לטוב הז רזוח


תוחיטב .5
ןוחטיב 5.3
תואצויה תוימשר תוחלשמ תחטבא להונ - ןוחטיב ילהונ
ל"וחל
5.3-33
 
2004 רבמטפסב 1
 
   הלוחת ךיראת
ףיעס תפלחה
5.3-27
תוארוה רזוחב
(ג)7/בס עבקה
5.3-20 ףיעסו
תוארוה רזוחב
(א)3/גס עבקה
 
     םוסרפה תרטמ


אובמ .1
 יללכ 1.1
(ג)7/בס עבקה תוארוה רזוחב 5.3-27 ףיעס תא ףילחמ הז ףיעס
 (א)3/גס עבקה תוארוה רזוחב 5.3-30 ףיעס תאו
   
7.6-9 ףיעסב ב חפסנ תאו 8.3-ו 8.2 ק"ס תא ףילחמ םג הז ףיעס
רעונ תוחלשמ תאיציב קסועה (א)10/גס עבקה תוארוה רזוחב
 .הינמרגל
   
 הז רזוחל םירושקה םימדוק ל"כנמ ירזוח    
תחטבה ,(ב)6/בס עבקה תוארוה רזוחב 5.1-26 ףיעס
 ךוניחה תודסומב תוחיטבה
 -  
יוסיכ רדסה ,(א)6/בס עבקה תוארוה רזוחב 7.6-8 ףיעס
םידימלתל תוישיא תונואת חוטיב תרגסמב םיכרד תונואת
 ל"וחל תוחלשמל םיאצויה
 -  
רושיא תשקב ,(א)6/סשת עבקה תוארוה רזוחב 7.6-4 ףיעס
.היכ'צלו אטילל ,ןילופל תחלשמ תאיציל
 -  
רעונ ינב תועסמ ,(א)10/טנ עבקה תוארוה רזוחב 7.6-2 ףיעס
."שקבמ יכונא ייחא תא" - היכ'צלו ןילופל
 -  

 תיצמת 1.2
דרשמ לע איה ל"וחל תוימשרה תוחלשמה תחטבאל תוירחאה
דרשמב יצראה ט"בקה תועצמאב תחלשמה םע םאותמה ןוחטיבה
 .טרופסהו תוברתה ךוניחה
   
,דרשמה םעטמ איה ל"וחל התאיציש תחלשמ איה תימשר תחלשמ
 .ותעד לע וא ודודיעב
   
לע ץילמהל רמולכ) "תימשר"כ תחלשמ תעיבק לע ץילמהל תוכמסה
וטרופי רשא דרשמב םידיקפת ילעב המכל הרוסמ (תוסח ןתמ
הנותנ "תימשר" איה תחלשמה יכ תיפוס העיבקל תוכמסה .ןלהל
 .דבלב דרשמה ל"כנמל וא דרשמה לש תוחלשמה תדעוול
   
תוביסמ תחלשמה תאיציל רושיא ןתניי אל ובש בצמ ןכתיי
לע םינוממה םימרוגה לש בצמה תכרעה רואל ,תוינוחטיב
רבדב העדוה רסמית ובש בצמ ןכתיי ףא הזכ הרקמב .החטבאה
דעומל ךומס עיגת ףאש ןכתיי וזכ העדוה .הרשואש האיצי לוטיב
ובש דעומה יפ לע לוכה - ומצע דעומב וא תחלשמה תאיציל עבקנש
 .ןוחטיבה ימרוגמ דרשמב העדוהה הלבקתה
   
תורסמנו הז רזוחב תועיפומ ןהש יפכ ןוחטיבה תוארוהב הדימע יא
רושיאה לוטיב תא רורגת וגיצנ וא יצראה ט"בקה תועצמאב
 .ל"וחל תחלשמ תאיציל
   
 .דרשמה רושיא אלל ל"וחל תאצל תויאשר ןניא רעונ תוחלשמ    
ןכו ,ל"וחל תוחלשמ תאצוה יללכב ולחש םייוניש בקע ץפומ רזוחה
תוברתהו טרופסה ילהנימ ףוריצו תוחלשמה תדעו תמקה בקע
.ךוניחה דרשמל
 
   
הצופת
,דרשמה הטמ :ל"וחל תוימשר תוחלשמב םיקסועה ללכל ץפוי רזוחה
ידוגיא ,טרופס תוצובק ,תוברתהו טרופסה ילהנימ ,דרשמה תוזוחמ
ךוניחה תודסומ יט"בק ,םירכומ תוברת יפוג ,ויתויודחאתהו טרופסה
הצעומה ,םייניבה תוביטחו םיינוכיתה רפסה יתב ילהנמ לכ ,ץראב
,ץוחה דרשמ ,רעונה תועונת ,םיס"נתמל הרבחה ,םיריעצו רעונ יפוליחל
ימרוגו תוימוקמה תויושרב ךוניחה תוקלחמ ילהנמ ,תידוהיה תונכוסה
.ןוחטיבה
 
1.3
להונה תרטמ
.ל"וחל תוימשר תוחלשמ לש האיציה להונ תא עובקל איה הרטמה
 :םיקלח ינשל קלוחי להונה
1.4
 .ןילופל רעונ תוחלשמ טעמל ,ל"וחל תאצויה תחלשמ - 'א קלח  *  
.ןילופל רעונה תוחלשמ - 'ב קלח
 
 *  

(ןילופל רעונה תוחלשמ טעמל) ל"וחל תואצויה תוחלשמ - 'א קלח .2
 םיגשומו תורדגה 2.1
 .טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ :דרשמה    
תתל דרשמה ל"כנמ וא תוחלשמה תדעו תטלחה :תוסח ןתמ
לארשי תנידמ תא תגציימו תימשר איה תחלשמה יכ העמשמ תוסח
,םייתכלממ םימרוג ידי לע ינוחטיב לופיטל תיאכז איה ךכיפלו
 .ותעד לע וא ודודיעב ,דרשמה םעטמ איה תחלשמה רמולכ
   
דרשמ תוסחב ל"וחל םי/אצויה רתוי וא דחא םדא :תחלשמ
םידבוע וז הרדגהב םיללכנ אל .טרופסהו תוברתה ךוניחה
לש תועיסנה תדעו רושיא תרגסמב דיקפתב ל"וחל םיאצויה
תוסח תא הלביקש תימשר תחלשממ קלח םה םא אלא ,דרשמה
 .דרשמה
   
 תוסח תקנעה לע ץילמהל םיכמסומה םיפוג    
וא תוברת תוחלשמ ללוכ) םיריעצו רעונ תוחלשמל
 (18 ליגל תחתמ רעונ ינב ןהבש טרופס
 (1  
ילהנמ וא ללוכה חקפמה רושיאב ,רפס תיב להנמ
 ךוניחה דרשמ לש תוזוחמה
 *  
ךוניחה תודסומ יבגל) יתובשייתה ךוניחל להנימה שאר
 (להנימה לש
 *  
תועונת לש תוחלשמ יבגל) רעונהו הרבחה להנימ שאר
 (רעונה
 *  
 יגוגדפה להנימה שאר  *  
 (ד"מחה לש רפס יתב יבגל) יתד ךוניחל להנימה שאר  *  
רשאכ) םיריעצו רעונ יפוליחל תירוביצה הצעומה ל"כנמ
לע איה תחלשמה תאיציו ,םידימלת םה תחלשמה ירבח
תיב להנמ לש רושיא םג שרדנ ,םידומיל ימי ןובשח
ןתנית הצלמהה ;זוחמ להנמ וא ללוכ חקפמה לשו רפסה
 (35 ליג דע םיריעצו רעונ תוחלשמ יבגל קר
 *  
םה תחלשמה ירבח רשאכ) םיס"נתמל הרבחה ל"כנמ
ימי ןובשח לע איה תחלשמה תאיציו ,םידימלת
וא ללוכ חקפמו ס"היב להנמ רושיא םג שרדנ ,םידומיל
,דבלב רעונ תוחלשמ יבגל ןתנית הצלמהה ;זוחמ להנמ
 (18 ליג דע
 *  
ךוניחה ידימלתל) ימשר וניאש רכומ ךוניחל ףגאה להנמ
(ימשר וניאש רכומה
 *  
 
להנימ שאר :(18 ליג לעמ םירגובל) טרופס תוחלשמל
 טרופסה
 (2  
להנימ שאר :(18 ליג לעמ םירגובל) תוברת תוחלשמל
 .תוברתה
 (3  
דרשמ תועצמאב) תוחלשמה תדעוול רבעות הצלמהה
םעטמ ידעלבה םרוגה שמשת הדעווהו ,(יצראה ט"בקה
דרשמה לש תוסחה ןתמ תא רשאל ךמסומה דרשמה ל"כנמ
 .תוחלשמל
 
טרופסה ידוגיא ,רעונה תועונת ,רפסה יתב תולהנה :רגשמה ףוגה
,טרופס תצובק ,הייריע ,תימוקמ/תירוזא הצעומ ,ויתויודחאתהו
םרוגה ידי לע רשואי רשא רחא ףוג לכ ןכו ,התומע וא ס"נתמ
הצעומה ,תידוהיה תונכוסה ןוגכ) תוסחל הצלמה ןתמל ךמסומה
ףופכ היהי רגשמה ףוגה .('וכו םיריעצו רעונ יפוליחל תירוביצה
 .הז רזוח תויחנהל
   
לע הנומ רשא (18 ליג לעמ) ריגב תחלשמ רבח :תחלשמה שאר
לע יארחאו הנוממ תויהל (הז ףוגב רבח אוהו) רגשמה ףוגה ידי
שאר .תוחיטבהו ןוחטיבה תויחנהו הלהנמה ירדס ,םילהנה עוציב
.ודי לע הנומש ימ ידי לע וא יצראה ט"בקה ידי לע החנומ תחלשמה
   
,ימוקמ רז חטבאמ וא ילארשי החטבא שיא :תחלשמה חטבאמ
תוולל ןוחטיבה דרשמב תידועייה הדיחיה ידי לע ךמסוה רשא
 .הצובק
   
ותועצמאב ץראה תא תאצוי תחלשמהש ףוגה :תועיסנה תרבח
תועיסנה תרבח ;רגשמה ףוגה לע איה ןיינעו רבד לכב תוירחאה)
 .(רגשמה ףוגה םג תויהל הלוכי הניא
   
 הוולמ    
הרומ וא התיכ ךנחמ דיקפתב שמשמה הרומ :רעונ תוחלשמ
לש תוחלשמב .הצובקה ירבח תא בורקמ ריכמה יעוצקמ
ירבח תא ריכמה העונתב רגוב ךירדמ הז היהי רעונה תועונת
 .ינוחטיב/יאבצ תוריש רגוב היהי הוולמה יכ יוצר .הצובקה
 (1  
:(םיריעצ יפוליח/תוברת/טרופס) םירגוב תוחלשמ
תחלשמה ירבח תא ריכמה רגשמה ףוגה רבח ילארשי רגובמ
 .םהילע הנוממ אוה יכ םהל רורב רשאו
 (2  
דרשמה לש יצראה ט"בקה ידי לע ךמסוהש ט"בק :ךרדתמ ט"בק
תואצויה תוחלשמל "תענומ תינוחטיב תוגהנתה" ךורדת ריבעהל
יצראה ט"בקה םעטמ ךורדתמ "רוטפ" וא ורושיא אלל .ל"וחל
 .(ט חפסנ האר) ל"וחל תאצל תיאשר הניא תימשר תחלשמ
   
םירבח הבו יצראה ט"בקה תושארב הדעו :תוחלשמה תדעו
תוכמסב .יגוגדפה להנימהמו ץוח ירשקל ףגאהמ םיעובק םיגיצנ
.תחלשמל הנתינש תוסח לטבל וא תוסח קינעהל וז הדעו
 
 .אי  
 
 ל"וחל תחלשמ תאיציל השקב תשגהל תויחנה 2.2
רשפא דרשמה תוסח תא לבקל תיאכז תחלשמ םא ררבל ידכ
השקב" ספוט ,שארמ בר ןמז וליפא ,יצראה ט"בקה דרשמל חולשל
לע יכ שגדוי .(א חפסנב האר) "תחלשמל תוסח רושיאל תינורקע
תועצמאב) תוחלשמה תדעוול שארמ םוי 60 תוחפל עיגהל הז ספוט
ספוט .תוסח ןתמ לע ץילמהל ךמסומה םרוגל וא (יצראה ט"בקה
 .ליגרה השקבה ספוט םוקמב אב וניא הז
   
