עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
תמריצים לעובדי הוראה וחינוך בהתשס"ה 8.5‎-2

כללי  1. 
בהתאם להחלטות ממשלה שהתקבלו במהלך השנים 2003‎-1993
תופעל מערכת התמריצים לעובדי הוראה וחינוך בשנת הלימודים
התשס"ה (החל מיום ט"ו באלול התשס"ה, 1.9.04) כדלקמן: באזור
עדיפות לאומית א' תינתנה הטבות לכל עובדי ההוראה והחינוך, כמפורט
בנספח להלן.
 
 
לוח הזמנים להגשת בקשות  2. 
מידע מפורט זה על מערכת התמריצים המוענקים לעובדי-הוראה וחינוך
באזור עדיפות לאומית מבטל את כל ההודעות הקודמות בנושא זה.
עובדי הוראה וחינוך הזכאים לתמריצים בשנת הלימודים התשס"ה
יגישו עם תחילת שנת הלימודים בקשות לקבל תמריצים מכל סוג
ללשכות המחוזיות. הגף לדיור ולתמריצים לא יטפל בבקשות שתוגשנה
אחרי ח' בסיוון התשס"ה (15 ביוני 2005), למעט קרנות ההשתלמות
(ראה 4.4 ד להלן) והחזר נסיעות בשבתון (ראה 4.5,
הערה 4).
 
 
הערות   
בקשות לכל סוגי התמריצים יש להגיש לגף לתמריצים במשרד
החינוך במחוז המתאים, על גבי טפסים שאפשר לקבל בגף
התמריצים ובמחלקות החינוך באזורי העדיפות הלאומית. אישור
הבקשה יישלח למעסיק לביצוע, והעתק האישור יישלח למורה.
ההתחשבנות עם הרשויות/הבעלויות בגין תמריצים ששולמו
למורים המועסקים על-ידם תיעשה על פי אותם נוהלי התחשבנויות
עם רשויות ובעלויות הקיימים במשרד החינוך.
 
1.   
התמריצים יאושרו מאותה שנת לימודים שבה הוגשו הבקשות
לתמריצים.
 
2.   
עובדי הוראה וחינוך שקיבלו אישור לקידום בוותק וצורפו לקרנות
ההשתלמות מתבקשים לא למלא שנית את טופסי הבקשות כל עוד
לא חל שינוי במקום עבודתם או במקום מגוריהם.
 
3.   
בקשות להשתתפות בשכר דירה ובשכר לימוד יש להגיש כל שנת
לימודים מחדש בצירוף המסמכים הנדרשים.
 
4.   
עובד הוראה וחינוך החוזר משנת שבתון מתבקש למלא שנית את
טופסי הבקשות לתמריצים (כולל קרנות ההשתלמות).
 
5.   
 
הזכאים לתמריצים  3. 
עובדי הוראה וחינוך המדורגים בדירוג עובדי הוראה (מפקחים, מנהלי
בתי-ספר, מורים, גננות, מדריכים, עובדי מתנ"סים) ופסיכולוגים
חינוכיים המדורגים בדירוג האקדמי - כל אלה זכאים לתמריצים
בתנאים האלה:
 
 
אם הם מוסמכים לשלב החינוך שבו הם מלמדים, בעלי תעודת
הוראה או בעלי תואר אקדמי (מורה "מוסמך" הוא מי שיש בידו
תעודת הוראה בחינוך היסודי או רישיון הוראה קבוע בחינוך
העל-יסודי)
 
(א)   
אם הם גרים ביישוב הנמצא באזור עדיפות לאומית א' ועובדים בו
(ב)   
אם הם מועסקים ישירות על ידי המשרד או על ידי בעלויות בחינוך
העל-יסודי במסגרת הפרופיל ו/או במוסדות המוכרים במסגרת
החינוך המוכר.
 
(ג)   
הערות   
עובד הוראה וחינוך הגר ביישוב באזור עדיפות לאומית א' ועובד
ביישוב אחר באזור עדיפות לאומית א', וכן מורה המשנה את מקום
עבודתו או את מקום מגוריו בין יישוב ליישוב באזור עדיפות
לאומית א', זכאותו לתמריצים או להמשך קבלת תמריצים תיקבע
על ידי מנהל הגף לדיור ולתמריצים.
 
