אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
איסור גביית כספים עבור העסקת גורמים פרטיים למתן
שירותי בריאות לתלמיד
2.2‎-47

בספטמבר 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


בבתי ספר רבים ההורים שוכרים שירותי בריאות פרטיים להשלמת השירות
למתן עזרה ראשונה לתלמידים.
ככלל בעבור שירותים שהמדינה נותנת על פי חוק אין לגבות כספים במסגרת
תשלומי הורים; כלומר, גביית כספי הורים כחובה לצורך הפעלת שירותי
בריאות, למעט בריאות השן, אסורה.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה,
המפקחת על תחום הבריאות, טל' 02‎-5603451.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004