רשק ומע ורצייש ןכתיי יכ ל"וחב רשקה שיאל/חראמל עידוהל שי
תא ןכדעל וילע שרדיי םא יכו הנידמה התואב לארשי תורירגשמ
ימואיתו תחלשמה לש הייהשה תינכת יטרפ לכב הנופה
 .(ועצוב םא) הרטשמה/ןוחטיבה
   
השקב" ספוטה תועצמאב הנפי ל"וחל תחלשמ איצוהל שקבמה ףוג
דחאל תוסח תלבקל (ב חפסנב האר) "ל"וחל תחלשמ תאיציל
 .ליעל ד 2.1-ב טרופמכ ,תוסחה יצילממ םיפוגה
   
לא האיציה ינפל םוי 45 תוחפל השקבה יספוט תא ריבעהל שי
םיאלמ םהב םיטרפה לכשכ ,תוסחה ןתמ לע הצילממה הדיחיה
 .רגשמה ףוגה שאר ידי לע םימותחו
   
תויחנהה יפ לע תחלשמה יספוט תא קודבי תוסחה ץילממ ףוגה
2.4-ב האר) "תוסחה יצילממ םיפוגה לש םתוירחא"ב תועיפומה
אלל םיספטה תא ריבעי ,הרשוא תחלשמה תשקב םאו ,(ןלהל
.ךוניחה דרשמב יצראה ט"בקה לא בוכיע
ועיגה ןכא םיספטה יכ אדוול רגשמה ףוגה לע :בל תמושתל
ינפל םוי 35-מ רחואי אל טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ט"בקל
לא רגשמה ףוגה הנפי ,ועיגה אל ולא םיספט םא .תחלשמה תאיצי
תוחלשמ - קפס רסה ןעמל .בוכיעה תביס רוריבל תוסחה ןתונ ףוגה
לכו םיספדומ ,שארמ םוי 35 תוחפל) יוארכ ועיגי אל ןהיספוטש
 !הנלפוטת אל (ןמזבו םיאלמ םהיטרפ
   
 ספוטה יולימל םישגד    
השקב" ספוטב םיעיפומה םיפיעסה לכ תא סיפדהל שי
אלומיש ספוט .קיודמו רורב ןפואב "ל"וחל תחלשמ תאיציל
 .לפוטי אל די בתכב
 (1  
טוריפ תא תללוכה תספדומ תינכת השקבה ספוטל ףרצל שי
הנטרפת טרופס תוחלשמ .תחלשמה לש תננכותמה תוליעפה
.םיעפומה חול תא הנטרפת תוברת תוחלשמו ,תויורחתה תא
םש וניוצי תימוקמה הפשבו ,תירבעב וספדוי ולא םיטרפ
.דבלב ותבותכו ('ודכו םלואה ,שרגמה ,רתאה) םוקמה
 (2  
לכ םהב ואלומיש רחאל קרו ךא םיספטה ולפוטי הרקמ לכב
ידי לע "תרזוח יתלב תובייחתה" ףיעסה םתחייו םיטרפה
 .(ב חפסנב האר) רגשמה ףוגב ךמסומ םרוג
 (3  
םישקובמה םיטרפה לכב םיספטה יולימ ,קפס רסה ןעמל
ינפל םוי 35-מ רחואי אל יצראה ט"בקה דרשמ לא םתעגהו
לופיטל םייחרכה םיאנת םה הלא - תחלשמה תאיצי
.תחלשמב
 
 (4  
 
 תחלשמה תאיצי רושיאו החטבאה תמר תעיבק 2.3
לש תידעלב העיבק יפ לע היהת תחלשמל החטבאה תמר תרדגה
םיטרפה תקידב רחאל תעבקנ החטבאה תמר .ןוחטיבה דרשמ
םישמשמה םימרוגה ללכ חותינ ןכו השקבה ספוטב םיעיפומה
 .הפקיהו החטבאה תמר תעיבקל "בצמ תכרעה"ל סיסב
   
םירתא ,ןולמ יתב םללכבו ,השקבה ספוטב םיעיפומה םיטרפה
יונישל השירד ןכתית .ןוחטיבה ימרוג ידי לע םיקדבנ ,תוסיטו
תוביס לשב םימיוסמ םירתאב רוקיבו תוסיט ,הניל תומוקמ
,תודעסמ ,ןולמ יתבש ןכתיי יכ שארמ ןובשחב תחקל שי .ןוחטיב
הניחבמ ורשואי אל םימיוסמ הסיט יביתנ וא הפועת תורבח
 .תינוחטיב
   
ינוחטיב רושיא תלבק אלל רוכח סוטמב הסיט תיפוס םכסל ןיא
 .שארמ
   
יצראה ט"בקה ידי לע תחלשמה שארל הנתנית החטבאה תויחנה
ללכ ךרדב) תחלשמה לש התאיצי דעומל ךומס וגיצנ ידי לע וא
 .(ל"וחל האיציה דעומ ינפל םימי 10-7
   
 היפ לע גוהנל תחלשמ לכ לע הבוחש תירעזמה החטבאה תמר    
תוגהנתהל ינוחטיב ךורדת רובעל תחלשמה ירבח לכ לע
 .(ןלהל 2.8-ב טרופמכ) ל"וחל תחלשמה תאיצי ינפל תענומ
 *  
ןוכדע אדוול שי) דיינ ןופלט רישכמב דייטצהל תחלשמה לע
 .(הז ןופלט רפסמב יצראה ט"בקה דרשמ לש שארמ
 *  
 .לארשי תוגיצנ לש ט"בקה םע רשק לע רומשל תחלשמה לע  *  
םיביכרמ לולכת רשא ,רתוי ההובג החטבא תמר רדגותש ןכתיי
תחטבא ,ל"וחב תורז הרימש תורבח ידי לע החטבא ןוגכ ,םיפסונ
םימידקמ וא םידומצ םילארשי םיחטבאמ וא/ו תימוקמ הרטשמ
 .(תחלשמה ינפל םימי המכ ץראהמ ואצי רשא)
   
וילע ל"וחב ותייהש תעב תחלשמה שאר םע רשק היהיש ידכ
עוציב ךרוצל שרדיי רבדה םא .דיינ ןופלט רישכמב דייטצהל
שמתשהל הלש חטבאמל רשפאל תחלשמה שאר לע ,ותדובע
.דיינה ןופלטה רישכמב
   
תחלשמה שאר לע תחלשמל םי/חטבאמ ףוריצ לש הרקמ לכב
 .(חטבאמ לכל דרפנ רדח) הנילהו הסיטה ירודיס תא ןגראל
   
 .תוחלשמה לע החטבאה תולע לוחת ללככ    
תוביסמ תחלשמה תאיציל רושיא ןתניי אל ובש בצמ ןכתיי
לע םינוממה םימרוגה לש בצמה תכרעה רואל ,תוינוחטיב
רבדב העדוה רסמית ובש בצמ ןכתיי ףא הזכ הרקמב .החטבאה
דעומל ךומס עיגת ףאש ןכתיי וזכ העדוה .הרשואש האיצי לוטיב
ובש דעומה יפ לע לוכה - ומצע דעומב וא תחלשמה תאיציל עבקנש
 .ןוחטיבה ימרוגמ דרשמב העדוהה הלבקתה
   
תורסמנו הז רזוחב תועיפומ ןהש יפכ ןוחטיבה תוארוהב הדימע יא
רושיאה לש ולוטיב תא רורגת וגיצנ וא יצראה ט"בקה תועצמאב
 .ל"וחל תחלשמה תאיציל
 .אי  
דרשמה רושיא אלל ל"וחל תאצל תויאשר ןניא רעונ תוחלשמ
 
 .בי  
 
 דרשמה תוסח ןתמ לע ץילמהל םיאשרה םיפוגה לש םתוירחא 2.4
ינוחטיבה לופיטה ;דרשמה תוסח תא לבקל תובייח תוחלשמ
 .וזה תוסחה תלבקב הנתומ תחלשמב
   
 תוסח ןתמל םינוירטירקה    
עיבג/תופילא תמרב תורחתב תופתתשה :טרופס תוחלשמל
 תוימואל תורחבנ ןכו הלעמו תשביה
 *  
תופתתשה וא תועפוה :תוברת תוחלשמל
תעיבק יפל ,הנידמה תא םיגציימה 'וכו םילביטספב/םיעוריאב
 תוברתה להנימ
 *  
תולעב תוחלשמ ,רעונ יפוליח לש תוחלשמ :רעונ תוחלשמ
(רשואי רשא ,רחא וא יתרבסה ,יגוגדפ) יתועמשמ ךרע
וא ל"וחב הנידמה תא גציימה עוריאב תופתתשמה תוחלשמו
 .תונידמ המכ וב תופתתשמש םורופב/לביטספב/סנכב
 *  
תוחלשמ םג רשאל תוחלשמה תדעו תוכמסב יכ שגדוי הרקמ לכב
 .ליעל ורכזוהש םינוירטירקה לע תונוע ןניא רשא ,תוגירח
 
םע ףטוש רשקב היהיש דיקפת לעב ורידגי תוסח יצילממ םיפוג
תעל תעמ .תוחלשמל רושקה םוחת לכב יצראה ט"בקה לש ודרשמ
 .םידיקפתה ילעבל םילהנה וננעורי
   
תוארוהל םאתהב ,םינכתה תניחב רחאל תחלשמל ןתנית תוסח
 .תוסחה ןתמ לע ץילממה ףוגה להנמ רידגהש
   
םה רשאכ םג ל"וחב תונטייקו שפונ ,םירויס ,םילויט רשאל ןיא
םא אלא ,תחלשמה לש םינמזה חולב "ימשר" אוהש קלחל םידומצ
.רתויב ירונימ ביכרמב רבודמ
   
,וניזק יתבב רוקיב תינכתב רשאל ןיא רעונ תוחלשמב
 .'וכו םיבאפב ,םיקטוקסידב
   
 .('דכו תוריית ,תונמא ,עונלוק ןוגכ) ל"וחל תומגמ ירויס רשאל ןיא    
תרגסמל רבעמ יונפ ןמז/לויט ךרוצל םינמזה חולל םימי ףיסוהל ןיא
 .תוסחה הנתינ המשלש תימשרה תוליעפה לש םימיה
   
תיזחת - "תוחלשמ יפצ" תריציל לעפי תוסחה ןתמ לע ץילממה ףוגה
ףוגה לכוי וז תיזחת יפ לע .ותוסחב תואצויה תוחלשמה לש תיתנש
 .שרדנה ןמזב םיספטה תעגה לע חקפל
   
השקב"ה יספוט תלבק לע חקפל תוסחה ץילממ ףוגה תוירחאב
םתרבעה לעו האיציה דעומ ינפל םוי 45 דע "תחלשמ תאיציל
 .האיציה ינפל םוי 35-מ רחואי אל יצראה ט"בקה דרשמל
   
תא רשאל םא קפס תוסחה ץילממ ףוגל שי םהבש םירקמב
רחואי אל תוחלשמה תדעוול ותוירחאב םיספטה ורבעוי תחלשמה
םרוגה תצלמה יווילב יוצר ,ל"וחל האיציה דעומ ינפל םוי 40-מ
.תחלשמב לפטל רומא היהש
 
 .אי  
 רגשמה ףוגה תוירחא 2.5
אוה) ליעל 2.2-ב טרופמכ םיספטה יולימל יארחא רגשמה ףוגה
ודי לע רבעוי רמוחה םלוא ,תועיסנה תרבחב עייתסהל לכוי
 .(תוסחה ןתמ לע ץילממה ףוגל ותוירחאבו
   