1.   
עובד הוראה וחינוך המשנה את מקום עבודתו או את מקום מגוריו
חייב להודיע על כך בכתב לגף התמריצים במחוז המתאים. קבלת
התמריצים מוגבלת לתקופת העבודה והמגורים באחד היישובים
שברשימה. עזב עובד ההוראה את היישוב ו/או הפסיק לעבוד -
מכל סיבה שהיא - יבוטלו התמריצים.
 
2.   
עובדי הוראה וחינוך המועסקים על ידי בעלויות בחינוך העל-יסודי
יאושרו בתנאי שהם מופיעים בפרופיל בית הספר.
 
3.   
עובד הוראה וחינוך העובד במשרה חלקית זכאי לתמריצים במידה
יחסית להיקף משרתו, בתנאי שיעבוד מחצית המשרה לפחות
במהלך כל שנת-הלימודים (50% של משרה שנתית).
 
4.   
התמריצים אינם חלק מן השכר לצורך פנסיה ופיצויי פיטורין.  5.   
הענקת התמריצים אינה נובעת מהסכמים קיבוציים החלים בדירוג
עובדי הוראה אלא היא פרי החלטת ממשלה.
 
6.   
הודעה על ביטול תמריצים לעובד הוראה וחינוך תינתן רק באישור
הגף לתמריצים.
 
7.   
מכל התמריצים ינוכו מסים כחוק.
 
8.   
פירוט התמריצים  4. 
קידום ותק (תמריץ שווה קידום בשווי כספי ותק) של שנות
הוותק המוכר לצורך תשלום השכר יקודם ביישובים שבאזור
עדיפות לאומית א' ב-4 שנים.
 
4.1   
קידום הוותק יחול לגבי עובדי ההוראה והחינוך הזכאים, בכל
שלבי הוותק המקצועי. לעובדי הוראה וחינוך בשנות הוותק
ה-36‎-33 יקודם הוותק המוכר בשיעור השווה להפרש בין השכר
המשולב של שנת הוותק ה-35 לשכר בשנת הוותק ה-36, כפול
מספר שנות הקידום, לפי סוג היישוב.
קידום הוותק מוגבל לתקופת העבודה והמגורים באחד היישובים
שברשימה. עזב עובד ההוראה את היישוב, יבוטל קידום הוותק
באורח-אוטומטי, והעובד יוחזר לוותקו הריאלי בעבודה.
קבוצות שאינן מדורגות לפי ותק, אלא לפי דרגות, כמו פסיכולוגים
חינוכיים המדורגים לפי הדירוג האקדמי, יש לקדמן ביישובים
שבאזור עדיפות לאומית א' לפי אותו עיקרון, בהתאם לאישור הגף
לדיור ולתמריצים: בשווי כספי של 2 דרגות.
 
 
לימודים אקדמיים לקראת תארים בישראל
הגף לדיור ולתמריצים משתתף בשיעור של 75% בהוצאות שכר
הלימוד במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה - של
כל עובד הוראה וחינוך הזכאי לתמריצים - לאחר שהגף מאשר את
תכנית הלימודים, ובתנאי שהוא לומד מערכת שעות של 6 שעות
שבועיות לפחות. חוגי הלימוד שיאושרו חייבים להיות בתחום
המקצועות הנלמדים בבית הספר או בנושאי חינוך כללים,
לקראת תואר.
 
הערות
4.2   
עובדי הוראה וחינוך תושבי אזור עדיפות לאומית א'
המקבלים מענקי שעות מטעם הגף להשתלמות זכאים אפוא
לקבל גם החזר שכר לימוד מטעם הגף לדיור ולתמריצים,
בהתאם להוראות הנזכרות לעיל (פרטים לגבי מענקי שעות
אפשר לקבל בגף ההשתלמויות במשרדנו).
 
1.  
עובדי הוראה וחינוך המקבלים השתתפות בשכר לימוד
מגורם אחר אינם זכאים להשתתפות נוספת מטעם המשרד.
 
