תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
מסגרות התחרות הספורטיבית, כללי ההתנהגות ותאריכי
האירועים הארציים והבינלאומיים - התשס"ה
9.3‎-1
 
עדכון תאריכים קובע להשתתפות תלמידות ותלמידים
בתחרויות הספורט של בתי הספר בהתשס"ה
 
1. 
בשנת הלימודים התשס"ה יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידות
ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא כדלקמן (לפי סעיף
11 לחוק לימוד חובה):
 
 
לכיתות ז'-ח': א' בטבת התשנ"א (18.12.90). מותר לשתף חריג
גיל אחד יליד א' בטבת התש"ן (29.12.89) ואילך.
 
-   
לכיתות ט': א' בטבת התש"ן (29.12.89). מותר לשתף חריג גיל
אחד יליד א' בטבת התשמ"ט (2.12.88) ואילך.
 
-   
לכיתות י'-י"ב: א' בטבת התשמ"ז (2.1.87). מותר לשתף חריג גיל
אחד יליד א' בטבת התשמ"ו (13.12.85) ואילך.
 
-   
לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שיש בהם אליפות בינלאומית:
מירוצי שדה, ניווט, טניס שולחן, כדורעף וכדוריד): .1.1.88
 
-   
לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שתלמידינו אינם משתתפים
באליפויות הבינלאומיות שלהם): א' בטבת התשמ"ח (22.12.87).
-   
לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: א' בטבת
התשמ"ז (2.1.87).
 
-   
מסגרות התחרות הספורטיבית  2. 
כללי  2.1   
אירועי החינוך הגופני יפעלו על-פי "התקנון לאירועי החינוך
הגופני", משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, הפיקוח הארצי
על החינוך הגופני, תל-אביב, התשס"א, 2001‎-2000.
 
א)   
מפעלי הספורט הארציים יאורגנו ויטופלו על-ידי התאחדות
הספורט של בתי-הספר.
מסגרות התחרויות המחוזיות תתבצענה בשתי מתכונות:
האחת לכל בתי הספר, לפי מסגרות התחרות כפי שהיו נהוגות
עד כה, והשנייה - לבתי ספר שהקימו מועדון ספורט
בית-ספרי בכיתות ז'-ח' ו-ט' בענפי הספורט הבאים,
לתלמידות ולתלמידים: כדורעף, גלשני מפרש, אתלטיקה
קלה, שחמט, טניס-שולחן וניווט ספורטיבי; ולתלמידות
בלבד: כדוריד, כדורגל וכדורסל.
 
ב)   
חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע לתחרויות בתלבושת
ספורט מלאה, אחידה ומסודרת, בצבע ובדגם אחיד, מסומנת
בהתאם לחוקה שבענף הספורט המסוים. העדר תלבושת
אחידה וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת ולמניעת
השתתפותה בתחרות.
 
ג)   
בשלב הארצי חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע עם שתי
מערכות לבוש, כמפורט לעיל (אחת בהירה ואחת כהה).
הופעה עם סמלי אגודות או עם פרסומות מסחריות על גבי
תלבושות ספורט ועל בגדי האימון של התלמידים אסורה
בהחלט.
 
ד)   
מנהלי בתי הספר יקפידו למלא טופס "רישום קבוצתי
למשתתפים" שבו יש, בין השאר, התייחסות לבריאות
התלמידים ולביטוח נגד תאונות אישיות (אפשר לקבל טפסים
אלה אצל המפקח על החינוך הגופני במחוז).
כמו-כן המנהלים מתבקשים להקפיד שכל התלמידים הנמנים
על נבחרת בית הספר אכן עומדים בכללי ההתנהגות
החינוכית שהתפרסמו בחוזר הוראות הקבע סד/10(א), סעיף
9.3‎-14.
למשתתפים במסגרות התחרויות של מועדוני הספורט
הבית-ספריים ובמסגרות של תחרויות ליגת-העל בכדורסל,
בכדורגל תלמידות ובכדורעף יונפקו כרטיסי משתתף נוסף
לכרטיס הרישום הקבוצתי.
 
ה)   
מנהלי בתי הספר יוודאו כי מורי החינוך הגופני מודעים
לתקנונים וללוח הזמנים של האירועים דלהלן. מרכזי
המקצוע אחראים לבדוק ולוודא לגבי כל אירוע, שבועיים
לפני המועד המתוכנן, אפשרות שינויים בתקנון ובלוח
הזמנים.
 
