תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
פרס שנתי ע"ש רחבעם זאבי לתלמידים, למורים ולבתי
ספר הלומדים לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
9.7‎-11

בספטמבר 2004
 
  תאריך תחולה 
 חדש   מטרת הפרסום  
1. רקע
עמותת מור"ג (מורשת גנדי) ומשרד החינוך התרבות והספורט יעניקו מדי שנה
פרסים לתלמידים שיכתבו עבודות גיאוטופ מצטיינות בנושאי ארץ-ישראל
וארכיאולוגיה, לבתי ספר מצטיינים בהוראת לימודי ארץ ישראל
וארכיאולוגיה וכן למורים המצטיינים בתחומים אלה:

2. תקנון הפרס
להלן תקנון הפרס בנושא לימודי ארץ-ישראל ע"ש רחבעם זאבי. מסמך זה
נחתם בין משרד החינוך התרבות והספורט לבין עמותת מור"ג:
מטרת הפרסים  2.1
הפרסים והטקס יהיו ציון להנצחת מורשתו של רחבעם זאבי שהיה
אוהב וחוקר ארץ ישראל.
 
-   
הפרסים יוקירו ויעודדו את בתי הספר המלמדים לימודי ארץ-ישראל
ויקדמו את הוראת המקצוע במערכת החינוך בארץ.
-   
קהל היעד
בתי ספר, מורים ותלמידים הלומדים ומלמדים לימודי ארץ-ישראל
וארכיאולוגיה.
2.2
מועד חלוקת הפרס והטקס  2.3
הפרסים יוענקו מדי שנה על ידי עמותת מור"ג בטקס משותף למור"ג
ולמשרד החינוך.
 
-   
הטקס יתקיים מדי שנה במועד הסמוך ליום הזיכרון לרחבעם זאבי
החל ב-ל' בתשרי.
 
-   
בטקס ישתתפו, בין היתר, תלמידי בתי הספר, המורים והנהלת בתי
הספר המלמדים לימודי ארץ-ישראל, חברי עמותת מור"ג, בני
משפחת זאבי ונציגים בכירים של הנהלת משרד החינוך.
 
-   
משרד החינוך ידאג לפרסם מדי שנה בחוזר המנכ"ל את התקנון
לפרס, את נושאי העבודות ואת מועד הטקס ומיקומו. עמותת מור"ג
ומשרד החינוך ידאגו לכך שהטקס יקבל ביטוי תקשורתי.
 
-   
הטקס ימומן על ידי משרד החינוך בסכום שלא יעלה על 20,000
ש"ח בהפקה משותפת של משרד החינוך ועמותת מור"ג.
-   
סוגי הפרסים וסכומם
בכל שנה יחולקו הפרסים האלה:  
2.4
שלושה פרסים לעבודות גיאוטופ מצטיינות בלימודי ארץ-ישראל
וארכיאולוגיה. הפרסים יהיו בסך 1,500 ש"ח למקום הראשון,
1,000 ש"ח למקום השני ו-750 ש"ח למקום השלישי.
 
א.   
פרס המפמ"ר לעבודת גיאוטופ שבה עבודת השטח מצטיינת ומקורית.
הפרס יהיה בסך 1,500 ש"ח.
 
ב.   
פרס לגיאטופ בנושא מועדף הקשור ישירות לתחומי עיסוקיו של
רחבעם זאבי. הנושא המועדף יפורסם על ידי משרד החינוך ועמותת
מור"ג (ראה להלן) ויהיה בסך 1,500 ש"ח.
 
ג.   
שלושה פרסים לבתי ספר מצטיינים המלמדים לימודי ארץ-ישראל
וארכיאולוגיה:
 
ד.   
פרס ראשון: 5 ימי אוטובוסים לסיורי המגמה או סכום
שווה-ערך לרכישת ספרים בנושאי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה
לספריית בית הספר
 
-   
פרס שני: 3 ימי אוטובוסים לסיורי המגמה או סכום שווה-ערך
לרכישת ספרים בנושאי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה לספריית בית
הספר
 
-   
פרס שלישי: 2 ימי אוטובוסים לסיורי המגמה או סכום
שווה-ערך לרכישת ספרים בנושאי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה
לספריית בית הספר.
 
-   
פרס למורה המצטיין בתחום הוראת לימודי ארץ-ישראל
וארכיאולוגיה בסכום 2,000 ש"ח.
כל מקבלי הפרסים יקבלו גם תעודת הוקרה משותפת למשרד
החינוך ולעמותת מור"ג.
ה.   
שלבי השיפוט ותבחינים לשיפוט  2.5
פרסים לגיאוטופים
בתחילת כל שנה יפרסם הפיקוח על הוראת לימודי ארץ-ישראל
וארכיאולוגיה במשרד החינוך, בשיתוף עם עמותת מור"ג, את דבר
קיומם של הפרסים בחוזר המנכ"ל.
הנושא/ים המועדף/ים לשנה הבאה לקבלת הפרס יפורסמו בשנה
הקודמת.
מורי בתי הספר יעבירו את העבודות המצטיינות (מציון 95 ומעלה)
וכן את העבודות המצטיינות בעבודת השטח ואת העבודות
המצטיינות בתחומים המועדפים אל הפיקוח על הוראת לימודי
ארץ-ישראל וארכיאולוגיה עד לתאריך שייקבע בחוזר המנכ"ל. כל
בית ספר שישתתף יעביר רק עבודה אחת בכל תחום פרס.
תוקם ועדה משותפת שתכלול 2 נציגים של הפיקוח על הוראת לימודי
ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, איש מדע אחד בתחום ו-2 נציגים של
עמותת מור"ג, סך הכול 5 חברים. הוועדה תשפוט את העבודות
ותבחר בשלוש העבודות המצטיינות על פי התבחינים המפורטים
להלן.
כמו כן תבחר הוועדה על פי תבחינים אלה גם את העבודות בנושאים
המועדפים שהוצעו על ידי ועדת הפרס בתחילת השנה שחלפה.
לעבודה המצטיינת בתחום עבודת השטח יתווסף תבחין השטח.
להלן התבחינים:  
א.   
הנושא מוצה ונחקר בצורה נכונה ומדויקת.  -   
נעשה שימוש נכון ומושכל בכלי מחקר מתאימים: ספרות, מפות,
תמונות, תרשימים, קטעי ארכיון, סרטים, ראיונות...
 