2.  
עובדי הוראה וחינוך הלומדים בשלוחות של אוניברסיטאות
מחו"ל אינם זכאים להחזר שכר לימוד (החל מ-1.9.02).  
3.  
עובדי הוראה וחינוך הלומדים באוניברסיטה הפתוחה זכאים
להחזר שכר לימוד בתנאי שילמדו שני קורסים אקדמיים
לתואר במהלך שנת הלימודים.
 
4.  
ההשתתפות בשכר לימוד אינה חלה על לימודים בחו"ל.  5.  
ההשתתפות אינה חלה על אגרות לימודים, על דמי בחינות
ועל פיגורים, וסכום ההשתתפות לא יעלה על גובה שכר
הלימוד השנתי.
 
6.  
השתתפות בשכר דירה
סכום ההשתתפות של הגף לדיור ולתמריצים בשכר הדירה באזורי
עדיפות לאומית בשנת הלימודים התשס"ה יעמוד על 80% מגובה
שכר הדירה בדירות עמידר ועמיגור וכן בדירות השייכות לרשויות
מקומיות ועוד.
התחשיב להשתתפות הגף יהיה על פי ההוצאה השנתית הכוללת
בגין שכר-דירה ל-12 חודשים, והיא תבוצע ב-12 תשלומים
חודשיים שווים.
הדירות השכורות בשוק החופשי אינן כלולות בהסדר זה,
והשתתפות הגף תתבסס אפוא על מחירי שכר הדירה של עמידר
ביישוב, והיא לא תעלה על ההשתתפות המרבית בשכר דירה
שנקבעה לאותה שנת לימודים, להוציא יישובים שקיימת בהם
מצוקת דיור ושכר הדירה בהם הוא מן הגבוהים בארץ, כמו אילת,
ערד ועוד. במקומות אלה ייקבע שיעור ההשתתפות על ידי ועדה
בראשות מנהל הגף לדיור ולתמריצים ובהשתתפות נציג המחוז,
הממונה על נושא התמריצים במחוז, ונציג הרשות, מנהל מחלקת
החינוך.

הערות
 
4.3   
להשתתפות בשכר דירה זכאי עובד הוראה וחינוך מוסמך,
הגר ועובד באותו יישוב, בתנאי שהוא אינו בעל דירה
אחרת - על שמו או על שם אשתו - באותו יישוב או ביישוב
אחר שבאזור עדיפות לאומית.
 
1.   
עובדי הוראה וחינוך המקבלים השתתפות בשכר דירה
מגורם אחר אינם זכאים להשתתפות נוספת מטעם המשרד.
 
2.   
ההשתתפות לא תינתן לעובדי הוראה השוכרים דירה מקרוב
משפחה מדרגה ראשונה (אב/אם, בן/בת, אח/אחות, חתן/כלה,
סב/סבתא, גם של בן/בת הזוג של עובד-ההוראה).
 
3.   
השתתפות בשכר-דירה תינתן לעובדי הוראה וחינוך
השוכרים דירה לתקופה של 6 חודשים לפחות במהלך שנת
הלימודים.
 
4.   
מאז שנת הלימודים התשנ"ח עובד הוראה וחינוך המוכר את
דירתו בתוך אזור עדיפות לאומית אינו מקבל כל סיוע בשכר
דירה.
 
5.   
הצטרפות לקרנות ההשתלמות של עובדי הוראה וחינוך  4.4   
הגף לדיור ולתמריצים יישא בהפרשות לקרן - של העובד ושל
המעסיק גם יחד - לגבי עובד הוראה וחינוך הזכאי
לתמריצים, הגר ועובד באחד היישובים שבאזור עדיפות
לאומית ואשר יצטרף לאחת מארבע קרנות ההשתלמות
לעובדי הוראה, בהתאם לתקנוני הקרנות (פרטים על הקרנות
אפשר לקבל בבנק הבינלאומי ובבנק מסד, "מנהלי הקרנות").
א.   
באזור עדיפות לאומית חלק המעסיק פטור מתשלום
מס-הכנסה. חלק העובד המשולם על ידי המעסיק חייב
ב"זקיפת הטבה" לצורך מס-הכנסה.
 
