עובדי הוראה
8.
תנאי שירות 8.5
מילוי מקום של עובדי הוראה 8.5‎-34

בספטמבר 2004
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
8.5‎-29 בחוזר
הוראות הקבע
סד/5(א) וסעיף
8.5‎-31
בחוזר הוראות
הקבע סד/7(א)
 
  מטרת הפרסום  
1. כללי

סעיף זה מחליף את סעיף 8.5‎-29 בחוזר הוראות הקבע סד/5(א) בשל
שינוי בס"ק 3.5 ב'.
1.1
לצורך התייעלות ובקרה על ניצול השעות של מילוי מקום במערכת
החינוך מוצג להלן נוהל חדש להפעלה ולדיווח.
1.2
הנוהל מתייחס למילוי מקום בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים בחינוך
הרגיל, ובכלל זה כיתות של החינוך המיוחד בבתי-ספר אלו.
1.3
נוהל זה מתייחס למילוי מקום לטווח קצר, בשעות בודדות בלבד, בגין
היעדרות שאינה קבועה. הנוהל אינו חל על מילוי מקומם של עובדי
הוראה שנקראו לשירות מילואים ממושך, על מורות היוצאות לחופשת
לידה וכן על עובדי הוראה הנעדרים היעדרות ממושכת (מעל 51 יום).
במקרים אלה על מנהל בית הספר לקלוט עובד הוראה ממלא מקום לאחר
תיאום עם פקידי כוח אדם בהוראה במחוז.
1.4


2. עקרונות לניצול השעות של מילוי מקום בבית הספר

נעדר מורה מן העבודה, תיערך הנהלת בית-הספר ותעשה את הסידורים
הדרושים לקיומם של לימודים תקינים בכוח האדם העומד לרשותה
מתוך בית הספר. אם הדבר אינו מתאפשר, מנהל בית הספר רשאי
להזמין לעבודה ממלא מקום מחוץ לבית הספר, ובכל מקרה אין לשלוח
את התלמידים הביתה לפני השעה 12.
2.1
שעות מילוי מקום המוקצות לבתי-הספר מאפשרות לתת מענה להיעדרות
מורים משעות הוראה בלבד (ולא משעות תפקיד).
2.2
עובד הוראה מצוות בית הספר הממלא מקום אינו צריך לבקש אישור על
עבודה נוספת, בתנאי שסך כל משרתו אינו עולה על 140% משרה.
2.3
רצוי להעסיק כממלא מקום עובד הוראה המתאים להוראה באותו רובד
ובאותו מקצוע הוראה.
2.4
ממלא מקום יכול למלא את מקומו של יותר ממורה אחד באותו היום.
2.5
הפעלת שעות מילוי מקום בכיתות שבהן מורה נעדר תהיה אך ורק
ל"שעות אורך", בהתאם למערכת השעות הקבועה.
2.6
אם ממלא המקום הוא מורה באותו מוסד, הוא יוכל למלא מקום רק
בשעות שבהן הוא פנוי מהוראה בכיתה אחרת על פי מערכת השעות ואינו
מדווח בתפקיד אחר.
2.7
מנהל בית-הספר הממלא את מקומו של מורה הנעדר מעבודה אינו זכאי
לקבל תשלום נוסף תמורת עבודה זו, אלא אם כן הוא מועסק בפחות
מ-50% משרה בניהול, והוא הדין לגבי סגני מנהלים.
2.8
יאושר מילוי מקום להשתלמויות מתוכננות מראש המתקיימות בשלומי,
בבית יציב ובבית הספר לעובדי הוראה בכירים, וכן למילוי מקומם של
עובדי הוראה היוצאים למשלחות לחו"ל על פי ההנחיות בחוזרי המנכ"ל
או של עובדי הוראה העולים לרגל לחאג' ולעומרה.
2.9
יש להעדיף לשבץ במילוי מקום מתמחים להוראה או בוגרי מכללות
להכשרת עובדי הוראה. פרטים אודות מתמחים ירוכזו אצל המפקח
הרפרנט לנושא הסטאז' בכל מחוז.
2.10
 
יש לנצל ככל האפשר שעות תקן שהוקצו לפתרון בעיות פרופסיונליות גם
לצורך מילוי מקום בבית הספר (ללא תשלום נוסף).
 