ו)   
שיתוף נבחרות בחטיבות הביניים ובבתי-הספר העל
יסודיים בתחרויות הספורט
 
2.2   
הנהלת בית הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות
להשתתף בתחרויות, בהתאם לאפשרויות דלהלן:
 
א)   
מספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות המצויות
בבית-הספר, כלומר בית ספר שיש בו חטיבה עליונה
אחת ו-3 חטיבות ביניים יוכל להיות מיוצג על ידי 4
נבחרות נפרדות (אחת לכל חטיבה).
או:
 
1)   
תהיה נבחרת אחת לכל חטיבת גיל, כלומר בבית ספר
כדוגמת זה שלעיל תהיה נבחרת אחת לחטיבה העליונה
ונבחרת אחת לשלוש חטיבות הביניים.
 
2)   
להלן הכללים לרישום הנבחרות לתחרות:  ב)   
כל נבחרת של חטיבה תירשם בנפרד (אם יש יותר
מנבחרת אחת) על גבי טופס "רישום קבוצתי
למשתתפים".
 
1)   
על טופס ההרשמה יצוין שם המוסד, ויודגש כינוי או
סימול החטיבה באותו מוסד.
 
2)   
במקרה של בחירה באפשרות 1 אסור יהיה להעביר
תלמיד מחטיבה אחת לחטיבה אחרת באותה שנת
לימודים.
 
3)   
הרישום הוא קבוע וסופי לאותה שנת לימודים כולה,
בכל ענפי הספורט.
 
4)   
השתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל
שתפורסמנה על ידי הפיקוח הארצי על החינוך
הגופני/התאחדות הספורט לבתי ספר.
 
5)   
כיתת ספורט רשאית לרשום קבוצה נוספת מתלמידי
כיתה ז', שתתחרה בתחרויות אזוריות או מחוזיות
בלבד, ללא אפשרות להעפיל לגמר הארצי (במשחקי
הגמר הארצי תתמודדנה שתי קבוצות משני בתי ספר
שונים). בשלב זה תהיה הקבוצה הרשמית זו המורכבת
מתלמידי כיתות ז'-ח' בלבד, כמו בעבר.
 
6)   
בית-ספר המשתתף במסגרת תחרויות ליגת-על,
בכדורסל או בכדורעף, יוכל לשתף, במסגרת מחוזית
בלבד, נבחרת של כיתות י' לתלמידים אשר אינם נמנים
על סגל שחקני ליגת-העל (ללא אפשרות להעפיל לאליפות
הארצית).
בנבחרת זו אפשר לכלול עד 2 תלמידים מכיתות י"א,
אשר אינם נמנים על סגל השחקנים של קבוצת
ליגת-העל; כל זאת באישור המפקח על החינוך הגופני
במחוז.
 
7)   
תלבושת
תלבושתה של כל נבחרת בית-ספר תהיה שונה בצבע חולצתה
ובסימולה (אם יש בתחרות יותר מנבחרת אחת מאותו
מוסד).
 
ג)   
אירועים ארציים ובינלאומיים  3. 
מנהלי בתי הספר מתבקשים לשריין את מועדי האליפויות בהתאם
ללוח האירועים שבטבלה בהמשך.
לאליפויות הארציות שבהן ההרשמה פתוחה תהיה ההרשמה
לתחרויות במחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי
הספר.
 
3.1   
בתי הספר שיזכו באליפויות דלהלן יהיו מועמדים לייצג את
המדינה בתחרויות הבינלאומיות של בתי-הספר.
הוצאת המשלחות תיבדק עניינית לכל אירוע, גיל ומין בנפרד.
ההחלטה הסופית לשיתופן תיפול בפיקוח הארצי על החינוך
הגופני, ואין האמור בחוזר זה מחייב את הפיקוח הארצי על
החינוך הגופני לשלוח את כל בתי הספר המנצחים לאליפויות
הבינלאומיות (בכל מקרה תהיה תמיכת משרד החינוך התרבות
והספורט עד לגובה של 50% ממחיר כרטיסי הטיסה והשהייה
בימי התחרות הרשמיים).