ב.   
כדי ליהנות מן ההסדר על עובד ההוראה להגיש לגף לדיור
ולתמריצים במחוז המתאים בקשה אישית להצטרפות.
 
ג.   
עובדי הוראה וחינוך המגיעים לגיל 53 מתבקשים למלא
טפסים חדשים ולהצטרף לאחת מהקרנות המקוצרות על פי
תקנון הקרנות (פרטים אפשר לקבל בקרנות ההשתלמות).
 
ד.   
תשלום חלקו של העובד בקרן ההשתלמות על ידי הגף לדיור
ולתמריצים יהיה מוגבל לתקופת עבודתו ומגוריו באחד
היישובים שברשימה. עזב העובד את מקום מגוריו או את
מקום עבודתו ביישוב לפני תום 5 שנים מתחילת החיסכון
הראשון במסגרת התמריצים מכל סיבה שהיא, יפסיק הגף
לדיור ולתמריצים לגביו את ההסדר האמור, ויגבה מן הקרן
את כל התשלומים ששולמו על ידו בגין חברותו של העובד
בקרן ההשתלמות.
 
ה.   
על עובד ההוראה לחתום על ההצהרה בטופס הבקשה המובא
להלן:
 
ו.   
"אני הח"מ מצהיר בזה כי הנני עוסק/ת כעובד/ת הוראה/עובד/ת חינוך
במוסד שפרטיו רשומים לעיל וכי הגשתי בקשה להתקבל/התקבלתי
כחבר/ה בקרן השתלמות למורים ולגננות בע"מ למורים תיכוניים, למורי
סמינרים ולמפקחים בע"מ.

הצטרפותי במסגרת התמריצים כפופה להוראות שבחוזר המנהל הכללי
של משרד החינוך.

ידוע לי כי משרד החינוך או מעסיקי הישיר יישאו בהפרשות העובד
והמעביד גם יחד בגין חברותי בקרן ההשתלמות למשך תקופת עבודתי
במוסד הנ"ל ומגוריי ביישוב שפרטיו רשומים לעיל.

כן ידוע לי שאם אעזוב את מקום עבודתי או את מקום מגוריי לפני תום
5 שנות חיסכון, או שאעבוד פחות מ-50% משרה שנתית, יפסיק משרד
החינוך להפריש כספים עבור חלקי בחיסכון ויגבה מן הקרן את
התשלומים עבור כל התקופה.

הנני מתחייב/ת להודיע בכתב לקרן ההשתלמות ולגף לדיור ולתמריצים
על כל שינוי במקום מגוריי ובמקום עבודתי."
 
 
ההצטרפות לקרן תאושר מראשית שנת הלימודים התשס"ה,
ובלבד שתוגש לפני י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר
2004). מורים שיגישו בקשות בין התאריכים כ' בטבת-כ"ו
בסיוון התשס"ה (15.6.05‎-1.1.05) יצורפו לקרן מיום כ'
בטבת התשס"ה (1.1.05).
 
ז.   
עובדי חינוך המועסקים במערכות החינוך הבלתי פורמאליות,
תושבי ועובדי אזור עדיפות לאומית, שאושרו על ידי הגף,
זכאים להצטרף לקרנות ההשתלמות המקוצרות "מקור"
ו"מישור" במסגרת התמריצים, והמעסיק יישא בהפרשות
לקרן של העובד והמעסיק גם יחד. הגף לדיור ולתמריצים
יחזיר למעביד את חלקו של העובד בקרן.
 
ח.   
פסיכולוגים חינוכיים, תושבי אזור עדיפות לאומית, שאושרו
על ידי הגף לדיור ולתמריצים, זכאים להצטרף לקרן
ההשתלמות לאקדמאים במסגרת התמריצים, והמעסיק יישא
בהפרשות לקרן של העובד והמעסיק גם יחד. הגף לדיור
ולתמריצים יחזיר למעבידים את חלקו של העובד בקרן.
 
