עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
ניכוי ממשכורתם של עובדי ההוראה עבור הקרן לביטוח
חיים ונכות קבוצתי באמצעות הפניקס הישראלי, חברה
לביטוח בע"מ, בשנת הביטוח 2005
8.5‎-1

בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בירושלים ב-י"א בסיוון התש"ם (26 במאי
1980), אנו מפרסמים בזה את הוראות הביצוע:
הניכוי עבור ביטוח חיים ונכות קבוצתי של עובדי ההוראה בסך
210 (מאתיים ועשרה) ש"ח יבוצע בשלושה שיעורים כדלקמן:  
(א)  1. 
ניכוי ראשון, בסך 70 (שבעים) ש"ח, ממשכורת ינואר 2005
המשולמת בראשית פברואר 2005
 
-   
ניכוי שני, בסך 70 (שבעים) ש"ח, ממשכורת פברואר 2005
המשולמת בראשית מרס 2005
 
-   
ניכוי שלישי, בסך 70 (שבעים) ש"ח, ממשכורת מרס 2005
המשולמת בראשית אפריל 2005.
 
-   
סכום הביטוח המרבי הוא 65,000 (שישים וחמישה אלף) ש"ח,
במקרה של פטירה, חלילה, ובמקרה של נכות מלאה, של 100%,
50,000 (חמישים אלף ש"ח), בהתאם לתנאי הפוליסה שיפורסמו
ב"יומן המורה".
 
 
הניכוי יבוצע ממשכורתם של עובדי ההוראה הזכאים למשכורת
בחודשים אלה ממשרדנו והמועסקים בתפקידי הוראה בהיקף של
שליש משרה, לפחות.
 
(ב)   
האמור ב-א' לעיל יחול גם על עובדי הוראה חברי ארגון המורים
העל-יסודיים, לאור הודעת ארגון זה על הצטרפותו להסכם.
 
(ג)   
הוראות ההסכם הנזכר לעיל אינן חלות על עובדי הוראה שהודיעו
בעבר שאינם מעוניינים בביטוח ולא ביטלו את הודעתם עד כה.  
(א)  2. 
עובד הוראה שאינו מעוניין בביטוח יודיע על כך בכתב, ללא דיחוי
ותוך זמן סביר ממועד פרסום זה, למשרדנו, לגזברות הלשכה
המחוזית שהוא משתייך אליה (נוסח ההודעה להלן, ב-3). את
העתק ההודעה ישלח עובד ההוראה למחלקת הביטוחים בבית
הסתדרות המורים, רחוב בן-סרוק 8, תל-אביב 62969.
 
(ב)   
הגיעה ההודעה שניתנה על ידי עובד ההוראה, כאמור ב-ב', לאחר
ביצוע הניכוי מהמשכורת ולא יאוחר מ-31 באפריל, אין הביטוח
תקף, והסכום שנוכה יוחזר לעובד ההוראה על ידי החברה לביטוח
באופן שייקבע על ידה.
 
(ג)   
עובד הוראה שלא נוכו ממשכורתו דמי הביטוח - בגלל טעות או
מסיבה אחרת כלשהי - יודיע לחברה לביטוח במישרין על רצונו
להצטרף אליה. תוקף הביטוח יהיה מהתאריך שייקבע על ידי
החברה לביטוח, בכפיפות לתנאי הפוליסה.
 
(ד)   
ביטוח לעובד ההוראה או