ללכבו ,תחלשמה תאיצי ינפל ילהנמה םוחתל יארחא רגשמה ףוגה
 - הז
   
תינכת יבגל יצראה ט"בקה דרשמ םע דימתמ רשק םויק
דרשמל דעומב העדוה ;םייקתהל רומאה יוניש לכו תחלשמה
הייהשל ,הסיטה ידעומל םיעגונה םייוניש לע יצראה ט"בקה
ט"בקה רושיאב הנתומ יוניש לכ) םינמזה תוחוללו ןולמ יתבב
 ;(ומעטמ ימ וא יצראה
 (1  
 ;החטבאה ןיגב םולשת  (2  
םיחטבאמל הנילה ירדס םואיתו הסיט יסיטרכ תשיכר
 ;תחלשמל וולתי םה םא םירז וא םילארשי
 (3  
רשק ומע ורצייש ןכתיי יכ ל"וחב רשקה שיאל/חראמל העדוה
ןכדעל וילע שרדיי םא יכו הנידמה התואב לארשי תורירגשמ
ימואיתו תחלשמה לש הייהשה תינכת יטרפ לכב הנופה תא
 .(ועצוב םא) הרטשמה/ןוחטיבה
 (4  
יוויל אלל ל"וחל תימשר תחלשמב רעונ ינב ואצי אל הרקמ לכב
.תוחפל דחא הוולמ ףרטצהל בייח רעונ ינב 14 לכל .רגובמ
םיוולמ 2 תוחפל ויהי רתויו רעונ ינב 15 הנומה רעונ תחלשמב
דע הנומה תחלשמל םיוולמ 5-מ רתוי ויהי אל ךא ,םירגובמ
.רעונ ינב 50
   
ידי לע הנתניתש יפכ החטבאה תויחנה יולימל יארחא רגשמה ףוגה
 .ליעל 2.3-ב טרופמכ ,יצראה ט"בקה דרשמ
   
םייקל בייחתמ אוה יכ השקבה יספוטב םותחי רגשמה ףוגה להנמ
רושיא תחלשמה ירבח לכל יכו הז רזוח לש תוארוהה לכ תא
.שרדנכ תונואת חוטיבו יאופר חוטיב ,יאופר
 
   
 
 תחלשמה שאר תוירחא 2.6
(18 ליג לעמ) ריגב תחלשמ שאר רגשמה ףוגה הנמי תחלשמ לכב
 .רגשמה ףוגב םירבחה ןיבמ
   
2.8-ב האר) ינוחטיבה ךורדתה םואיתל יארחא תחלשמה שאר
ט"בקה לומל וא/ו דרשמה לש יזוחמה ט"בקה לומל (ןלהל
ךורדתל תחלשמה ירבח לכ תא ןמזל תחלשמה שאר לע .ךרדתמה
גזוממ םלוא/התיכ תנכה לע יארחא אוהו ,ועיגה ןכאש אדוולו
 .םימיאתמ םיילוק-רוא םיעצמאו
   
לע ךרדתמה ט"בקהמ בותכ רושיא תלבק אדווי תחלשמה שאר
 .ךורדתה עוציב
   
לומ דיחיה רשקה שיא אוהו תחלשמה לע יארחא תחלשמה שאר
דעיה ץראב תילארשיה תוגיצנה ט"בק ,יצראה ט"בקה דרשמ
 .תחלשמל רושקה לכב (ופרוצ םא) תחלשמה י/חטבאמו
   
םויה רדס םויקל ,ל"וחב הייהשה תעב ,יארחא תחלשמה שאר
 .דעומ דועבמ רשואו רבעוהש םינמזה חולו
   
,ןולמ תיבב ,םינמזה חולב יוניש לכ לע יארחא תחלשמה שאר
לכ .רוקיבה ירתאב וא תורחתב וא םיעפומב ,הרובחתה יעצמאב
ימרוג לש שארמ עודיי ךות השעית הזכ יוניש לע ולש הטלחה
 .םרושיא תלבקו םייטנוולרה החטבאה
   
תרבח יפלכ תוירחא לכ ןיא טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמל
תידעלבה תבותכה םה תחלשמה שארו רגשמה ףוגה ןכלו ,תועיסנה
 .ןיינעו רבד לכל
   
לארשי תוגיצנ ט"בק םע ינופלט רשק רוציל בייח תחלשמה שאר
אוהש ןכתיי .התביזע תארקלו דעיה ץראל העגהה םע תיטנוולרה
יצראה ט"בקה תויחנהל םאתהב ,תופסונ םימעפ רשק רוציל שרדיי
חוודל וילע .ל"וחב תוגיצנה ט"בק וא ךרדתמה ט"בקה וא
תורירגשה ט"בקל גירח ינוחטיב עוריא לכ לע תמא-ןמזב
ט"בקה דרשמלו ןוחטיבה דרשמ לש ל"וח דקומל ,תיטנוולרה
םעטמ ילארשי דומצ הוולמ חטבאמ תחלשמל שיש הרקמב) יצראה
.(חווידה תבוח וילע לטות ןוחטיבה דרשמ
   
"ןוחטיב ןמאנ" ונמי רגשמה ףוגה תלהנה וא תחלשמה שארש רשפא
וא םלוכ) םיינוחטיבהו םייתוחיטבה םידיקפתה תא עצבי אוהו
םדא רוחבל יוצר הז הרקמב .תחלשמה שאר לע םילטומה (םקלח
תוריש רגוב ,ותרשכהב/ודיקפתב ט"בק) םיאתמ ינוחטיב עקר לעב
 .(םלוה ינוחטיב/יאבצ
   
רפסמב דיוצי תחלשמב רבח לכ יכ אדוול תחלשמה שאר לע
(דומצ חטבאמ תחלשמל שי םא) חטבאמה לש ,ולש דיינה ןופלטה
 .הכומסה לארשי תוגיצנ לשו
   
,הלילב הצובקה ההשת ובש ןולמה םשב דיוצי תחלשמ רבח לכ
 .ולש ןופלטה רפסמבו ותבותכב
 .אי  
האר) בושמ ספוט תחלשמה שאר אלמי ץראל תחלשמה תרזח םע
.יצראה ט"בקל ותוא ריבעיו (ח חפסנב
 
 .בי  
תוחיטב
רזוחב 5.1-26 ףיעסב תואבומה תוחיטבה תויחנה תולח תחלשמה לע
.(ב)6/בס עבקה תוארוה
 
2.7
 ינוחטיבה ךורדתה 2.8
יללכב ל"וחל התאיצי ינפל ךרדותת תחלשמ לכ ,ליעל 2.3-ב רומאכ
דרשמה םעטמ ל"וחל אצת אל .תענומה תינוחטיבה תוגהנתהה
 .הכרדות אלש תחלשמ
   
ומדקש םישדוחה 4 ךלהמב ךורדת תחלשמה ירבח לכ ולביק םא
,תפסונ םעפ ךורדת לבקל םיכירצ םה ןיא ,ל"וחל האיציה דעומל
שאר הנפי ךורדתהמ רוטפ תלבק ךרוצל .תאז ושקבי םא אלא
רושיאה לש קתעה ותיינפל ףרציו ,יצראה ט"בקה דרשמל תחלשמה
 .(ט חפסנב האר) ךרדתמה ט"בקהמ לביקש
   
תוגיצנה ט"בק יטרפ תא לבקל תחלשמה שאר גאדי הרקמ לכב
תלבקמ תחלשמה םא) ךרדתמה ט"בקהמ דעיה ץראב תילארשיה
זוחמב/הטמב ךוניחה דרשמ ט"בקמ וא (תענומ תוגהנתהל ךורדת
 .(ךורדתמ רוטפ הלביק תחלשמה םא)
   
םויב אל ךא ,האיציה דעומל ךומס ,רשפאה לככ ,ןתניי ךורדתה
תחלשמהש לדתשהל שי .וילא ךרדב וא הפועתה הדשב אלו הסיטה
 .התאיצי ינפל םימי 10-כ ךרדותת
   
ןיכיו (גזוממ םלוא/התיכ) ךורדתה םוקימ תא ןגראי רגשמה ףוגה
ןיא םא .ןרקמל םירבוחמה פייט-ואידיוו בשחמ ךרדתמה רובע
,תוחפה לכל ,ךרדתמה רובע ונכוי ,הזה דויצה תא ןיכהל תורשפא
עצבתת הנרקהה .היזיוולטל רבוחמ ואידיו רישכמו םיפקש לוטמ
םייקל ןיא .ךורדתב םיפתתשמה רפסמל םיאתמה לדוגב ךסמ לע
.ולא םיעצמא אלל ךורדת
   
 :ךורדתה ירקיע ןלהל    
תואצות םצמצל תוחפל וא עונמל החוכבש הנוכנ תוגהנתה
 ןיוע ינלבח עוגיפ
 (1  
תאז) היתויועמשמו העבקנש החטבאה תמר לש הריקס
;ךורדתה דעומ ינפל העבקנ החטבאה תמר םהבש םירקמב
האיציה ינפל םימי 7 רחואמה לכל רסמית החטבאה תמר
עגרל דע תונתשהל היושע איה יכ ןובשחב תחקל שי ;ץראמ
 (ל"וחב תחלשמה תייהש ךלהמב ףא םיתעלו ןורחאה
 (2  
הרימשבו התיחנה םע תוגיצנה ט"בק םע רשק תריציב ךרוצה
 ותרדגהל םאתהב רשק לע
 (3  
תילארשיה תוגיצנה ט"בקל תינכתב םייוניש לע חווידה תבוח
 ל"וחב
 (4  
,יצראה ט"בקה דרשמ לש ,םוריח הרקמל ,ןופלט ירפסמ ןתמ
תילארשיה תוגיצנה ט"בקו (ל"וח דקומ) ןוחטיבה דרשמ
 דעיה ץראב
 (5  
 .תוחיטב יללכ  (6  
ט"בקה ידי לע ךכל ךמסוהש ט"בק ידי לע קר רבעוי ךורדתה
 .יצראה
   
תוברל ,ל"וחל םיאצויה תחלשמה ירבח לכ ופתתשי ךורדתב
 .םהיוולמ
   
תחלשמב םייתועמשמ םידיקפת ילעב ךורדתב םיחכונ ויהי אל םא
רתוי וא (ןוחטיבה ןמאנ וא ומוקמ אלממ ,תחלשמה שאר ןוגכ)
רושיאהו ךורדתה ולטובי - תחלשמה ירבחמ םיזוחא 10 רשאמ
 .ל"וחל תאצל ינוחטיבה
   
ט"בקהו תחלשמה ירבחמ םיזוחא 10-מ תוחפ ורסחיש הרקמב
םירסחה יכ אדוול תחלשמה שאר לע ,ךורדתה תא םייקל טילחי
תחלשמל םייפיצפסה םיטרפהו תרחא תחלשמ לש ךורדתב ופתתשי
 .ותוירחאבו ודי לע ומלשוי ולש
   
ידוסי ךורדת ןתניי תחלשמה ירבח לכל ןתנייש ךורדתה לע ףסונ
לש הז קלחל) החטבאה תמר לע םישגד לולכיש תחלשמה שארל
 .(תחלשמה לש םיפסונ םיוולמ ופרטציש ןכתיי ךורדתה
 .אי  
רושיא ךורדתה םותב תחלשמה שארל רוסמי ךרדתמה ט"בקה
חפסנב האר) םייטנוולר ןופלט ירפסמ ןכו ךורדתה עוציב לע בותכ
 
 .בי  
רושיא אלל דרשמה תוסח תא הלביק אלש תחלשמ ךרדתל ןיא
.יצראה ט"בקה לש שארמ
 
 .גי  
 החטבאה ןיגב םולשת 2.9
"תרזוח יתלב תובייחתה" ספוט ףרוצי תחלשמ תאיציל השקב לכל
ףוגב ךכל ךמסומ םרוג ידי לע םותח ,החטבא תואצוה םולשתל
 .רגשמה
   
 :הזה טוריפה יפ לע םלושת תחלשמה לש החטבאה תולע    
רדחו הסיט יסיטרכ ורובע ומלושיו ונמזוי ,חטבאמ ףרוצ םא
 .ןולמה תיבב
 (1  
 .חטבאמ לכל דרפנ רדח ןמזוי ,דחא חטבאממ רתוי ףרוצ םא  (2  
ידי לע ,הדובע ימי 5 ךות ,הנמלושת תופסונ החטבא תואצוה
ט"בקה דרשמ ידי לע רבעויש טוריפל םאתהב ,רגשמה ףוגה
 .יצראה
 (3  
ותוסח תרסה תא רורגת תובייחתהה ספוט לע םותחל המכסה-יא
.ל"וחב החטבאה ךרעמ לוטיב תאו דרשמה לש
 
   
 האופר 2.10
ותאיציל אפור רושיא תחלשמב רבח לכמ שורדי רגשמה ףוגה
חוודל רגשמה ףוגה לע .(רגשמה ףוגה תלהנה ידיב ראשיי רושיאה)
לכל םייאופר האיצי ירושיא וידיב שיש האיציה תשקב ספוטב
 .תחלשמה ירבח
   