ט.   
החזר הוצאות נסיעה של מורים משתלמים בשנת שבתון
הגף לדיור ולתמריצים יישא בהוצאות הנסיעה למקום ההשתלמות
ובחזרה של עובד הוראה הגר באחד היישובים שבאזור עדיפות
לאומית. החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי התעריפים של התחבורה
הציבורית, ויבוצע על ידי קרנות ההשתלמות.

עובד הנוסע להשתלמות ברכבו הפרטי יהיה זכאי להחזר הוצאות
נסיעה לפי מספר הימים שבהם הוא נוסע להשתלמות ולפי תעריפי
התחבורה הציבורית באותם קווי נסיעה בינעירוניים בלבד.
בקשה לקבלת ההחזר יש להגיש ישירות לקרן ההשתלמות
המתאימה, על גבי טופס שאפשר לקבל בקרן.

הזכאים להחזר הוצאות נסיעה

עובדי הוראה המדורגים בדירוג עובדי הוראה (מפקחים, מנהלי
בתי ספר, מורים, גננות ומדריכים) זכאים להחזר הוצאות נסיעה
בתנאים האלה:
 
4.5   
אם הם אושרו לצאת לשנת שבתון במסגרת התמריצים על
ידי הגף לדיור ולתמריצים למורים;
 
(א)   
אם הם ממשיכים לגור באזורי עדיפות לאומית א';  (ב)   
אם שיעור משרתם הממוצע במסגרת מענק ההשתלמות הוא
לפחות 50%.
 
(ג)   
הערות   
החזר הוצאות הנסיעה יאושר רק עד לאוניברסיטה הקרובה.
1.   
החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי תחשיב של 6 שעות שבועיות
של לימודים באותו יום ולא יותר מפעמיים בשבוע.
 
2.   
החזר הוצאות הנסיעה יבוצע במידה יחסית להיקף המשרה
ולשעות ההשתלמות ולאחר אישור הגף לתמריצים.
 
3.   
דוחות נסיעה שיגיעו לקרנות ההשתלמות לאחר ח' בתמוז
התשס"ה (15.7.05) לא יכובדו.
 
4.   
5. מורים צפוניים המלמדים ביישובי הבדואים בדרום
כללי
במסגרת הסכמי השכר בשנים התשנ"ד-התשנ"ה (1995‎-1994) מורים
צפוניים המלמדים ביישובי הבדואים בדרום זכאים להטבות: השתתפות
בשכר-דירה ובקרן השתלמות - תשלום חלקו של העובד על ידי המעביד.
 
5.1 
החזר שכר דירה  5.2 
על המורים להגיש טופסי בקשה כל שנה בצירוף חוזה שכירות
מקורי ותצלום של תעודת זהות (דף הפרטים האישיים ודף
הכתובת - מקום המגורים בצפון). את הבקשות יש להגיש על גבי
טפסים שאפשר לקבל במחלקת התמריצים במחוז הדרום.
 
א.   
התחשיב להשתתפות בשכר-דירה יהיה בהתאם לגובה סכום
ההשתתפות שייקבע מעת לעת בכפיפות להסכמי השכר שנחתמו.
גובה הסכום בשנת הלימודים התשס"ד עמד על 562 ש"ח לחודש
וניתן ל-12 חודשים.
 
ב.   
מורים המשלמים שכר דירה נמוך מסכום ההשתתפות יקבלו החזר
בסכום זה בלבד.
 
ג.   
מורים שאינם מקבלים את משכורתם ישירות מהמשרד ואושרו על
ידי המחלקה לתמריצים במחוז הדרום זכאים לקבל את ההחזר
על ידי המעסיק. המחלקה לתמריצים תחזיר למעסיק את שכר
הדירה על פי נוהלי ההתחשבנות הקיימים במשרד.
 
ד.   
קרן השתלמות - תשלום חלקו של העובד על ידי המעביד  5.3 
ההצטרפות לקרנות ההשתלמות של מורים צפוניים המלמדים
ביישובים הבדואים בדרום תבוצע על פי הנהלים הקיימים בקרנות
ההשתלמות, בכפיפות לתקנונים הקיימים, וניכוי חלקו של העובד
יבוצע משכרו של המורה כמקובל. על המורים לפנות אפוא ישירות
לקרנות ההשתלמות ולמלא טפסים ולהצטרף לקרן במסגרת
הרגילה.
 