2.11
 
מובהר בזאת כי סך השעות של מילוי מקום המנוצלות ביום מסוים לא
יעלה בשום מקרה על סך שעות ההיעדרות מההוראה באותו יום.
 
2.12
 

3. הקצאה של מכסת שעות למילוי מקום וניצולה
תיקבע מכסת שעות בודדות עבור מילוי מקום לכל מוסד שתתבסס על
מספר הכיתות הנורמטיביות שאושרו במערכת התקן ועל שלב החינוך של
בית הספר (יסודי, חט"ב).
3.1
מפתח התקצוב הוא 60 שעות בודדות לשנה לכיתה בחינוך היסודי ו-45
שעות בודדות לשנה לכיתה בחטיבות הביניים. מפתח תקצוב זה יחול גם
על כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים.
3.2
הבסיס לחישוב ההקצאה הוא מספר הכיתות הנורמטיביות שאושרו
בתקן עבור אותה שנה.  
א.  3.3
ההקצאה היא לשנת לימודים אחת בלבד.
ב.   
בכל מקרה חובה על מנהל בית הספר למצוא פתרון הולם לכיתה שבה
מורה נעדר.
3.4
ההקצאה של שעות מילוי מקום תהיה לבתי-ספר שבהם מדווחים
תלמידים למצבת התלמידים.
 
א.  3.5
לא תוקצינה שעות מילוי מקום לכל המרכזים המחוזיים, ובכלל זה
חוות חקלאיות ומרכזים ימיים. בעת היעדרות מורה של המרכזים
האלה יישארו התלמידים בבית ספרם או תימצא חלופה אחרת על ידי
מנהל המרכז ומנהל בית הספר. כמו כן לא תתאפשר העסקת מורה
ממלא-מקום במרכזים הללו על פי נוהל זה.
ב.   
מנהלי בתי הספר יצטרכו לעמוד במכסת השעות למילוי המקום
שהוקצתה להם. אם בית הספר עומד לחרוג ממכסה זו, על המנהל
לפנות למנהל המחוז בבקשה לקבל מכסה נוספת.
אין בסמכות מנהל בית הספר לחרוג מהמכסה ללא קבלת
מכסה מתאימה ממנהל המחוז. חריגה ללא קבלת מכסה
נוספת תתקבל בחומרה.

פנייה לחריגה מהמכסה תהיה כתוצאה מכך שהמכסה הסתיימה
לאחר ניצול הימים על פי הכללים המפורטים לעיל.
 
א.  3.6
מכסת מנהל המחוז לצורך אישור שעות מילוי מקום במקרה של
חריגה, כמצוין ב-א לעיל, תיקבע לפי מספר הכיתות הנורמטיביות ועל
פי מפתח שייקבע מעת לעת.
ב.   
לקראת סיום המכסה שהוקצתה לבית הספר ועם הגשת בקשה לתוספת
מכסה למנהל המחוז, על פי הנאמר ב-ב' לעיל, יידרש מנהל בית הספר
להסביר ולפרט את ניצול הקצאת הימים עבור מילוי המקום, בצירוף
אסמכתאות רלוונטיות.
3.7
במסגרת בקרת התקן תיערך ביקורת על הדיווחים של בתי הספר בנושא
מילוי מקום, וייבדקו, בין השאר, דיווחי ההיעדרות מול מילוי המקום.
בעתיד יהיה מערך הדיווח של מילוי מקום חלק בלי נפרד מתוכנת
המנב"ס.
3.8
בית-ספר שלא ינצל את מלוא מכסת השעות של מילוי מקום יתוגמל
בתקציב עבור פעילויות פדגוגיות בבית הספר. פירוט בנושא זה יפורסם
במשך השנה.
3.9

4. תנאי שירות של עובדי הוראה ממלאי מקום
התנאים מובאים בתקנון שירות עובדי הוראה.


בשאלות אפשר לפנות אל גזברות המחוז או אל פקידי כוח אדם בהוראה במחוז -
הכול לפי העניין.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004