לש ל"וחל תועיסנל יאופר חוטיב יוסיכ תבוח הלח רגשמה ףוגה לע
 .תחלשמה ירבח לכ
   
תרגסמב םיכרד תונואתל יחוטיב יוסיכ תבוח הלח רגשמה ףוגה לע
תרגסמב ל"וחל םיאצויה םידימלתל תוישיא תונואת חוטיב
.(א)6/בס עבקה תוארוה רזוחב 7.6-8 ףיעסב טרופמכ ,תוחלשמ
יאנת .הז יחוטיב יוסיכ אלל תחלשמ תאיצי רשאי אל דרשמה
תוימוקמה תויושרב םימסרופמ וזה חוטיבה תסילופל יוסיכה
.ימוקמה ןוטלשה זכרמ תועצמאב
 
   
 תויללכ תארוה 2.11
 תחלשממ דיחי תודרפיה    
תחלשמל דומצבו ההובג החטבא תמר הל העבקנש תחלשמ
לכ רשאכ קר תינוחטיב תלפוטמ וזכ תחלשמ - חטבאמ אצמנ
 .וידחי םייוצמ הירבח
 (1  
לש דחוימ רושיא הכירצמ תחלשמהמ דיחי לש תודרפיה לכ
עצובת דיחי תודרפיה לע העדוה .יצראה ט"בקה דרשמ
 .ו חפסנב אבומה דחוימ ספוט תועצמאב
 (2  
ידי לע הוולמ תויהל וילע ,18 ליגל תחתמ אוה דיחיה םא
.תחלשמהמ רגובמ
 (3  
 :הלאה םיבתכמה תלבק רחאל קר ןתניי הז רושיא  (4  
בתכמ - 18 ליגל תחתמ אוה תחלשמה רבח םא
תחלשמהמ ותודרפיה תא רשאמה וירוה תאמ תובייחתה
האר) הז ןמזב תינוחטיב לפוטמ וניא אוהש םתעידי תאו
 (ו חפסנב
   
אוהש ריהצמה רגשמה ףוגה להנממ תובייחתה בתכמ
אוהו תחלשמהמ דיחי תודרפיה רבדב תויחנהל עדומ
 .(ו חפסנב האר) ןיולימל יארחא
   
 :הלאה תויחנהה יפ לע תחלשמה שאר לעפי לוציפה ןמזב  (5  
 .ילארשי הרוה/הרומ ידי לע הוולי דימלתה    
ןכו ,תחלשמל דימלתה ןיב תרדוסמ שגפמ תדוקנ עבקית
 .שגפמ תעש
   
לצא יוצמ היהי ורפסמש דיינ ןופלטב דיוצי דימלתה
 .תחלשמה שאר
   
,תחלשמה שאר לש דיינה ןופלטה רפסמב דיוצי דימלתה
 .הכומסה לארשי תוגיצנ לשו חטבאמה לש
   
הצובקה ההשת ובש ןולמה תיב םשב דיוצי דימלתה
 .ולש ןופלטה רפסמבו ותבותכב ,הלילב
   
 ןולמ יתב    
,ימוקמ חטבאמ וא דומצ ילארשי חטבאמ שי תחלשמב רשאכ
המוקב יוצרו ,דומצב םיזכורמ תחלשמה ירבח לכש אדוול שי
 .ןולמה לש תחא
 (1  
תחלשמה ירבח תא רזפל ףידע ,החטבא וא חטבאמ ןיא רשאכ
 .ןולמה תומוק ןיב
 (2  
 .ןולמה לש הנוילעה המוקב וא עקרקה תמוקב ןולל אל יוצר  (3  
 .שיבכל םינופ םניאש םירדחב רוחבל ףידע רשפאה תדימב  (4  
הוולמ לש תוחכונ אדוול שי רעונ תוחלשמב ,הרקמ לכב
 .תחלשמהמ רעונ ינב הב םינלש המוק לכב רגובמ
 (5  
אלו ריעה לש "בוט" רוזאב םקוממ ןולמהש שארמ ררבל יוצר
תונוכש םהש וא העישפ/תוניירבע יזוכיר םהב שיש םירוזאב
 .תוימלסומ
 (6  
יתבב תחלשמה ירבח לש תמלוה תוגהנתה לע דיפקהל שי
 .ןולמה
 (7  
.תוהובג תומוקב ןולל יוצר תומוק המכ םהב שיש ןולמ יתבב
 
 (8  
דחוימ ךוניח
תוחלשמ ללוכ) דחוימה ךוניחהמ םידימלת ןהב שיש תוחלשמב
 :הלאה תולועפה תא עצבל שי ("תוברועמ"
   
 .יצראה ט"בקה דרשמל ךכ לע עידוהל שי  (1  
,ךורדתה ינפל) םואית תשיגפ םייקל ךרדתמה ט"בקה לע
םע וא יכוניחה דסומה להנמ םע (ךורדתל דומצב םג רשפאו
תטיש תא םיאתהל ידכ דחוימה ךוניחה לש יגוגדפה חקפמה
 .םידימלתל ךורדתה
 (2  
םירגובמ םיוולמ רפסמ רשפאתי דחוימה ךוניחה תוחלשמב
לש רושיאל תופיפכב) תוחלשמה ראשב רשאמ רתוי לודג
.(יצראה ט"בקה דרשמ
 
 (3  

ןילופל רעונה תוחלשמ - 'ב קלח .3
 
 םיגשומו תרדגה 3.1
יכ וגיצנ וא רעונהו הרבחה להנימ להנמ תטלחה :תוסח ןתמ
ל"כנמה רזוחב ודי לע וחנוהש םינוירטירקב תדמוע תחלשמה
תנידמ תא תגציימו תימשר איהו ןילופל רעונ ינב תעיסנל יטנוולרה
 .לארשי
   
רעונהו הרבחה להנימ תוסחב ןילופל תאצויה הצובק :תחלשמ
.טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמב
 :וז הרדגהל תולבגה ןלהל
   
 .םיסובוטוא 4-מ רתוי הנמת אל תחלשמה  (1  
לע הלעי אלו 25-מ תחפי אל דחא סובוטואב םיעסונה לכ ךס
 .םיעסונ 50
 (2  
סובוטואב םיחכונה בכרה
םידימלת (א
םירומ 2 (ב
ךירדמ (ג
חטבאמ (ד
 .םיפסונ םירגובמ 3 דעו תודע שיא ,אפור-ילאנויצפוא (ה
 (3  
תוזוחמב רעונהו הרבחה להנימ ילהנמ :תוסח םינתונה םיפוג
וכמסוהש להונה תפיכא לע םינוממהו תיללכה תוירחאב םיאשונה
 .רעונהו הרבחה להנימ להנמ ידי לע ךכל
   
םיפוג ונכתיי .רעונה תועונת וא רפסה יתב תולהנה :רגשמה ףוגה
 .רעונהו הרבחה להנימ םעטמ גירח רושיאב םיפסונ
   
ותועצמאב ץראה תא תאצוי תחלשמהש ףוגה :תועיסנה תרבח
תועיסנה תרבח ;רגשמה ףוגה לע איה ןיינעו רבד לכב תוירחאה)
תוכוזה תורבחה תחא תויהל תבייח וז הרבח .(רגשמה ףוגה הניא
 .רעונהו הרבחה להנימ ידי לע ורשוא רשאו זרכמב
   
הרומ וא התיכ ךנחמ דיקפתב שמשמה הרומ :הוולמ הרומ
תועונת לש תוחלשמב .הצובקה ירבח תא בורקמ ריכמה יעוצקמ
.הצובקה ירבח תא ריכמה העונתב רגוב ךירדמ הז היהי רעונה
תופתתשה רושיא לעב היהי הוולמה רעונה תעונת ךירדמ/הרומה
הרבחה להנימ םעטמ ןילופל עסמל םיוולמ םירומ תומלתשהב
.רעונהו
   
ןילופב םידימלת ירויס תכרדהל הכמסה תדועת ילעב :םיכירדמה
דחא לכב ךירדמ ביצהל הבוח .רעונהו הרבחה להנימ םעטמ
 .תחלשמב םיסובוטואהמ
   
 .'א קלחב האר :תחלשמה שאר    
 .'א קלחב האר :תחלשמה חטבאמ    
.'א קלחב האר :ךרדתמ ט"בק
 
   
 ןילופל רעונ תחלשמ תאיצי לע תמדקומ העדוה 3.2
דועבמ ותנווכ לע עידוהל שרדנ ןילופל תחלשמ איצוהל שקבמה ףוג
תמר תא תתלו ןגראתהל ןוחטיבה ימרוגל רשפאל ידכ דעומ
 .תשרדנה החטבאה
   
 :ןמקלדכ ןמזה תרגסמב עצבתת האיצי תנווכ לע העדוה    
(יאמ-סרמ) ביבאה-ףרוחה תפוקתב תואצויה תוחלשמ
 .רבמטפסב 1 דע ןתנווכ לע הנעדות
 (1  
,(רבמבונ-ילוי) ויתסה-ץיקה תפוקתב תואצויה תוחלשמ
 .ראורבפב 1 דע ןתנווכ לע הנעדות
 (2  
תאיציל הנווכ לע העדוה ספוט" תועצמאב עצבתת וז העדוה
ןכוסל רפסה תיב הנפש רחאל קר (ד-ו ג םיחפסנב האר) "תחלשמ
רבעות העדוהה .האיציה יכיראתל רושיא ונממ לביקו תועיסנ
 .זוחמב רעונהו הרבחה להנימ להנמל
   
לביק זוחמב רעונהו הרבחה להנימ להנמש אדוול רגשמה ףוגה לע
.העדוהה תא
 
   
 תחלשמ תאיציל השקבל תויחנה 3.3
האר) תועשה יפ לע ןילופב םירתאב רוקיב תינכת סיפדהל שי
- לע שגדב ,(ד חפסנב
;אצומה ןולמ םש .1
;רויסה םוי תליחתב ןולמהמ האיציה תעש .2
;םתביזע תעשו םירתאל העגהה תעש .3
;םינושה םירתאב רוקיבה ךשמ לש ינויגה ןונכת .4
 ;רתאל רתאמ העונתה ךשמ לש ינויגה ןונכת .5 ןויצ וא תוחוראל
הדעסמה םש ,תוליפתה לש םוקימהו םינמזה .6
;הזורא החורא תליכאל תומוקמה
;דעיה ןולמ םש .7
.(שי םא) תוסיטה טוריפ .8

   
 .22-6 תועשה ןיב ויהי ןולמל ץוחמ תוליעפה ינמז    
יוביכ תעש) 23.30 העשהמ רחואי אל היהי ןולמב תוליעפה םויס
 .(תורוא
   
תחלשמה תאיצי ינפל םוי 21 דע ורשואי םינמזה חולב םייוניש
יאש גירח עוריא בקע עסמה ךלהמב םייוניש םיבייחתמ םא .ןילופל
דרשמ לש ט"בקה גיצנ ידי לע קר ורשואי םה ,שארמ ותוזחל רשפא
ט"בקה ידי לע ורדעהבו ,ןילופב ההושה טרופסהו תוברתה ךוניחה
.השרווב לארשי תורירגש לש
 
   
 תוסח ןתמ 3.4
ילהנמ םה ןילופל רעונ תוחלשמ לש ןתאיצי תא םירשאמה
 .רעונהו הרבחה להנימ לש תוזוחמה
   
תחלשמ ירבח ךוניחה דרשמ תוסח תא הלביקש תחלשמל ףרצל ןיא
 .תוסח ולביק אלש ,תרחא
   
םניאש רעונ ינב םה הירבחמ קלח םא ןילופל תחלשמ רשואת אל
 .לארשי תנידמ יבשות
   
םישדוחב טעמל ,הנשה לכ ךלהמב תרתומ ןילופל תוחלשמ תאיצי
 .רבמצדו ינוי ,ראורבפ ,ראוני
   
.ןילופל עסמה תרגסמב תפסונ הנידמב רוקיב בלשל ןיא
 
   
 החטבאה תמר 3.5
לדוגל םאתהב םינלופ םיחטבאמו ץראהמ םיחטבאמ תחלשמל ופרוצי ללככ
,םיפסונ םיינוחטיב םילוקישל םאתהבו םיסובוטואה רפסמלו תחלשמה
רודיסל תוירחאה .ןוחטיבה ימרוג לש תידעלב העיבק יפ לע תאז לכו
םיחטבאמל ןולמ ירדח ןכו םילארשיה םיחטבאמל הסיט יסיטרכ
.תחלשמה שאר לע תלטומ םינלופהו םילארשיה
 
