חוזר זה בוטל


ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
שילוב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך 3.7‎-48

בספטמבר 2004
 
  תאריך תחולה 
שינוי סעיף
3.7‎-38
בחוזר הוראות
הקבע סד/1(א),
ס"ק 1.5 ו-1.6
 
  מטרת הפרסום  


סעיף 3.7‎-38 בחוזר הוראות הקבע סד/1(א) דן באישור השילוב של פרסומת
מסחרית במוסדות החינוך, ונאמר בו, בין השאר, כי מנהל בית ספר או כל בעל
תפקיד שיפעל בניגוד להנחיות המשרד וחוזר המנכ"ל ייקרא לדין משמעתי
ויישא בתוצאות.
ברצוננו להוסיף כי שימוש בפרסומת מסחרית ללא קבלת היתר של הוועדה
לשילוב פרסומת מסחרית הוא עברה על הוראת תקנות הגנת הצרכן (פרסומת
מכוונת לקטינים), התשנ"א-1981, שבסעיף 6 שבהן נאמר: "לא יעשה אדם
פרסומת במוסד חינוך, לרבות משלוח מתנות לקטינים, לא יערוך הגרלות, ולא
ינצל עזרי לימוד לצורך קידום מכירת מצרך או שירות אלא אם קיבל היתר
לכך מהמנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או ממי שהסמיכו לכך..."
עברה על הוראות אלה דינה מאסר שנה או קנס פי 7 מן הקנס האמור בסעיף
66(א')(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, יו"ר הוועדה לאישור שילוב פרסומת
מסחרית, טל' 02‎-5603220.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004