אלה האליפויות הבינלאומיות בהתשס"ה:
 
3.2   
כדורסל (פולין): כ"ג באדר ב'-א' בניסן התשס"ה (10‎-3
באפריל 2005)
 
-   
כדורגל (דנמרק): ו'-ט"ז בניסן התשס"ה (25‎-15 באפריל
2005)
 
-   
שחייה (ספרד): ג'-ז' באייר התשס"ה (16‎-12 במאי 2005)  -   
אתלטיקה קלה ( אנגליה): י"ז-כ"ג בסיוון התשס"ה (30‎-24
ביוני 2005)
 
-   
באליפויות הבינלאומית בהתשס"ה רשאים להשתתף אך ורק
תלמידי כיתות י'-י"א שנולדו אחרי התאריך 1.1.88.

הערה
 
 
כדי לחסוך בהוצאות נסיעה ולמנוע איבוד ימי לימוד, האליפויות
הארציות בכדוריד, בכדורעף, בכדורסל, בכדורגל ובקטרגל לבתי
הספר העל יסודיים בשנת הלימודים התשס"ה מאורגנות בימים
מרוכזים (2 משחקים ביום לנבחרת בית-הספר). מנהלי בתי הספר
מתבקשים להנחות את האחראים לנבחרות להכין את התלמידים
בהתאם, ובמיוחד בנושא הכושר הגופני.
 
 
להלן מועדי האליפויות:
משחקי כדור


הערות
 
מועד הגמר
  הארצי
מועד האליפות
  הארצית
מועד הדיווח
  המחוזי
הענף
 
אליפות בינלאומית
(דנמרק): ו'-ט"ז
בניסן התשס"ה
(15‎-20.4.05)
 
ימים שני-שלישי,
ב'-ג' בכסלו
התשס"ה,
15‎-16.11.04
 
ימים שני-שלישי,
ב'-ג' בכסלו
התשס"ה,
  15‎-16.11.04
ההרשמה
הסתיימה
 
כדורגל
י'-י"א,
I.S.F

 
  יום חמישי,
ה' בניסן
התשס"ה,
  14.04.05
ימים רביעי-חמישי,
ה'-ו' באדר ב'
התשס"ה
16‎-17.03.05
 