 
האופר
.תוחא וא שבוח וא הנושאר הרזע שיגמ ףרטצהל םיבייח תחלשמ לכל .א
.אפור םע תאצל תחלשמ לכל ץלמומ .ב
.אפור ףרצל תבייח הלעמו םיסובוטוא השולש םע תאצויה תחלשמ .ג
םג תויהל לוכי הוולמ הרומ ,המגודל) םידיקפת לפכל תורשפא תמייק .ג
.(שבוח
.הנושאר הרזע קית היהי סובוטוא לכב .ד
.ז חפסנב טוריפ האר ,ןילופב םייאופרה םיתורישה יבגל .ה
 
3.6
 םיפסונ םישגד 3.7
 םירעה ךותב םירתאב רוקיב    
בלב םימקוממ םהב תורקבמ תוחלשמהש םיבר םירתא
תחלשמה ירבח יכ אדוול תחלשמה שאר לע .םירוגמ ירוזא
םימסוח וא םישיערמ םניאו םוקמה יבשותל םיעירפמ םניא
 .םירוסא םיבשוימ םירוזאב םידוקירו הריש .העונתה תא
 (1  
םואלה ילגד תפנהו תוחלשמה לש גוצייה ידגב תשיבל
ירתאב םיימשר םיסקטבו תונחמה יחטשב קר םירתומ
 .החצנהה
 (2  
םירוגמ תנוכש בלב םיאצמנה םירתאב רוקיבמ ענמיהל שי
(המודכו השרווב ןטקה וטגה ,בוקרקבו השרווב וטגה תמוח)
 .רקובב 11 העשה דע ןושאר ימיב
 (3  
א"מר ,קי'זונ) םיליעפ תסנכ יתבב רוקיבמ ענמיהל שי
ףרטצהל התנווכב רשא תחלשמ טעמל ,תוליפת ןמזב (המודכו
 .שארמ םאותת התעגהש יאנתב תאזו ,הליפתל
 (4  
תא תוחנהל שי .םייתימא םיארנה עוצעצ יחדקא םירכמנ ןילופב
דחאש הנכסה םושמ ולא םיחדקא שוכרל אלש תחלשמה ירבח
דחא שכר םא .עוצעצב רבודמהש ןיחבי אל החטבאה ימרוגמ
ודימשהלו ומירחהל תחלשמה שאר לע ,חדקא תחלשמה ירבחמ
 .דימ
   
 הפועתה הדשו הסיטה    
ןמזב תחלשמה ירבח לש תמלוה תוגהנתה לע דיפקהל שי
 .הסיטה
 (1  
ןילופב התיחנה ןמזב תחלשמה ירבח זוכיר לע דיפקהל שי
עונמל ידכ .לנימרטה חטשב םירתוימ םיבוכיע עונמלו
 - יכ אדוול תחלשמה שאר לע םיבוכיע
 (2  
 ;הפועתה הדשב עצובת אל םיפסכ תפלחה    
עצובי הז ןומיס) דיחא ןומיסב ונמוסי תחלשמה יקית לכ
 ;(ץראב
   
לנימרטב תרדגומ שגפמ תדוקנב וזכרתי תחלשמה ירבח
 ;תודווזמה תא ופסאיש רחאל
   
לכו ,דבלב חטבאמה תייחנהב היהת לנימרטהמ האיצי
 ;דחא שיאכ אצת תחלשמה
   
תודווזמה תלבק רוזאב השעיי םיתורישה יאתב שומיש
הפועתה הדש לש םירחא םירוזאב אלו (עוסמל ךומס)
.ןילופב
   
 סובוטואה    
םילוע םניא תחלשמה ירבח יכ אדוול תחלשמה שאר לע
 .חטבאמהמ רושיא תלבק ינפל ונממ םידרוי וא סובוטואל
 (1  
 .חטבאמל ולוכ יונפ סובוטואב ןושארה בשומה יכ אדוול שי  (2  
 .הרוסא םייתמוק סובוטואב תחלשמ תעיסנ  (3  
תילגר העונת
.דחא שוגב העונת לע דיפקי תחלשמה שאר (1
דיקפתב רחאו ,ףסאמ דיקפתב דימת בצוי םירגובמה דחא (2
.ץולח
.ותעד לוקיש יפ לע ומוקמ תא חטבאמה עבקי תילגר העונת תעב (3
   
תובכרב העיסנ
םיסייכל ףדעומ דעי ןה ןכש ,תובכרב שמתשהל ץלמומ אל ללככ
לע דיפקהל שי תובכרב עוסנל תאז לכב טלחוי םא .םייעוצקמ
 :הלאה תוארוהה
   
 דרפנ ןורקב יוצר ,זכורמב הצובקה לכ תואצמיה  (1  
לכ ךשמב (תחלשמב הוולמ/הרוה/הרומ) רגובמ תואצמיה
לש תואיציה לעו תוסינכה לע טלושה ןורדסמב העיסנה תועש
 .ןורקה
 (2  
 הכשחה תדר רחאל םירויס    
יפ לע תאזו ,הכשחה תועשב םירויס םייקל רשפא ללככ
 .תחלשמל ןתינש ינוחטיבה רושיאהו תירוקמה תינכתה
 (1  
הכשחה תדר רחאל ישפוח ןמזל תחלשמה רוזיפ רשואי אל
 .(רוגס ןוינקב טעמל)
 (2  
יתבב ,תורעיב הכשחה תועשב םירוקיבו םירויס ורשואי אל
 .תונחמבו תורבק
 (3  
:םה ןלהל טרופיש להונה יפ לע הז אשונב ללכה ןמ םיאצוי
ךלמילא יבר רבק - קסנע'זיל *
תורבקה תיב - (רוג) הירוולק הרוג *
 .א"מרה תורבק תיב - בוקרק *
 (4  
עצבתתש יאנתב הכשחה רחאל תרתומ ולא םירתאל העגהה
 :הלאה םיללכה יפל
 (5  
האר) הז רזוחב תרתומה תוליעפה תרגסמב העצבל שי
ןמזב בשחתהל ףא שי הז ךרוצל .22 העשה דע ,(3.3-ב
 .ןולמל הרזח העיסנה
   
.רוקיבה ךרוצל םיסנפב ודייטצי תחלשמה ירבח
 
   
םיסנפ םע רתאה תברקב סובוטואה תא םקמל שי
תוארל היהי רשפאו ראומ היהי רתאהש ידכ ,םיקולד
 .סובוטואה תא
   
 .תזכורמ הרוצבו רתאל ךומס עצבתת תוליעפה    
 תיליל תוליעפ    
('וכו "שיט") תדחוימ תוליעפ םייקל תוניינועמה רעונ תוחלשמ
הנלבקת הלילה ךלהמב םיקידצ ירבקב וא תורבק יתבב
להונה יפ לע ,עסמה ךשמב דבלב דחא םוקמל דחוימ רושיא
:הלאה םירתאהמ דחאבו ןלהל טרופמה
א"מרה תורבק תיב - בוקרק *
ךלמילא יבר רבק - קסנע'זיל *
תורבקה תיב - (רוג) הירוולק הרוג *
שרדמה תיב - (רוג) הירוולק הרוג *
 .ןילבול ימכח תבישי - ןילבול *
 (1  
עסמה תינכת תשגה תרגסמב וז תדחוימ השקב רוסמל שי
ךשמב שגות השקבה םא וז תוליעפל רושיא ןתניי אל .ץראב
 .עסמה
 (2  
רוזיפו ןולמל העגה) 24 העשהמ רחואי אל םייתסת תוליעפה
 .(םירדחל
 (3  
7 בושיחל דדמה תוליעפה רמגו ןולמל העגהה ויהי הז הרקמב
 .רקובב םתמכשהל םידימלתה רוזיפ ןיב תושרדנה תועשה
 (4  
להונה יפ לע םג היהת םינושארה תומוקמה תשולשב תוליעפה
 ."הכשחה תדר רחאל םירויס"
 (5  
רוגמ יברה לש שרדמה תיבבו ןילבול ימכח תבישיב תוליעפה
 .ול הצוחמ אלו ,הנבמה ךותב עצבתת
 (6  
 רשכ ןוזמ    
םע תוקסעתהה .ץראהמ רשכ ןוזמ ןתא תואיבמה תוחלשמ שי
בוכיעל תמרוג ןילופב הפועתה הדשב םיברה ןוזמה יזגרא
םיבוכיע ענמת ץראב הנוכנ תוכרעיה .תחלשמה לכ לש רתוימ
ולא תא רורב ןפואב ןוזמה יזגרא יבג לע ןמסל שי .םירתוימ
שי םיזגראה רתי יבג לע .סובוטואה לע םסימעהל שרדנש
(תילגנאב) ןולמה םש תא ,דעיה ריע תא הנוש ןומיסב ןמסל
 .ךיראתה תאו
 (1  
אדוול תחלשמה שאר לע ןילופב הפועתה הדשל העגהה םע
ןיב םיסובוטואה לע סימעהל שרדנש ןולמה יזגרא תקולח תא
רתי .תחלשמה ירבח
 
 (2  
אל ידכ םילבס עויסב הלהנמה שיא ידי לע ואצוי םיזגראה
רחאל קר עצובת ותאיציש ץלמומ .תחלשמה תאיצי תא בכעל
 .ןוזמה תרבעהל דעוימה תורישה בכר עיגיש
 
 ישפוח ןמז    
ךותב טטושל םידימלתה ולכוי םיאבה םירתאב רויסה ןמזב
:תחלשמה חטבאמ לש תויחנהה יפ לע ישפוח ןפואב רתאה
השרווב הקיתעה ריעה *
בוקרקב הקיתעה ריעה *
ינלוד שימי'זק הרייעה זכרמ *
הנפוקאז ריעה זכרמ *
 .םירוגס (תוינק יזכרמ) םינוינק *
 (1  
 .רוזיפה ינפל ןוחטיב ךירדת םייקי תחלשמה חטבאמ  (2  
 .ישפוח ןמזב עסמ תוצלוח שובלל ןיא  (3  
םידימלת השולש לש תוצובקב היהת ישפוח ןמזב העונתה
 .תוחפל
 (4  
יזכרמב טעמל) הכשחה תועשב ישפוח ןמז ןתניי אל ללככ
 .(םירוגס תוינק
 (5  
םויס םע שגפמה םוקמל עיגמ וניא הצובקהמ רבחש הרקמב
,ורתאל ץמאמ לכ תושעל שי ,שארמ עבקנש יפכ ישפוחה ןמזה
הרטשמב ,םיחטבאמב ,הצובקה ירבחב תועייתסה ךות
תחלשמב רבח לכ תושרב יכ שארמ אדוול שי .'וכו תימוקמה
,תחלשמה חטבאמ ,תחלשמה שאר לש) םיינויח ןופלט ירפסמ
תחלשמה ובש ןולמה תיב יטרפו (השרווב לארשי תורירגש
 .בורקה הלילב ןולל תדתעתמ
 (6  
 יפוס ינוחטיב רושיא  .אי  
רושיא רבעוי הרושיאו תחלשמה תינכת תקידב רחאל
 .תחלשמה שארל בותכ ינוחטיב
 (1  
יצראה ט"בקה דרשממ תחלשמה שארל רבעויש רושיאה
תחלשמה תולהנתהל רשואש טרופמה םינמזה חול תא לולכי
הז םינמז חול יפל היהת ןילופב תחלשמה תולהנתה .ןילופב
 .קיודמב
 (2  
דוע רשפא היהי אל ןילופל תחלשמה תארמה ינפל םוי 21
 .תחלשמה לש עסמה תינכתבו םינמזה חולב םייוניש עצבל
 (3  
 תחלשממ דיחי תודרפיה  .בי  
אצמנ הל דומצבו ההובג החטבא תמר הל העבקנש תחלשמ
םייוצמ הירבח לכ רשאכ קר תינוחטיב תלפוטמ חטבאמ
.וידחי
 (1  
לש דחוימ רושיא הכירצמ תחלשמהמ דיחי לש תודרפיה לכ
עצובת דיחי תודרפיה לע העדוה .יצראה ט"בקה דרשמ
 .ו חפסנב אבומה ספוטה תועצמאב
 (2  
ידי לע הוולמ תויהל וילע 18 ליגל תחתמ אוה דיחיה םא
 .תחלשמהמ רגובמ
 (3  
:הלאה םיבתכמה ולבקתיש רחאל קר ןתניי תודרפיהה רושיא
 (4  
בתכמ - 18 ליגל תחתמ אוה תחלשמה רבח םא
תחלשמהמ ותודרפיה תא רשאמה וירוה תאמ תובייחתה
האר) הז ןמזב תינוחטיב לפוטמ וניא אוהש םתעידי תאו
 (ו חפסנב
   
