‎-5603190 ו-02‎-5603838.