יום שישי,
כ"ה בשבט
התשס"ה,
04.02.05
 
כדורגל י'-י"ב
תלמידים

 
מועד חלופי:
ימים ראשון-שני,
ט'-י' באדר
ב' התשס"ה,
20‎-21.3.05
 
  יום חמישי,
ה' בניסן
התשס"ה,
14.04.05
 
  ההרשמה
  הסתיימה
ליגת כדורגל
י'-י"ב
תלמידות

 
  ימים שני-שלישי,
כ"א-כ"ב באייר
התשס"ה,
30‎-31.5.05
 
ימים שני-שלישי,
כ"א-כ"ב באייר
התשס"ה,
30‎-31.5.05
 
יום ישיש
כ"ז בניסן
תשס"ה
06.05.05
 
ליגת כדורגל
ט'
תלמידות

 
  ימים שני-שלישי,
כ"א-כ"ב באייר
התשס"ה,
30‎-31.5.05
 
ימים שני-שלישי,
כ"א-כ"ב באייר
התשס"ה,
30‎-31.5.05
 
יום שישי,
כ"ז בניסן
התשס"ה,
6.6.05
 
ליגת כדורגל
ז'-ח'
תלמידות
 
  יום חמישי,
כ"ט באדר א'
התשס"ה,
10.3.05
 
מועד חלופי:
ימים רביעי-חמישי,
י"ד-ט"ו באדר א'
התשס"ה,
23‎-24.2.05
 
יום שישי,
כ"ה בשבט
התשס"ה,
4.2.05
 
קטרגל י'-
י"ב
תלמידים/ות

 
מועד חלופי:
ימים רביעי-חמישי,
י"ד-ט"ו באדר א'
התשס"ה,
23‎-24.2.05
 
אליפות
בינלאומית
(פולין):
כ"ג באדר
ב'-א' בניסן
התשס"ה,
3‎-10.4.2005
 
יום שני,
י"ב בתשרי
התשס"ה,
27.9.04
 
יום שני,
ה' בתשרי
התשס"ה,
20.9.04
 
ההרשמה
  נסתיימה
כדורגל
י'-י"א, I.S.F

 
  השתלבות
ב"ליגת העל"
  התשס"ה
ימים שלישי-רביעי,
כ"ד-כ"ה בכסלו
התשס"ה,
7‎-8.12.04
 
יום שישי,
ו' בכסלו
התשס"ה,
19.11.04
 
כדורסל
י'-י"ב
תלמידים/ות
 
  יום חמישי,
כ"ה בטבת
התשס"ה,
6.1.05
 
    "ליגת-על"
כדורסל
י'-י"ב
תלמידים/ות
 
  יום חמישי,
י' באייר
התשס"ה,
19.5.05
 
ימים שלישי-רביעי,
כ"ד-כ"ה בניסן
התשס"ה,
3‎-4.5.05
 
יום שישי,
כ"ח באדר ב'
התשס"ה,
8.4.05
 
כדורסל
ט'
תלמידים/ות
 
  יום חמישי,
כ' באדר ב'
התשס"ה,
31.3.05
 
    ליגת-על
בכדורעף
תלמידים/ות
 
  יום שלישי,
י"א באדר ב'
התשס"ה,
22.8.05
 
ימים שלישי-רביעי,
כ"ז-כ"ח באדר א'
התשס"ה,
8‎-9.3.05
 
  ליגה ארצית
בכדורעף
י'-י"ב
תלמידים/ות
 
  יום שני,
י"ד באייר
התשס"ה,
23.5.05
 
ימים ראשון-שני,
כ"ט-ל' בניסן
התשס"ה,
8‎-9.5.05
 
יום שישי,
כ"ח באדר ב'
התשס"ה,
8.4.05
 
כדורעף ט'
מועדונים
תלמידים/ות
 
  יום רביעי,
ט"ז באייר
התשס"ה,
25.5.05
 
ימים שלישי-רביעי,
ח'-ט' באייר
התשס"ה,
17‎-18.5.05
 
יום שישי,
כ"ח באדר ב'
התשס"ה,
8.4.05
 
כדורעף ז'-ח'
מועדונים
תלמידים/ות
 
  ימים שלישי-
רביעי, כ"ט באייר-
א' בסיוון התשס"ה,
7‎-8.6.05
 
  ההרשמה
פתוחה
עד יום שישי,
כ"ח באדר ב'
תשס"ה,
8.4.05
 
אליפות
ארצית
בכדורעף
חופים ז'-ח',
ט', י'-י"ב
 
  יום חמישי,
כ"ז באדר ב'
התשס"ה,
7.4.05
 
ימים שני-שלישי,
י"ט-כ' באדר א'
התשס"ה,
28.2‎-1.3.05
 
יום שישי,
י"ח בשבט
התשס"ה,
28.1.05
 
כדוריד
י'-י"ב
תלמידים/ות
 
  יום שלישי,
ט"ו באייר
התשס"ה,
24.5.05
 
יום ראשון,
ו' באייר התשס"ה,
15.5.05
 
יום שישי,
כ"ח באדר ב'
התשס"ה,
8.4.05
 
כדוריד
ז'-ח', ט'
תלמידות
(מועדונים)
 

4. כינוסי אתלטיקה קלה ומירוצי שדה

מועדי הכינוסים האזוריים והמחוזיים ייקבעו על ידי המפקחים במחוזות.
תחרויות הגמר הארציות תיערכנה בהתאם ללוח הזמנים שלהלן:

הערות
 
מועד הגמר
הארצי
 
מועד האליפות
הארצית
 
מועד הדיווח
המחוזי
 
הענף
 
   יום שלישי,
א' בשבט
התשס"ה,
11.1.05
 
יום שלישי,
א' בשבט
התשס"ה,
11.1.05
 
יום שישי,
כ' בכסלו
התשס"ה,
3.12.04
 
מירוץ שדה
ח', ט',
י'-י"א, י"ב
 
מועד חלופי:
יום שלישי,
ח' בשבט
התשס"ה,
18.1.05
 
מועד חלופי:
יום שלישי,
ח' בשבט
התשס"ה,
18.1.05
 
  יום שני,
ז' באייר
התשס"ה,
16.5.05
יום שני,
ז' באייר
התשס"ה,
16.5.05
 
יום שישי,
כ"ח באדר ב',
התשס"ה,
8.4.05
 
א"ק קבוצתי
ז'-ח', ט'
מועדונים+
בתי ספר
 
אליפות
בינלאומית
(אנגליה):
י"ז-כ"ג
בסיוון
התשס"ה
24‎-30.6.05
 
יום חמישי,
כ"ד בשבט
התשס"ה,
3.2.05
 
יום חמישי,
כ"ד בשבט
התשס"ה,
3.2.05
 
ההרשמה
הסתיימה
 
א"ק י'-י"א,
I.S.F.