אוהש ריהצמה רגשמה ףוגה להנממ תובייחתה בתכמ
אוהו תחלשמהמ דיחיה תודרפיה רבדב תויחנהל עדומ
 .(ו חפסנב האר) ןיולימל יארחא
   
:הלאה תויחנהה יפ לע תחלשמה שאר לעפי לוציפה ןמזב
 .ילארשי הרוה/הרומ ידי לע הוולי דימלתה
 (5  
תעש ןכו ,תחלשמל דימלתה ןיב תרדוסמ שגפמ תדוקנ עבקית
 .שגפמה
 
שאר לצא יוצמ היהי ורפסמש דיינ ןופלטב דיוצי דימלתה
 .תחלשמה
 
לש ,תחלשמה לש דיינה ןופלטה רפסמב דיוצי דימלתה
 .הכומסה לארשי תוגיצנ לשו חטבאמה
 
,הלילב הצובקה ההשת ובש ןולמה םשב דיוצי דימלתה
.ולש ןופלטה רפסמבו ותבותכב
 
 

:לא תונפל רשפא תולאשב
יצראה ט"בקה דרשמ
 ל"אודה  ןופלטה 'סמ ט"בקה םש
 הנוממ
 םוחתה

revitalca@education.gov.il
ilanku@education.gov.il
oferta@education.gov.il

02-5602544
02-5602325
02-5602545

עלס-ילמרכ לטיור 'בגה
  רנטוק ןליא רמ
רחש-לט רפוע רמ
  ,רעונ תוחלשמ
טרופסו תוברת
ןילופל רעונ תוחלשמ
תוחלשמה תדעו
02-5602533 :'סקפה
91911 םילשורי ,2 האיבנה הרובד 'חר ,105 רדח ,םר-בל ןיינב :תבותכהםיחפסנ .4
תחלשמל תוסח תלבקל תינורקע השקב
א חפסנ

לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
תחלשמ תאיציל השקבה ספוט תא ףילחמ וניא הז ספוט יכ שגדוי 
לומ אתליאש עצבל רגשמה ףוגה תא שמשל קר ותרטמו ל"וחל        
 .תוסח תלבקל יאכז אוה םא טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ        
ינפל םוי 60-מ רחואי אל תוחלשמה תדעו ידיל עיגהל הז ספוט לע 
 .ל"וחל תחלשמה תאיצי        
14 ךותב תחלשמה שארל בתכמב רגושת תוחלשמה תדעו תבושת 
.םוי        

תוחלשמה תדעו :לא
ל"אוד) רחש-לט רפוע רמ ,ךוניחה דרשמב יצראה ט"בקה :תועצמאב
,02-5602544/5 'לט ,02-5602533 'סקפ
bitachon@education.gov.il)
91911 םילשורי ,2 האיבנה הרובד 'חר

___________ :('דכו טרופסה תצובק/דוגיאה/ס"היב םש) רגשמה ףוגה :תאמ

תחלשמה יטרפ
_____________________________________ :תחלשמה םש
 .1
_____________________________________ :העיסנה תרטמ
 .2
________________________________________ :דעיה ץרא
 .3
_______ :רעושמה הרזחה ךיראת _______ :רעושמה האיציה ךיראת
 .4
_________ :תיבב 'לטה 'סמ ____________ :תחלשמה שאר םש
__________ :'סקפה 'סמ __________ :הדובעב 'לטה 'סמ
__________ :ל"אודה תבותכ _________:דיינה 'לטה 'סמ
 .5
________________ :תחלשמה ירבח רפסמ
 .6
יפצ טרפל שי) םיעוריאה/עסמה תינכת
היופצ תחלשמה םהבש רוקיב ירתאל/םיעוריאל/םיעפומל/תויורחתל
תילגנאב וא תירבעב םיוולנ םיפד ףיסוהל רשפא ;ל"וחב ףתתשהל
 :(דבלב
 .7
 ___________________________________    
 ___________________________________    
___________________________________    
וא םייתרבסה ,םייביטרופס ,םייגוגדפ) םיכרע/םידחוימ םיגשיה
 :ל"וחב תחלשמה רוקיבמ האצותכ םייופצה (םירחא
 .8
 ___________________________________    
 ___________________________________    
 ___________________________________    
________ רחא/םייטרפ םיתב/רעונ תיינסכא/ןולמ תיב :יופצה הנילה םוקמ
 
 .9
__________                                  __________
ךיראת                                        המיתח(ןילופל רעונ תוחלשמל טרפ) ל"וחל תחלשמ תאיציל השקב ב חפסנ

לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ

 תובושח תורעה    
םרוגל ינורטקלא ראודב וא הילימיסקפב ספוטה רוגיש לש הרקמב
רמוחהש אדוולו תינופלט רשקתהל שי תוסחה ןתמ לע ץילממה
 .שרדנכ עיגה
   
ט"בקה דרשמל עיגה רמוחה יכ אדוול רגשמה םרוגה תוירחאב
תחלשמה תאיצי ינפל םוי 35 תוחפל) שרדנה ןמזבו ןיקת ןפואב
 .(ל"וחל
   
לע המיתח אלל וא רגשמה ףוגה להנמ תמיתח אלל םיספט
 .ולפוטי אל ךמסומ םרוג תצלמה אלל וא תובייחתהה
   
.םיאלמ וב םיטרפה לכו ספדומ אוה רשאכ ספוטה תא שיגהל הבוח
 !לבקתי אל די בתכב ספוט
   
.הדיל ךיראת תוברל ,תחלשמה ירבח לש תימש המישר ףרצל שי
 
   

___/___/___ :ךיראת

:תוסח ןתמ לע ץילמהל ךמסומה םרוגה :לא
________ זוחמב ללוכ חקפמ וא ________ זוחמ להנמ
 
________ להנימב ללוכ חקפמ וא יתובשייתה ךוניחל להנימה להנמ
 
- םידימלת תוחלשמב) םיריעצו רעונ יפוליחל תירוביצה הצעומה ל"כנמ
(םידומיל ימי ח"ע אל
 
(םידומיל ימי ח"ע אל - םידימלת תוחלשמב) טרופסה להנימ להנמ
 
(םידומיל ימי ח"ע אל - םידימלת תוחלשמב) תוברתה להנימ להנמ
 
יגוגדפה להנימה להנמ
 
יתד ךוניחל להנימה שאר
 
רעונהו הרבחה להנימ שאר
 
(םידומיל ימי ח"ע אל - םידימלת תוחלשמב) םיס"נתמל הרבחה ל"כנמ
 
רפס יתבמ תוחלשמ רובע קר) ימשר וניאש רכומ ךוניחל ףגאה להנמ
(וז תרגסמב
 
_________ :('ודכו טרופסה תצובק/דוגיאה/ס"היב םש) רגשמה ףוגה :תאמ
תחלשמה יטרפ
____________________________ :תחלשמה םש
 .1
____________________________ :העיסנה תרטמ
 .2
_________ :תיבב 'לטה 'סמ _________ :תחלשמה שאר םש
_________ :'סקפה 'סמ _________ :הדובעב 'לטה 'סמ
_________ :ל"וחב דיינה ןופלטה 'סמ _________ :ץראב דיינה 'לטה 'סמ
 .3
_________ :תיבב 'לטה 'סמ _________ :ןוחטיבה ןמאנ םש
_________ :דיינה 'לטה 'סמ _________ :הדובעב 'לטה 'סמ
 .4
_________ :םיסובוטואה 'סמ _________ :תחלשמה ירבח כ"ס
(לגעמב ףקה) אל/ןכ ?דחוימה ךוניחהמ םידימלת תחלשמב שי םאה
 .5
םיתבב איה הנילה םא) ל"וחב םהב ההשת תחלשמהש תומוקמה
(ןופלטבו םשב ךרוצ ןיא זאו ,תאז ןייצל אנ ,םייטרפ
 
 .6

ןופלטה רפסמ /ןולמה
טרפל שי) הינסכאה
,תיזעולב םשה תא
(סופד תויתואב
 
ריעה
הנידמה
דע
ךיראת
 ךיראתמ
 תמודיק
ץראה
 תמודיק
ריעה
'סמ
ןופלטה
               
               


םשה תאו ןופלטה תא ןייצל הבוח) הנידמ לכב רשקה שיא/חראמה
(סופד תויתואב תיזעולב
 
 .7
ןופלטה רפסמ ףוגה םש החפשמ םשו יטרפ םש
ריעה
הנידמה
 תמודיק
ץראה
 תמודיק
ריעה
'סמ
ןופלטה
             
             

וניא םוקמה םא ;תטרופמ םיעוריא תינכת ףרצל שי) םיעוריאה תינכת
(ףסונ ףד ףרצל שי ,קיפסמ
 
 .8
תופתתשמה תוצראה
 עוריאה םוקמ
(םלוא ,ריע)
 /עוריאה גוס
תוליעפה
העשה דע
העשהמ
 ךיראתה
           
           

ןפוא - לובג רבעמ לכ ןכו תבכרב תועיסנ םג ןייצל שי) תוסיטה יטרפ
(העשהו רבעמה
 .9
  תעש
התיחנה
תעש
הארמהה
  'סמ
הסיטה
  תרבח םש
הפועתה
 למנ םש
הפועתה
 ריעל  ריעמ  ךיראתה
               
               

_________ :ינוחטיבה ךירדתה תא לבקל םישקבמ ובש בושייה םש
 
 .10
__________ :דיקפתה __________ :ספוטה אלממ םש
__________ :דיינה 'לטה 'סמ __________ :תיבב 'לטה 'סמ
__________ :'סקפה 'סמ __________ :הדובעב 'לטה 'סמ
_________________________ :ינורטקלאה ראודה תבותכ
 
 .11
רפסה תיב להנמ/רגשמה ףוגה להנמ תרהצה
יאופר חוטיב ,יאופר רושיא שי תחלשמה ירבח לכל יכ בייחתמ ינא
.תונואת חוטיבו
 
רושיא ידיב יכ ריהצמ ינא - 18 דע םליגש םירבח ןהבש תוחלשמב
.םירענה ירוה ידי לע םותח
 
 
תוארוה רזוחב תוטרופמ ןהש יפכ תוארוהה לכ תא םייקל בייחתמ ינא
5.3.-33 ףיעס ,(ב)1/הס עבקה
 
 
______________                 ______________            ______________         
המיתח                                 דיקפתה                   אלמה םשה
______________                 ______________            ______________         
המיתח                                 דיקפתה                   אלמה םשהתרזוח יתלב תובייחתה
תא גצייל םי/השרומ ונא/ינא יכ תאזב םי/ריהצמ ,מ"חה ___ונא/ינא
_________________ תימוקמה הצעומה/תייריע/תדוגא/תרבח
.ומשב בייחתהלו דסומה םשב םותחלו ("דסומה" ןלהל)
 .1
דרשמל/ךוניחה דרשמל םלשל דסומה םשב םי/בייחתמ ונא/ינא
יכרוצל ודי לע אצויש םוכס לכ ("דרשמה" ןלהל) ד"כ הדיחי ,ןוחטיבה
.דרשמה ידי לע שגויש ןובשחל םאתהב תאזו ,ל"וחב תחלשמה תחטבא
 .2
.ותלבק םוימ הדובע ימי 5 ךות ןובשחה תא עורפל בייחתמ רגשמה ףוגה
השמיש רשא עבטמה לש ימשרה רעשה יפלו םילקשב השעיי םולשתה
.םולשתה םויב ליעל 2 ףיעסב תורכזומה תואצוהה םולשתל
 .3
םיפסכ זזקי טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ יכ םי/םיכסמ ונא/ינא
לש הפוק לכמ ונל/יל עיגיש וא/ו עיגמש םוכס לכמ תובייחתהה הבוגב
.טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
 .4
.תרזוח יתלב איה וז תובייחתה
 .5

:םותחה לע ונאב/יתאב היארלו

___________        ___________        ___________        ___________       
המיתח                  דיקפתה              םתוחה םש              תמתוח              