א.   
משרד החינוך התרבות והספורט יחזיר למורים את חלקם שנוכה
משכרם בגובה 4.2%, וזאת לאחר אישור הזכאות על ידי המחלקה
לתמריצים במחוז הדרום.
 
ב.   
לשם בדיקת הזכאות וקבלת ההחזר על המורים לפנות ישירות
למחלקת התמריצים בלשכה המחוזית בדרום בצירוף אישור
ההצטרפות לקרן ההשתלמות במסגרת הרגילה.
 
ג.   
מורים שאינם מקבלים את משכורתם ישירות מהמשרד, ואושרו
על ידי המחלקה לתמריצים במחוז הדרום, יישא מעסיקם בהחזר
למורה, והמחלקה לתמריצים תחזיר למעביד את חלקו של העובד
בקרן על פי נוהלי ההתחשבנות הקיימים במשרד.
 
ד.   
הערות   
מורים צפוניים פירושם מורים ממגזר המיעוטים שנולדו באחד
מיישובי מחוז הצפון ומקום מגוריהם קבוע ביישוב במחוז הצפון.
 
1.   
הזכאות להטבות מתייחסת לכל עובדי ההוראה הצפוניים
המלמדים ביישובי הבדואים בדרום, בלי כל קשר לאופי העסקתם
- דהיינו אם הם קבועים או זמניים.
 
2.   
מורים צפוניים הרוכשים דירות במחוז הדרום תבוטל זכאותם
להטבות ודינם יהיה כדין מורה תושב קבע.
 
3.   
מורים צפוניים המשנים את כתובתם הקבועה מהצפון לדרום
בתעודת הזהות (במרשם התושבים) תבוטל זכאותם להטבות גם
אם לא רכשו דירה.
 
4.   
מורה צפוני העובד במשרה חלקית יהיה זכאי להטבות במידה
יחסית להיקף משרתו, בתנאי שהשיבוץ לעבודה יהיה לכל שנת
הלימודים.
 
5.   
גם המורים הצפוניים יגישו את הבקשות להטבות לשנת הלימודים
התשס"ה לא יאוחר מיום ח' בסיוון התשס"ה (15 ביוני 2005).
 
6.   


בשאלות אפשר לפנות אל מנהל הגף לתמריצים, מר יצחק ויצמן,
טל' 02‎-5604771/2.נספח אזור עדיפות לאומית א' לעניין ההטבות הניתנות לעובדי
הוראה וחינוך (פירוט היישובים הוא לפי סדר ה-א'-ב')
 
6. 
63. ברעם
64. ברק
65. ג'ש (גוש חלב)
66. גבולות
67. גבים
68. גבעולים
69. גבעת יואב
70. גדות
71. גדיד
72. גדיש
73. גדעונה
74. גונן
75. גורן
76. גורנות הגליל
77. גילת
78. גיתה*
79. גיתית
80. גלגל
81. גן אור
82. גני טל
83. געתון
84. גרופית
85. גשור
86. גשר
87. גשר הזיו
88. דבורה
89. דוב"ב
90. דוגית
91. דורות
92. דימונה
93. דישון
 
32. אניעם
33. אפיק
34. ארגמן
35. ארז
36. אשבול
37. אשדות יעקב (איחוד)
38. אשדות יעקב
(מאוחד)
39. אשל הנשיא
40. אשלים
41. באר אורה
42. בארי
43. בדולח
44. בטחה
45. ביכורה
46. ביריה
47. בית ג'ן
48. בית הגדי
49. בית הלל
50. בית הערבה
51. בית יוסף
52. בית קמה
53. בית שאן
54. בן עמי
55. בני יהודה
56. בני עצמון
57. בצת
58. בקעות
59. בקעתה
60. בר יוחאי
61. ברור חיל
62. ברוש
 
