עובדי הוראה
8.
רישוי 8.6
רישיונות להוראה ולייעוץ חינוכי 8.6‎-4

בינואר 2004
 
  תאריך תחולה 
שינוי בחוזר המיוחד ט',
התשנ"ו, בחוזר מיוחד ה',
התשנ"ז, בסעיף 8.3‎-3
בחוזר הוראות הקבע סב/7(א)
ובסעיף 8.6‎-3 בחוזר
הוראות הקבע סד/2(א)
 
  מטרת הפרסום  

1. רקע
בחוזר המיוחד ט', התשנ"ו - "תקנון למתן רישיונות הוראה קבועים למקצועות
הטכנולוגיים בבתי-הספר העל-יסודיים" - ובחוזר מיוחד ה', התשנ"ז - "תקנון
למתן רישיונות הוראה בחינוך העל-יסודי" - וכן בסעיף 8.3‎-3 בחוזר הוראות
הקבע סב/7(א) ובסעיף 8.6‎-3 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), פורסמו
התנאים והנהלים לקבלת רישיונות הוראה ורישיונות לייעוץ.

בשל שינויים, חידושים ועדכונים שחלו במקצוע מדעי הטכנולוגיה אנו
מפרסמים להלן רק את השינויים או את החידושים הנוגעים למקצוע זה.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אריאלה ברק, מנהלת ענף רישיונות הוראה ובחינות
השלמה, ואל הגב' עליזה לוי, מנהלת מדור רישיונות לייעוץ, טל' 02‎-5604744/3.


2. רישיונות הוראה במקצוע "מדעי הטכנולוגיה" לכיתות י'-י"ב
עובד הוראה יהיה זכאי להרחבת רישיון הוראה במקצוע "מדעי
הטכנולוגיה" (במבניות השונות) אם הוא עומד בדרישות האלה:
 
2.1
הוא בעל רישיון הוראה קבוע במקצועות הטכנולוגיים והמדעיים
כמפורט בטבלה שלהלן.
 
א.   
הוא עמד בהצלחה בהשתלמויות "מבוא ובסיס" ו"דרכי הוראה"
כנלמד במבניות המפורטות בטבלה שלהלן.
 
ב.   
הוא הומלץ על ידי מפמ"ר המגמה והמפקח הארצי על הכשרה
והשתלמויות עובדי הוראה בחינוך הטכנולוגי.
 
ג.   
הערות   
כל עובד הוראה יוכל להשתלם ביותר ממבנית אחת בהתאם
לזכאותו, כמפורט בטבלה שלהלן.
 
א.   
רישיון ההוראה יורחב בכפיפות לעמידה בדרישות של ההשתלמויות
השונות.
ב.   
עובד הוראה בנתיב הטכנולוגי המבקש להרחיב רישיון על-פי פרסום
זה יגיש את בקשתו על גבי טופס ח"ת 050.218 (בקשה להענקת
רישיון הוראה/מתן כתב-היתר לגשת לבחינות השלמה למקצועות
הטכנולוגיים). דוגמת הטופס מובאת להלן.  
א.  2.2
הטופס יוגש לגף דירוג והסמכה באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה,
בצירוף התעודות והמסמכים הרלוונטיים, לאחר שהעובד ימלא את
סעיף א' בטופס ויחתים כנדרש את מנהל בית הספר בסעיף ב' ואת
המפקח המרכז על המגמה בסעיף ג'. המפקח המרכז יציין את שם
המבנית ואת חוות דעתו על עבודת המורה. המפקח הארצי על הכשרה
והשתלמויות עובדי הוראה בנתיב הטכנולוגי יחווה את דעתו, ימלא
את סעיף ד', ויעביר, כאמור, את הטופס להמשך הטיפול לגף דירוג
והסמכה.
ב.   
להלן רשימת המבניות, סמליהן ופירוט המקצועות הטכנולוגיים
והמדעיים המקנים זכאות להוראתן לעובדי הוראה בעלי
רישיונות הוראה קבועים באותם מקצועות:

 
2.3
המקצועות
 
סמל
המבנית
 
שם המבנית
 
- מכונות
- חשמל ואלקטרוניקה
- בנייה ואדריכלות
- טכנולוגיות מידע
- כימייה תעשייתית
- ביוטכנולוגיה
- מינהל
- תעשייה וניהול
- טכנולוגיות תקשורת
- ביולוגיה*
- כימייה*
- פיזיקה*
 
30.08
 
מבוא ובסיס
 
- מכונות
- חשמל ואלקטרוניקה
- טכנולוגיות מידע
- תעשייה וניהול
- ביוטכנולוגיה
- פיזיקה*
- כימייה*
 
30.10
 
מערכות מידע
 
- מינהל
- תעשייה וניהול
 
30.12
 
יזמות וחשיבה
עסקית
 
- מכונות
- חשמל ואלקטרוניקה
- תעשייה וניהול
- טכנולוגיות מידע
- ביוטכנולוגיה
 
30.13
 
בקרת
תהליכים
ומערכות
 
- מכונות
- חשמל ואלקטרוניקה
- טכנולוגיות מידע
- טכנולוגיות תקשורת
 
30.14
 
מערכות
תקשורת
 
- מינהל
- תעשייה וניהול
 
30.15
 
מערכות
ארגוניות
 
- מכונות
- חשמל ואלקטרוניקה
 
30.16
 
אלקטרוניקה ומכניקה
במערכות
 
- מכונות
- חשמל ואלקטרוניקה
 
30.17
 
הנדסה, תכנון ובקרה
 
- מכונות
- חשמל ואלקטרוניקה
- ביוטכנולוגיה
 
30.18
 
מערכות עתירות מדע
וידע
 
- טכנולוגיות תקשורת
- טכנולוגיות מידע
 
30.19
 
מערכות תקשורת וחברה
 
- מינהל
- תעשייה וניהול
- חינוך ימי
- תיירות
- סיעוד ופרה-רפואי
- חינוך לפעוטות
 
30.20
 
מערכות ניהול ותעשייה
 
- בנייה ואדריכלות
- אמנויות העיצוב
- אופנה
- טיפוח החן
 
30.21
 
עיצוב
 

* לבעלי תואר אקדמי ראשון לפחות בתחום.

להלן טופס ח"ת 050.218 - בקשה להענקת רישיון הוראה/ מתן היתר לגשת
לבחינות השלמה למקצועות הטכנולוגיים:
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004