תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
יום הזיכרון ליצחק רבין 9.4‎-1

יום הזיכרון ליצחק רבין יתקיים בי"ב במרחשוון התשס"ה, 27 באוקטובר
2004. משרד החינוך התרבות והספורט חבר למרכז רבין לעיצוב יום זה
במערכת החינוך, והמטה המשולב ליישום דוחות שנהר-קרמניצר מונה
לאחראי על הובלת הנושא.

ועדת ההיגוי, שחברים בה נציגי המזכירות הפדגוגית, המינהל הפדגוגי, מינהל
החברה והנוער, מינהל החינוך הדתי, מינהל החינוך הערבי והבדואי, מינהל
החינוך הדרוזי ומרכז רבין, החליטו כי הנושא שיעצב את יום הזיכרון ואת
הפעולות החינוכיות לקראתו יהיה "הכרעות בעת מחלוקת".

הטקס המרכזי יתקיים במעמד שרת החינוך התרבות והספורט בירושלים
ובהשתתפותם הפעילה של מועצות התלמידים ומועצות תנועות הנוער מכל
הארץ.

ועדת ההיגוי ליום זה תציע חומרים מגוונים ומותאמים לאוכלוסיות בתי
הספר בארץ. בתי הספר וגופים אחרים מוזמנים לשלוח חומרים, יזמות,
הצעות לפעילויות והצעות לטקסים.


את החומרים אפשר לשלוח למרכזת הוועדה, ד"ר ישראלית רובינשטיין,
משרד החינוך התרבות והספורט, המטה לישום דוחות שנהר-קרמניצר,
בניין לב רם, ירושלים 91911.


לקראת יום הזיכרון יצא חוזר ובו נפרט את ההיערכות במערכת החינוך, נפנה
לחומרים שונים ונציע השתלמויות למורים.


בשאלות אפשר לפנות אל המטה ליישום דוחות שנהר-קרמניצר, טל'
02‎-5603537.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004