1. אביבים
2. אביטל
3. אבירים
4. אבן מנחם
5. אבני איתן
6. אבנת
7. אבשלום
8. אדירים
9. אדמית
10. אודם
11. אוהד
12. אומן
13. אופקים
14. אור הגנוז
15. אור הנר
16. אורטל
17. אורים
18. איבים
19. איילת השחר
20. אילון
21. אילות
22. אילת
23. אל רום
24. אלוני הבשן
25. אלי סיני
26. אלי על
27. אליפז
28. אליפלט
29. אלמוג
30. אלקוש
31. אמירים
 

____________
* יישובים שנתווספו החל מיום .1.9.02


164. מבוא החמה
165. מבועים
166. מבטחים
167. מג'דל שמס
168. מגאר
169. מגן
170. מגן שאול
171. מדרשת בן גוריון
172. מורג
173. מזרעה*
174. מחולה
175. מחנה בלדד
176. מחנה יתיר
177. מחניים
178. מטולה
179. מיטב
180. מיצר
181. מירב
182. מירון
183. מכורה
184. מלאה
185. מלילות
186. מלכיה
187. מלכישוע
188. מנות
189. מנרה
190. מסדה
191. מסילות
192. מסלול
193. מסעדה
194. מעגלים
195. מעגן
196. מעוז חיים
197. מעונה
198. מעין ברוך
 
129. יסוד המעלה
130. יעל
131. יערה
132. יפית
133. יפתח
134. יראון
135. ירדנה
136. ירוחם
137. ישע
138. יתד
139. כברי
140. כיסופים
141. כמהין
142. כנף
143. כפר בלום
144. כפר גלעדי
145. כפר דרום
146. כפר הנשיא
147. כפר ורדים
148. כפר חרוב
149. כפר מימון
150. כפר סאלד
151. כפר עזה
152. כפר ראש הנקרה
153. כפר רוזנוולד-זרעית
154. כפר רופין
155. כפר שמאי
156. כרי דשא
157. כרם בן זמרה
158. כרם שלום
159. להבות הבשן
160. לוטן
161. לימן
162. לפידות*
163. מאחז נמרוד
 
94. דלתון
95. דן
96. דפנה
97. דקל
98. האון
99. הגושרים
100. הילה
101. ורד יריחו
102. זמרת
103. זרועה
104. חבר
105. חד-נס
106. חולית
107. חולתה
108. חוסן
109. חמדת
110. חמרה
111. חניתה
112. חספין
113. חצבה
114. חצור הגלילית
115. חרפיש
116. טובא זנגריא
117. טירת צבי
118. טללים
119. יבול
120. יהל
121. יובל
122. יונתן
123. יושביה
124. יזרעאל
125. יחיעם
126. יטבתה
127. ייטב
128. יכיני
 

____________
* יישובים שנתווספו החל מיום .1.9.02


269. עין גב
270. עין גדי
271. עין הבשור
272. עין הנצי"ב
273. עין השלושה
274. עין זיוון
275. עין חצבה
276. עין יהב
277. עין יעקב
278. עין קניא
279. עין תמר
280. עיר אובות
281. עלומים
282. עלמה
283. עמוקה
284. עמיעוז
285. עמיר
286. עראמשה
287. ערד
288. פארן
289. פאת-שדה
290. פדויים
291. פטיש
292. פסוטה
293. פעמי תש"ז
294. פצאל
295. פקיעין (בקיעה)
296. פקיעין חדשה
297. פרזון
298. פריגן
299. צאלים
300. צבעון
301. צוחר
302. צופר
303. צוריאל
 
234. נח"ל עין חגלה
235. נח"ל רותם
236. נחל עוז
237. נטועה
238. נטור
239. ניסנית
240. ניצנה (קהילת
חינוך)
241. ניצני סיני
242. ניר יצחק
243. ניר יפה
244. ניר משה
245. ניר עוז
246. ניר עם
247. ניר עקיבא
248. נירים
249. נירן
250. נעמי
251. נצר חזני
252. נצרים
253. נתיב הגדוד
254. נתיב העשרה
255. נתיבות
256. סאסא
257. סופה
258. סמר
259. סעד
260. סער
261. ספיר
262. ספסופה
263. ע'ג'ר
264. עבדון
265. עברון
266. עזוז
267. עידן
268. עין אל-אסד
 
