תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
תכנית לימודים חדשה: מדע המדינה - לימודי ממשל
ופוליטיקה לביה"ס הכללי, הדתי, הערבי והדרוזי
9.7‎-1

תכנית חדשה זאת משתלבת במגמת המשרד להקניה ולהפנמה של ערכים
הומניסטיים ודמוקרטיים ומעורבות במעגלי קהילה, חברה ומדינה ברוח
התפיסה שביסוד דוח קרמניצר, "להיות אזרחים".

ייחודה של התכנית בהתייחסותה למגוון רחב של תופעות פוליטיות בהיבטים
של התנהגות פורמאלית ובלתי פורמאלית של יחידים, קבוצות וארגונים
בזירה הפוליטית והחברתית וכן בזיקות הגומלין בין רעיונות ומחשבה מדינית
לבין המציאות והמעשה הפוליטי.

התכנית מדגישה את הצורך לעשות שימוש במגוון של דרכי הוראה-למידה:
משחקי הדמיה, למידה בסביבה ממוחשבת ומתוקשבת, שימוש בסרטים,
לימוד באמצעות מקורות וכן שימוש בהערכה כמעצבת הוראה ושילוב מגוון
כלי הערכה.

התכנית החדשה מציעה מסגרת נוספת וחשובה בהפנמה של ערכי
הדמוקרטיה ובפיתוח תגובה ביקורתית בסוגיות פוליטיות הנמצאות
על סדר היום הציבורי.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר למדעי החברה, ד"ר יהודה ליאון,
טל' 560‎-1008‎-02 ו-056‎-282152.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004