תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
התכנית בגיאומטרייה לכיתות ז', ח', ט' - גרסה להערות 9.7‎-4

ועדת התכנית במתמטיקה לחטיבת הביניים בראשותו של פרופ' עמוס ארליך,
שמונתה על ידי מנהלת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, השלימה
לאחרונה את ניסוח פרקי הגיאומטרייה לכיתות ז', ח', ט'. תכנית
הגיאומטרייה נמצאת באתר האגף, בכתובת זו:
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/geometry.
הוועדה מבקשת להביא את התכנית לידיעת מורים, מדריכים, מנחים, מרכזי
מקצוע, כותבי חומרי לימוד ומתמטיקאים לקבלת משוב.


הארות והערות על התכנית אפשר להפנות אל ד"ר מלכה מאונטוויטן, מרכזת
ועדת התכנית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך, ירושלים 91911,
טל' 02‎-5601003, פקס' 02‎-5601043, דוא"ל orady@int.gov.il.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004