עובדי הוראה 8.
יועצים ומורים בתפקידי הדרכה 8.3
עובדי הוראה התפקידי הדרכה - תוספות לחוזר הוראות
הקבע סד/2(ב), סעיף 8.3‎-4
8.3‎-5

בספטמבר 2004
 
  תאריך תחולה 
שינוי סעיף 8.3‎-4
בחוזר הוראות
הקבע סד/2(ב)
 
  מטרת הפרסום  
תוספת לס"ק 1.5, בסעיף 8.3‎-4 בחוזר הוראות הקבע סד/2(ב), סמכויות
המדריך
 
1. 
תפקידו של המדריך אינו לפקח על עבודתם של המורים על פי תקנות
חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), ואין להטיל עליו תפקידים שהם בתחום
סמכותו הבלעדי של המפקח.
 
 
פירוט נוהלי העבודה של המורה בתפקיד הדרכה באזור מסוים (להלן
"המדריך")
 
2. 
האחראי על המדריך  2.1
 
בחירת נושאי ההדרכה, תכניות ההדרכה, דרכי הפעולה, מועדי
ההדרכה ומשכם והעמידה בתפוקות הצפויות תהיינה באחריות
המפקח הכולל באזור ומנהלי בתי הספר. נושאי ההדרכה
ייבחרו על בסיס תכניות הפעולה של בתי הספר, תוך התחשבות
בתוצאות המיצ"ב הבית ספרי ובזיקה למדיניות המחוז והמטה.
א.   
המדריך ימונה על ידי מנהל המחוז, או על ידי מי שהוא הסמיך,
ובחמ"ד על ידי המחמ"ד, ויפעל בזיקה למדיניות המחוז והמטה.
 
ב.   
מנהלו של המדריך הוא המפקח הכולל, בכל דבר ועניין, לרבות
הערכה, בקרה ומשוב על עבודתו. מנהלי בתי הספר יעמדו בקשר
שוטף עם המפקח הכולל בנושאי תכנון העבודה והביצוע.
 
ג.   
מינוי המדריך  2.2
 
המדריך יקבל כתב מינוי לעבודתו בהדרכת עובדי הוראה.  1.   
בכתב המינוי של המדריך יופיעו שמות היישובים שבהם תתבצע
עבודת ההדרכה.
 
2.   
דיווח  2.3
 
תכנית העבודה השנתית: המדריך יכין עם תחילת עבודתו
תכנית עבודה שנתית. בתכנית זו יוגדרו היעדים המרכזיים,
השלבים בעבודה, לוח הזמנים לביצוע ותוצרי ההדרכה
המצופים. התכנית תועבר לאישור המפקח הכולל הממונה עליו
ולידיעת הרפרנט המחוזי להדרכה.
 
א.   
דיווח חודשי: המדריך יגיש בכל חודש דוח עבודה המפרט את
הפעילות שבוצעה במהלך החודש הקודם (ראה בנספח 3 של
חוזר הוראות הקבע סד/2(ב)), בצירוף טופס מעקב אחר תכנית
העבודה החודשית (ראה בנספח להלן), ובו אישורים של מנהלי
בתי הספר. הדוח והטופס יוגשו לאישור המפקח הממונה ולידיעת
הרפרנט המחוזי להדרכה. ללא טופס אישור של מנהלי בתי הספר
לא יאושר הדוח בגזברות. בדוח יצוינו כל הימים שבהם עסק
המדריך בהדרכה, גם ימים שבהם אינו זכאי לקבל הוצאות
נסיעה ואש"ל לפי הנהלים המקובלים בתקשי"ר. לדוח יש לצרף
אישורים מתאימים (כגון אישור על ימי מחלה וכיו"ב). דוח זה
יוגש ב-2 עותקים לממונה המקצועי, עם העתק לגזברות המחוז,
עד 5 בכל חודש.
 
ב.   
דוח עבודה חצי-שנתי: המדריך יגיש עד ראשית חודש פברואר
דוח עבודה חצי-שנתי (ראה נספח 3 בחוזר סד/2(ב)), ובו יפרט
את הפעולות המרכזיות שבוצעו במסגרת תכנית העבודה השנתית
ואת הפעילות החודשית. דוח זה יוגש לאישור המפקח הממונה
ולידיעת הרפרנט המחוזי להדרכה.
ג.   
דוח עבודה שנתי: המדריך יגיש בסיום השנה, עד סוף חודש
יולי (ראה נספח 3 בחוזר הנ"ל), דוח ביצוע שנתי. בדוח זה יפרט
המדריך את הפעולות המרכזיות, את התוצרים שהושגו ואת
הקשיים בביצוע. גם דוח זה יוגש לאישור המפקח הממונה
ולידיעת הרפרנט המחוזי להדרכה.
 
ד.   

בשאלות אפשר לפנות אל לשכת מנהל המינהל להכשרה,
השתלמות והדרכה לעובדי הוראה,
טל' 02‎-5602858, פקס' 02‎-5602203.


3. נספח טופס מעקב אחר תכנית העבודה החודשית
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004