199. מעלה אפרים
200. מעלה גלבוע
201. מעלה גמלא
202. מעלות תרשיחא
203. מעליא
204. מפלסים
205. מצובה
206. מצפה רמון
207. מצפה שלם
208. מרגליות
209. מרום גולן
210. משאבי שדה
211. משגב עם
212. משואה
213. משמר הירדן
214. משמר הנגב
215. מתת
216. נאות גולן
217. נאות הכיכר
218. נאות מרדכי
219. נהריה
220. נוב
221. נווה אור
222. נווה אטי"ב
223. נווה איתן
224. דקלים
225. נווה זוהר
226. נווה זיו
227. נווה חריף
228. נח"ל אלישע
229. נח"ל אמיתי
230. נח"ל גבעות
231. נח"ל יתיר
232. נח"ל משכיות
233. נח"ל סנסנא
 


350. שיטים
351. שלוחות
352. שלומי
353. שליו
354. שמיר
355. שניר
356. שעל
357. שער הגולן
358. שפר
359. שרשרת
360. שתולה
361. תאשור
362. תדהר
363. תומר
364. תושיה
365. תל קציר
366. תל תאומים
367. תלמי אליהו
368. תלמי ביל"ו
369. תלמי יוסף
370. תפרח
371. תקומה
 
327. רפיח ים
328. רשפים
329. רתמים
330. שאר ישוב
331. שבי ציון
332. שדה אליהו
333. שדה אליעזר
334. שדה בוקר
335. שדה נחמיה
336. שדה ניצן
337. שדה צבי
338. שדי אברהם
339. שדי תרומות
340. שדמות מחולה
341. שדרות
342. שובה
343. שובל
344. שומרה
345. שומריה
346. שוקדה
347. שחרות
348. שיבולים
349. שיזפון
 
304. צפת
305. קדמת צבי
306. קטורה
307. קטיף
308. קלחים
309. קליה
310. קלע
311. קצרין
312. קרית שמונה
313. קשת
314. ראש פינה
315. רביבים
316. רוויה
317. רוחמה
318. רועי
319. רחוב
320. ריחאניה
321. רם און
322. רמות
323. רמות נפתלי
324. רמת מגשימים
325. רנן
326. רעים
 

הוספת יישובים מיש"ע לאזור עדיפות לאומית א' -
עפ"י החלטת הממשלה מתאריך 27.1.1997
372. אריאל
373. עמנואל
374. קרית ארבע (היישוב היהודי בחברון)
375. קרני שומרון (נווה מנחם בלבד)

414. מיצד (אספר)
415. מעלה עמוס
416. נוקדים
417. תקוע
מועצה אזורית הר חברון

418. אדורה
419. אשכולות
420. הר עמשא
421. חגי
422. טנא (עומרים)
423. כרמל
424. מעון
425. מצדות יהודה
(בית יתיר)
426. סוסיא
427. עתניאל
428. פני חבר
429. שמעה
430. שני
431. תלם
 
מועצה אזורית מטה בנימין

396. בית אל
397. דולב
398. חלמיש (נווה צוף)
399. טלמון (נריה)
400. כוכב השחר
401. כוכב יעקב
402. מעלה לבונה
403. מעלה מכמש
404. מצפה יריחו
405. נחליאל
406. עופרה
407. עטרת
408. עלי
409. פסגות
410. רימונים
411. שילה (שבות רחל)

מועצה אזורית גוש עציון

412. בת עין
413. כרמי צור
 
מועצה אזורית שומרון

376. אבני חפץ
377. איתמר
378. אלון מורה
379. ברכה
380. גנים
381. חומש
382. חיננית (טל מנשה)
383. חיננית ב'
384. חרמש
385. יצהר
386. כדים
387. כפר תפוח
388. מבוא דותן
389. מגדלים
390. עינב (ענב)
391. קדומים
392. ריחן
393. שבי שומרון
394. שקד
395. שא-נור
 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004