 
מועד חלופי:
יום חמישי,
א' באדר א'
התשס"ה,
10.2.05
 
מועד חלופי:
יום חמישי,
א' באדר א'
התשס"ה,
10.2.05
 
  יום שני,
ג' באדר ב'
התשס"ה,
14.3.05
 
יום שני,
ג' באדר ב'
התשס"ה,
14.3.05
 
יום שישי,
ב' באדר א'
התשס"ה,
11.2.05
 
א"ק י'-י"ב+
א"ק אישי
 


5. ניווט, כושר גופני, טניס שולחן, שחייה ושחמט

בריצת ניווט ובכושר גופני תהיה ההרשמה הארצית לתחרות ישירות במחלקה
למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר. פרטים יימסרו לבתי הספר
המעוניינים שיפנו למחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר.
להלן הטבלה המלאה של האירועים בענפים אלה:

הערות
 
מועד הגמר
הארצי
 
מועד הדיווח
  המחוזי
הענף
 
  יום שני,
ב' בניסן
התשס"ה,
11.4.05
 
  ניווט
ספורטיבי
מחזור מסכם
ליגת
מועדונים
ז'-ח', ט',
י'-י"א, י"ב
 
  יום שלישי,
כ"ב בשבט
התשס"ה,
1.2.05
מועד חלופי:
יום שלישי,
כ"ט בשבט
התשס"ה,
8.2.05
 
ההרשמה פתוחה
עד יום שישי,
י"ט בטבת
התשס"ה,
31.12.04
 
כושר גופני
י"א-י"ב
 
  ימים שני-שלישי,
כ"ד-כ"ה באדר ב'
התשס"ה,
4‎-5.4.05
 
יום שישי,
ל' באדר א'
התשס"ה,
11.3.05
 
טניס שולחן
ז'-ח', ט',
י'-י"ב
תלמידים/ות
 
  יום רביעי,
כ"ג באייר
התשס"ה,
1.6.05
 
יום שישי,
ז' באדר ב'
התשס"ה,
18.3.05
 
שחמט
ז'-ט'
 
  יום שלישי,
ג' בניסן
התשס"ה,
12.4.05
 
ההרשמה פתוחה
עד יום שישי,
ט' באדר א'
התשס"ה,
18.2.05
 
שחמט י'-י"ב
 
אליפות
בינלאומית
(ספרד):
ג'-ז' באייר
התשס"ה,
12‎-16.5.05
 
יום ראשון,
ט"ו בכסלו
התשס"ה,
28.11.04
 
ההרשמה
הסתיימה
 
שחייה
י'-י"א,
  I.S.F.


6. המכבייה

הערות
 
מועד הדיווח המחוזי
 
הענף
 
טרם נקבעו קבוצות
בבתי הספר
שישולבו בתחרויות
 
ראשון-חמישי,
ג'-י"ד בתמוז התשס"ה,
10‎-21.7.05
 
מכביית הנוער
 


7. מועדי התחרויות המסכמות בחתירה ובשיט

מועד הגמר הארצי
הענף
 
ימים ראשון-רביעי,
י"ח-כ"א באדר א' התשס"ה,
27.2‎-2.3.05
 
האליפות הבינלאומית
בגלשני רוח במסגרת משחקי
החורף של אס"א
 
ימים שני-שלישי,
כ"ח-כ"ט באייר התשס"ה,
6‎-7.6.05
 
אליפות בתי-ספר ימיים
בגלשני מפרש
ז'-ט', תלמידים/ות
 
יום שלישי,
כ"ה באדר ב' התשס"ה,
5.4.05
 
חתירה
 
יום שלישי,
כ"ב באייר התשס"ה,
31.5.05
 
מפרשים
 


8. כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס
ספורט הנוטלים חלק בתחרויות

כל בתי-הספר העל-יסודיים (חט"ב+חט"ע) שייטלו חלק בתחרויות הספורט
של בתי הספר מחויבים ל"כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית
והספורטיבית", כפי שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סד/10(א), סעיף 9.3‎-14.

בעת ההרשמה לתחרויות יצרף מנהל בית הספר טופס אחד של כללי
ההתנהגות, חתום אישית על-ידו (חתימה על טופס אחד מספיקה, והיא מקיפה
את כל הספורטאים והנבחרות של בית הספר לאותה שנת לימודים).

הטפסים יסופקו לבתי הספר על ידי המפקחים על החינוך הגופני
במחוזות/התאחדות ספורט בתי הספר.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על חינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-6896136.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004