___________        ___________        ___________        ___________       
המיתח                  דיקפתה              םתוחה םש              תמתוח              


_____________ :םויב םתחנ _____________ :דסומה תבותכ
_____________ :'סקפה 'סמ _____________ :ןופלטה 'סמ
________________________________________________

רחש-לט רפוע רמ ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמב יצראה ט"בקה :לא
'לט ,02-5602533 'סקפ ,(bitachon@education.gov.il ל"אוד)
91911 םילשורי ,2 האיבנה הרובד 'חר ,02-5602544/5

_________________ :תוסח ןתמ לע ץילממה םרוגה :תאמ
_____________ :דיקפתה ____________ :םשה
תמאות הניא/תמאות איה יכ יתחכונו תחלשמה לש תינכתה יטרפ תא יתקדב
תימשר תוסח תחלשמל קינעהל ץילממ ינניא/ץילממ ינא .העיסנה תורטמ תא
.דרשמה לש
__________                              __________                            
המיתח                                           ךיראת                               


________________________________________________

תוחלשמה תדעו תטלחה
.דרשמ םעטמ תימשר תוסחב אל/תוסחב תחלשמה
__________                              __________                            
המיתח                                           ךיראת                               


ןילופל רעונ תחלשמ תאיציל רושיא תשקב ג חפסנ
לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
 תובושח תורעה  
םרוגל ינורטקלא ראודב וא הילימיסקפב ספוטה רוגיש לש הרקמב
 .שרדנכ עיגה רמוחהש אדוולו תינופלט רשקתהל שי תוסחה ןתונ
   
לע המיתח אלל וא רגשמה ףוגה להנמ תמיתח אלל םיספט
 .ולפוטי אל ךמסומ םרוג ידי לע תוסח ןתמ אלל וא תובייחתהה
   
.םיאלמ וב םיטרפה לכו ספדומ אוה רשאכ ספוטה תא שיגהל הבוח
 !לבקתי אל די בתכב ספוט
   
האיציל ןנכותמה דעומה ינפל םוי 180 תוחפל הז ספוט חולשל שי
.ןילופל
 
   
___/___/___:ךיראת
דובכל
_____________________ זוחמב רעונהו הרבחה להנימ להנמ
ונדסוממ רעונ תחלשמ תאיציל רושיא שקבא ל"כנמה רזוח תוארוהל םאתהב
תאיציל תושרדנה תונכהה לכ תא עצבמ ונדסומ יכ תאזב עידומ ינירה .ןילופל
רעונה ינב תריחב ,םתנכה ןפואו םיוולמה תעיבק לש םימוחתב תחלשמה
תוארוה רזוח לש 7.6-2 ףיעסב טרופמכ ,עסמה תינכת תיינבו םתנכה ןפואו
:ונדסוממ תחלשמה תאיציל םירושקה םיטרפה ןלהל .(א)10/טנ עבקה

____________ :תבותכה ____________ :דסומה םש
____________ :'סקפה 'סמ ____________ :'לטה 'סמ
____________ :ז"ת 'סמ ____________ :תחלשמה שאר םש
_______________________________ :רפסה תיבב ודיקפת
אל/ןכ :תוחלשמ ישארל ןויע םוי אל/ןכ :םיוולמ םירומ תומלתשה רבע
_______________________________ :תבותכה
________ :תיבב 'לטה 'סמ (החולש) ________ :הדובעב ןופלטה 'סמ
___________________ :דיינה 'לטה 'סמ

תורעה
___________________________________________
___________________________________________
העיסנה דעומ
___/___/___ :הרזחה ךיראת ___/___/___:ףדעומה האיציה ךיראת
___/___/___ :הרזחה ךיראת ___/___/___:('ב תופידע) האיציל ינשמ ךיראת
  .1
רעונה ינב
___:םיסובוטואה 'סמ (תבש ירמוש םכותמ) ___:םיפתתשמה 'סמ ___:ליגה תבכש
ףקה) אל/ןכ :ונדסומב תאצמנ םיפתתשמה לש תטרופמה המישרה
.(לגעמב
אל/ןכ :םידחוימ םיכרצ ילעב/דחוימה ךוניחהמ םידימלת תחלשמב שי
.(לגעמב ףקה)
 .2
םיוולמה םירומה
 
 .3
תורעה
 תומלתשהב ףתתשה ודיקפת
ס"היבב
תוהזה 'סמ
הוולמה הרומה םש
*ןילופל םיוולמל
םירומל
           
           
           
           
________________
.רושיאה לש םולצת ףרצל שי *

םיכירדמה
 .4

 תורעה   דרשמ םעטמ הכמסה תדועת
*ןילופב רעונ תכרדהל ךוניחה
 תוהזה 'סמ  ךירדמה םש
    ןיא  שי    
    ןיא  שי    
    ןיא  שי    
    ןיא  שי    
____________
.רושיאה לש םולצת ףרצל שי *

האופר
.הנושאר הרזע יקית ________ו (לגעמב ןמס) ר"עמ/תוחא/שבוח/אפור שי תחלשמב
___________ :ותוחמתה םוחת ___________ :אפורה םש
___________ :הכמסהה רוקמ ___________ :ר"עמה / תוחאה / שבוחה םש
 .5

רעונה ינב תנכה
םיטרופמה םינוירטירקה תששל םאתהב תחלשמל ורחבנ רעונה ינב
:3.3.1 ןטק ףיעס ,(א)10/טנ עבקה תוארוה רזוח לש 7.6-2 ףיעסב
.(לגעמב ףקה) אל/ןכ
___________________________________ :תורעה
________________________________________
 .6

תולועפה תאו םיאשונה תא תללוכו ,תועש ________ הפיקמ תידומילה הנכהה
:הלאה
 .7
 *דומילה םוקמ  ךיראתה  תועשה 'סמ  הצרמה םש  אשונה
         
         
         
         
_____________
.הנכהב ובלושש הדומילבו האושה רקחב םיקסועה תודסומה תא ןייצל שי *


תאו םיאשונה תא תללוכו ,תועש __________ הפיקמ תישגר-תיתרבחה הנכהה
:הלאה תולועפה
 .8
 *דומילה םוקמ  ךיראתה  תועשה 'סמ  הצרמה םש  אשונה
         
         
         
         
___________
.הנכהב ובלושש הדומילבו האושה רקחב םיקסועה תודסומה תא ןייצל שי *


ףרצל רשפא ,הנכהה תינכת לכ תא הז ספוטב טרפל רשפא יא םא
.םיפסונ םיפד

__________________         __________________         __________________        
דסומה להנמ תמיתח                  דסומה להנמ םש                  השקבה יולימ ךיראת    
__________________          
דסומה תמתוח          

רחאל קר שגוי (ד חפסנב האר) ינוחטיב רושיא תלבקל השקב ספוט :הרעה
זוחמב תוחלשמה זכרמ ידי לע םישקובמה האיציה יכיראתל רושיא תלבק
.האיציה ינפל םוי 45-מ רחואי אל הרקמ לכבו


ןוחטיב חפסנ - ןילופל רעונ תחלשמ תאיציל רושיא תשקב ד חפסנ
לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
 תובושח תורעה  
םרוגל ינורטקלא ראודב וא הילימיסקפב ספוטה רוגיש לש הרקמב
 .שרדנכ עיגח רמוחהש אדוולו תינופלט רשקתהל שי תוסחה ןתונ
   
ט"בקה דרשמל עיגה רמוחה יכ אדוול רגשמה םרוגה תוירחאב
תחלשמה תאיצי ינפל םוי 35 תוחפל) שרדנה ןמזבו ןיקת ןפואב
 .(ל"וחל
   
לע המיתח אלל וא רגשמה ףוגה להנמ תמיתח אלל םיספט
 .ולפוטי אל ךמסומ םרוג ידי לע תוסח ןתמ אלל וא תובייחתהה
   
.םיאלמ וב םיטרפה לכו ספדומ אוה רשאכ ספוטה תא שיגהל הבוח
!לבקתי אל די בתכב ספוט
 
   
___________ זוחמב רעונהו הרבחה להנימ להנמ - תוסחה תנתונ הדיחיה :לא
_________________ :(רעונה תעונת/ס"היב םש) רגשמה ףוגה :תאמ
תחלשמה יטרפ
  ____________ :תחלשמה םש .1
___________ :תיבב 'לטה 'סמ
____________ :סקפה 'סמ
_________ :(ל"וחב) דיינה 'לטה 'סמ
____________ :תחלשמה שאר םש
____________ :הדובעב 'לטה 'סמ
    ____________ :(ץראב) דיינה 'לטה 'סמ
.2
____________ :םיסובוטואה 'סמ ____________ :תחלשמה ירבח כ"ס .3
  :ןילופב םהב ההשת תחלשמהש תומוקמה .4

 ןופלטה רפסמ  ןולמה  ריעה  ךיראת  ךיראתמ
 תמודיק
ריעה
 'סמ
ןופלטה
           
           

תיזעולב םשה תאו ןופלטה תא ןייצל הבוח) תועיסנה ןכוסו רשקה שיא
(סופד תויתואב
 .5

 ןופלטה רפסמ  ףוגה םש החפשמ םשו יטרפ םש
 ריעה
 תמודיק
ץראה
 תמודיק
ריעה
 'סמ
ןופלטה
           
           

(תבכרב תועיסנ םג ןייצל שי) תוסיטה יטרפ .6

תעש
 התיחנה
תעש
 הארמהה
'סמ
 הסיטה
 תרבח םש
הפועתה
 - ריעל - ריעהמ
 ךיראתה
             
             

.(לגעמב ףקה) ר"עמ/שבוח/תוחא/אפור :תחלשמב יוצמה יאופר םרוג
_______________ :םשה
 .7
____________ :ןילופל התועצמאב םיעסונש תועיסנה תונכוס םש
 .8
__________ :ולש דיינה ןופלטה 'סמ __________ :ךירדמה םש
 .9
__________ :ינוחטיבה ךירדתה תא לבקל םישקבמ ובש בושייה םש
 .10
_________ :דיקפתה ________ :ספוטה אלממ םש
________ :דיינה 'לטה 'סמ ________ :תיבב 'לטה 'סמ
________ :'סקפה 'סמ ________ :הדובעב 'לטה 'סמ
___________________ :ינורטקלאה ראודה תבותכ
 
 .11
רפסה תיב להנמ/רגשמה ףוגה להנמ תרהצה
יאופר חוטיב ,יאופר רושיא שי תחלשמה ירבח לכל יכ בייחתמ ינא
.תונואת חוטיבו
 
.ןילופל דימלת לכ תאיציל המותח םירוה תמכסה ידיב יכ ריהצמ ינא
 
תוארוה רזוחב תוטרופמ ןהש יפכ תוארוהה לכ תא םייקל בייחתמ ינא
5.3.-33 ףיעס ,(ב)1/הס עבקה
 
___________   ___________   ___________
המיתח   דיקפתה   אלמה םשה
___________   ___________   ___________
המיתח   דיקפתה   אלמה םשה


תרזוח יתלב תובייחתה
תא גצייל םי/השרומ ונא/ינא יכ תאזב םי/ריהצמ ,מ"חה ___ונא/ינא
__________________ תימוקמה הצעומה/תייריע/תדוגא/תרבח
.ומשב בייחתהלו דסומה םשב םותחלו ("דסומה" ןלהל)
 .1
דרשמל/ךוניחה דרשמל םלשל דסומה םשב םי/בייחתמ ונא/ינא
יכרוצל ודי לע אצויש םוכס לכ ("דרשמה" ןלהל) ד"כ הדיחי ,ןוחטיבה
.דרשמה ידי לע שגויש ןובשחל םאתהב תאזו ,ל"וחב תחלשמה תחטבא
 .2
.ותלבק םוימ הדובע ימי 5 ךות ןובשחה תא עורפל בייחתמ רגשמה ףוגה
השמיש רשא עבטמה לש ימשרה רעשה יפלו םילקשב השעיי םולשתה
.םולשתה םויב ליעל 2 ףיעסב תורכזומה תואצוהה םולשתל
 .3
םיפסכ זזקי טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ יכ םי/םיכסמ ונא/ינא
לש הפוק לכמ ונל/יל עיגיש וא/ו עיגמש םוכס לכמ תובייחתהה הבוגב
.טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
 .4
.תרזוח יתלב איה וז תובייחתה
 .5

