תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
פרסום חוזרי המפמ"רים באינטרנט 9.7‎-2

החל משנת הלימודים התשס"ה יפורסמו חוזרי המפמ"רים באתר המזכירות
הפדגוגית, בכתובת זו: http://www.education.gov.il/Mazkirut_Pedagogit.
החוזרים לא יישלחו עוד כבעבר לבתי הספר. על המנהלים לדאוג להורדת
ההודעות הרלוונטיות למורים המתאימים.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004