-   
יש מקוריות במחקר ובממצאים.  -   
עבודת השטח תוגש בצורה נאותה (תוכן עניינים, הערות שוליים,
מבנה, סגנון...) ותוכיח מקוריות והבנת הממצאים בשטח.
 
-   
פרסים לבתי ספר מצטיינים
בתחילת כל שנה יפרסם הפיקוח על הוראת לימודי ארץ-ישראל
וארכיאולוגיה, בשיתוף עם עמותת מורג, את דבר קיומו של הפרס
ואת התבחינים לקבלתו.

מנהלי בתי הספר ורכז המקצוע יעבירו את הטפסים למועמדות
לקבלת הפרס (ראה להלן) אל הפיקוח על הוראת לימודי ארץ-ישראל
וארכיאולוגיה עד לתאריך שייקבע בחוזר המנכ"ל.
 
ב.   
תוקם ועדה משותפת שתכלול 2 נציגים של הפיקוח על הוראת לימודי
ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, איש מדע אחד בתחום ו-2 נציגים של
עמותת מור"ג, סך הכול 5 חברים. הוועדה תסייר בין בתי הספר
ותבדוק את המתרחש בתחום לימודי ארץ-ישראל על פי התבחינים
האלה:
 
 
הפעילות הנעשית במגמה במהלך השנה מלבד ההוראה בכיתה  -   
הפעילות שנעשתה בשטח  -   
קיומו של חדר כיתת לימודי ארץ-ישראל  -   
מעורבות המגמה ותלמידיה בהוויי בית הספר  -   
עקבות המגמה מעבר לכיתת הלימוד  -   
מידת שיתוף הפעולה של הנהלת בית הספר עם המגמה
והחשיבות שהיא מייחסת לה.
 
-   
התלמידים הלומדים במגמה והעידוד שהנהלת בית הספר נותנת
לבחירה במגמה
 
-   
הציוד הקיים.  -   
פרס למורה המצטיין
תוקם ועדה משותפת למשרד החינוך ולעמותת מור"ג שתכלול 2
נציגים של הפיקוח על הוראת המקצוע ונציג מטעם עמותת מור"ג, סך
הכול 3 חברים.
המועמדים לקבלת הפרס ייבחרו על ידי המפמ"ר שיגיש לוועדה את
החומר על פי הנתונים האלה: ותק המורה, מעורבותו במהלך השנה
בהשתלמויות ובפעילויות מיוחדות (ערבי מגמה, ערבי הורים,
מפעלים בבית הספר המקדמים את המודעות ללימודי ארץ-ישראל -
חידונים, דפי מידע, דפי ארץ-ישראל על משקל דפי פרשת שבוע,
הדרכות של תלמידים בכיתות אחרות), הפקת חומרי עזר, מידת
הטמעתו את המקצוע בבית הספר ומעמדו של המקצוע והאהבה אליו,
טיפול אישי בתלמידים ודאגה אישית להם, קישוט בית הספר וכו'.
 
ג.   
האחריות לביצוע
האחראי לביצוע התקנון מטעם משרד החינוך יהיה המפמ"ר ללימודי
ארץ-ישראל וארכיאולוגיה במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך.
2.6


3. לוח הזמנים להגשת מועמדים ולחלוקת הפרסים
לוח הזמנים יפורסם בחוזר "הודעות ומידע" מדי שנה.
 
 

4. טופס הגשת המועמדות של בית הספר לקבלת
פרס זאבי בנושא הוראת לימודי ארץ ישראל
וארכיאולוגיה
שם בית הספר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כתובתו: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס' הטלפון שלו: . . . . . . . . . . . . . . . מס' הפקס': . . . . . . . . . . . . .
שם המנהל/ת: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם רכז/ת המגמה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
המגמה נפתחה בשנת . . . . . . . . .   מספר הכיתות במגמה: . . . . . . . . .
מספר התלמידים במגמה: . . . . . .   אחוז העומדים בבחינות הבגרות אשתקד . . . . . .
הסיורים שבהם השתתפו התלמידים בשנה האחרונה (יש לפרט את המסלול
ואת משך הסיור של כל כיתה)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פעילויות אחרות שבהן ניכרת פעילותה של המגמה בבית הספר (יש להתייחס
לנושאים כמו קישוט, הדרכת סיורים, עבודה קהילתית בנושא, דף מגמה,
פעילויות עם הורים, פעילויות נוספות הקשורות לנושא ושהמגמה אחראית
להן)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

נמקו בכמה משפטים מדוע לדעתכם מגיע לכם פרס על פעילות המגמה בבית
הספר:. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך. . . . . . . חתימת המנהל/ת. . . . . . . חתימת רכז/ת המגמה. . . . . . .


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ד"ר מיכאל
גרינצוויג, טל' 02‎-5601091, 056‎-282070.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/1(א), ט"ו אלול תשס"ד, 1 בספטמבר 2004