:םותחה לע ונאב/יתאב היארלו
_________   _________   _________   _________
המיתח   דיקפתה   םתוחה םש   תמתוח
_________   _________   _________   _________
המיתח   דיקפתה   םתוחה םש   תמתוח

___________ :םויב םתחנ ___________ :דסומה תבותכ
___________ :'סקפה 'סמ ___________ :ןופלטה 'סמ
_____________________________________________________
רחש-לט רפוע רמ ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמב יצראה ט"בקה :לא
'לט ,02-5602533 'סקפ ,(bitachon@education.gov.il ל"אוד)
91911 םילשורי ,2 האיבנה הרובד 'חר ,02-5602544/5

________________ :זוחמב רעונהו הרבחה להנימ להנמ :תאמ
__________ :דיקפתה ___________ :םשה
.תימשר תחלשמ איהו יתוסח תא הלביק ןודנבש תחלשמה יכ ךעידוהל ינירה
.םתוא יתרשיאו תינכתה יטרפ תא יתקדב
___________   ___________
המיתח   ךיראת

רזע ףד - "תועש פ"ע ןילופב םירתאב רוקיב תינכת" יפד יולימל תויחנהו םישגד
.םוי לכל דרפנ ףד אלמל שי
 .1
.(!לבקתי אל די בתכב ספוט) םיטרפה תספדה לע דיפקהל שי
 .2
.ותביזע תעש תאו ןולמה תיב לא העגהה תעש תא ןייצל הבוח
 .3
הצקומה ןמזה ךשמש דיפקהל שי) רתאל רתאמ העיסנ ינמז ןייצל שי
.(עוציב-רבו ינויגה היהי העיסנל
 .4
םש ,לשמל) קיודמה ןמוקימ תא ןכו תוחוראה ינמז תא טרפל שי
ךות שארמ םינכומ םיכירכ/תונמ תליכא םוקמ וא התבותכו הדעסמה
.תוחורא לע "גלדל" ןיא .('וכו העיסנ ידכ
 .5
.ןמוקמ תאו תוליפתה ינמז תא םושרל שי
 .6
.22-6 ןה ןולמה תיבל ץוחמ תורתומה תוליעפה תועש
 .7
העשהמ רחואי אל היהי ("תורוא יוביכ") ןולמה םוחתב תוליעפה ףוס
23.30.
 .8
.ןהיטרפ תא ןייצל הבוח תוסיט םהב שיש םימיב
 
 .9


תועש יפ לע ןילופב םירתאב רוקיבה תינכת
___________ ךיראתל רויסה תינכת _________ תחלשמה םש
__________ העשב __________ ןולמהמ האיצי

 (תילגנאב) רתאה םש  (תירבעב) רתאה םש  העשה
    07:00
    07:30
    08:00
    08:30
    09:00
    09:30
    10:00
    10:30
    11:00
    11:30
    12:00
    12:30
    13:00
    13:30
    14:00
    14:30
    15:00
    15:30
    16:00
    16:30
    17:00
    17:30
    18:00
    18:30
    19:00
    19:30
    20:00
    20:30
    21:00
    21:30
    22:00
___________ ריעב ___________ ןולמל העגה
________ :הסיטה 'סמו הפועתה 'בח _____ ל _____ מ :(שי םא) הז םויב תוסיט
___________ :התיחנה תעש ___________ :הארמהה תעש
/הזורא ___________ העש דע ___________העשמ םיירהצ תחורא
___________________________________ (תבותכו םש) הדעסמב
/הזורא ___________ העש דע ___________העשמ ברע תחורא
___________________________________ (תבותכו םש) הדעסמב


הינמרגל רעונ תחלשמ תאיציל רושיא תשקב ה חפסנ


ליגרה ספוטה יבג לע הינמרגל רעונ תוחלשמ תאיציל תושקב שיגהל שי ינמז ןפואב
.(ב חפסנב האר)תחלשממ דיחי תודרפיה לע העדוה ו חפסנ

לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ

האיבנה הרובד 'חר ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמב יצראה ט"בקה :דובכל
bitachon@education.gov.il ינורטקלא ראוד ,02-5602533 'סקפ ,91911 םילשורי ,2

___/___/___:ךיראת

תחלשממ דיחי תודרפיה לע העדוה :ןודנה
םיטרפ
____________________________ :תחלשמה ת/רבח םש
_______________________________ :רגשמה ףוגה םש
_______ :הנידמה ___/___/___:ל"וחל האיציה ךיראת
____________________________ :ךרוצל איה תודרפיהה
_______ :תודרפיהה תעש ___/___/___:תודרפיהה ךיראת
________________________ :תודרפיהה ךשמ
 .1
תרהצה - ןיטק/דימלת לש הרקמב) תחלשמה רבח תרהצה
(םירוהה

ןיוצמ םשה) יתב/ינב/ינא ליעל עיפומה ךיראתבש יל עודי יכ רשאל ינירה
ל"וחל תחלשמה לש תילאמרופה תרגסמהמ דרפית/דרפיי/דרפא (ליעל
ךוניחה דרשמ לש תיתחטבא תוירחא תחת היהת/היהי/היהא אלו
.ןוחטיבה דרשמ וא/ו טרופסהו תוברתה
 .2
_________   _________   _________
המיתח   ז"ת 'סמ   םשה
ס"היב/רגשמה ףוגה להנמ תרהצה
תחלשמהמ דרפנ ל"נה תחלשמה רבחש ןמזבש יל עודי יכ רשאל ינירה
לעו ךוניחה דרשמ/לארשי תנידמ לש תיתחטבא תוירחאב וניא אוה
עודי .(דימלת/ןיטק לש הרקמב) ותוא תוולל תחלשמהמ ילארשי רגובמ
ורפסמש דיינ ןופלטב דיוצמ דרפנה תחלשמה רבחש אדוול שי יכ יל
םייקל בייחתמ ינא .שגפמ תדוקנ ותא עובקל יילע הבוח יכו יל רכומ
.ןאולמב ולא תויחנה
 
 .3
_________   _________   _________
המיתח   ז"ת 'סמ   םשה
ןילופב םייאופר םיתוריש ז חפסנ

,תימוקמה האופרה לע םיתתשומ ןילופב םייאופרה םיתורישה ויהי ללככ
:ןמקלדכ

 תורעה  ןופלטה 'סמ  תבותכה  םילוחה תיב םש  ריעה
תיאופר המרב ח"היב
.הבוט
 
22-8236411
22-8227494 :ןוימ
 
,ריעה זכרמ
 BANACHA 'חר
BANACHA
 
השראו
 
דע םידליל דעוימ .1
.18 ליג
דויצב דיוצמ .2
דואמ םדקתמ יאופר
תיאופר המר לעבו
.דואמ הבוט
 
  בושלפ ןיב
דיל ,הק'ציליול
 HIT ירחסמה זכרמה
POLISH-AMERICAN

CHILDREN

HOSPITAL

 
בוקארק
 
תקלחמ - םירגובמל
תוימינפ תולחמו בל
.םדקתמו בוט דויצ-
 
  ,8 הקסניווקס 'חר
ידוהיה עבורה דיל
 
COLLEGIUME
 MEDICAL
,המוארט - םירגובמל
.הבוט המרב אל
 
  21 הקינרפוק 'חר
(תבכרה תנחת דיל)
 
II CATTEDRAL
CHIRRURGY
 
תויעב - םירגובמל
.שאר
 
   BOTANCZNQ 3 'חר הקינילק
תיגרוריכוריונ
 
  999
 
 LAZARZA 'חר םיסנלובמא תנחת
תיזכרמ
 
קר - ץלמומ אל
ןיאשכ ,םוריח תעשב
עיגהל תורשפא
.בוקארקל
 
  םי'צניוושוא ןיב
ץיבוצקל
 
םי'צניוושוא ח"יב
 
ץיוושוא
 
בוט טעמ ירוזא ח"יב
.םי'צניוושואמ רתוי
 
    SZPITAL
 WOJEWOEENI


ןוחטיבה אשונב תחלשמב לופיטה בושמ ח חפסנ

דובכל
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמב יצראה ט"בקה
,105 רדח ,םר-בל ןיינב
,2 האיבנה הרובד 'חר
,91911 םילשורי
bitachon@education.gov.il ינורטקלא ראוד
02-5602533 'סקפ

_______ /_______ 'סמ תחלשמ - ןוחטיבה אשונב תחלשמב לופיטה בושמ :ןודנה
_________________ :דעיה ץרא _________________ :תחלשמה םש
_______/_______/_______:האיציה ךיראת
 .1
- ידי לע ןתינ ןוחטיבה אשונב ךורדתה
_______/_______/_______:ךיראתב
:ךורדתה םוקמ
 .2
?התואנ הרוצב ןתינו יטנוולר היה ךורדתה םאה
_______________________________________________
_______________________________________________
 .3
?םה המ ?םפיסוהל יוצר היה םכתעדלש םיאשונ ךורדתב ורסח םאה
_______________________________________________
_______________________________________________
 .4
?םה המ ?םהילע רתוול יוצר היה םכתעדלש םיאשונ ךורדתב ויה םאה
_______________________________________________
_______________________________________________
 .5
ןהילע םתלביק אלש ןוחטיבה אשונב תויעב וא תולאש וררועתה םאה
?ןה המ ?תויחנה
_______________________________________________
_______________________________________________
 .6
ומאת םכתאיצי ינפל םכל ורסמנו ץראב ועבקנש החטבאה ירדס םאה
?לעופב ועצובש הלא תא
_______________________________________________
_______________________________________________
 .7
םישנא) ינוחטיבה דצל םירושקה םיעוריאב תחלשמה הלקתנ םאה
םינוכרד ןדבא ,תוימינונא תועדוה ,םימויא ,םידושח םיצפח ,םידושח
?ןיינעה לפוט דציכ ,ןכ םא ?('וכו
_______________________________________________
_______________________________________________
 .8
םכל שי םאהו ,תורירגשב םי/ט"בק םע ףטוש ינופלט רשק םתמייק םאה
?ךכ לע תורעה
_______________________________________________
_______________________________________________
 .9
:וטרפ ?ןוחטיבה תוארוהמ וגרח תחלשמה ירבחש םירקמ ויה םאה
_______________________________________________
_______________________________________________
 .10
עצבל היה ןתינ אלשו ינוחטיבה ךורדתב ורסמנש תויחנה ויה םאה
?תוביסה המו ןה המ ?ןתוא
_______________________________________________
_______________________________________________
 .11
____________________________________ :תופסונ תורעה
_______________________________________________
_______________________________________________
 .12

בושמה ספוט אלממ יטרפ
__________ :תחלשמב דיקפתה __________ :החפשמ םשו יטרפ םש
__________ :הדובעב ןופלטה 'סמ __________ :תיבב ןופלטה 'סמ
__________ :'סקפה 'סמ __________ :דיינה ןופלטה 'סמ
___________________________________ :ינורטקלאה ראודה
!הלועפה ףותיש לע הדות

יצראה ט"בקה דרשמ תווצ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמתחלשמל ינוחטיב ךורדת עוציב לע ךמסומ ט"בק רושיא ט חפסנ

לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ

תחלשמה שאר דובכל
םעטמו טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ םעטמ ךמסומ ט"בק יתויה ףקותב
תענומ תינוחטיב תוגהנתה ךורדת יתרבעה יכ תאזב רשאמ ינא ך"בשה
:ןמקלדכ ,תחלשמל
______________ :תחלשמה םש ______________ :ףוגה םש
________________________ :ךורדתב םיפתתשמה 'סמ
 
יכ בייחתהל תחלשמה שאר לע) ____ :ךורדתהמ ורדענש תחלשמה ירבח 'סמ
לש ךירדתב תופתתשה ידי לע ךירדתב רבעוהש עדימה תא ומילשי
(ודי לע ןכו תרחא תחלשמ
 
_____/_____/_____:ךורדתה ךיראת
 
_____________ :דעיה ץרא
 
____/____/____ דעו ____/____/____-מ :ל"וחב הייהשה יכיראת
 
, ________ רמ םע ימוי-םוי ינופלט רשקב תויהל וילע יכ תחלשמה שארל יתעדוה
___________ :תוגיצנב 'לטה 'סמ .________ב לארשי תוגיצנ ט"בק
________________ :דיינה 'לטה 'סמ
 
ט"בקל חוודל וילע ל"וחב גירח עוריא לכ לע יכ תחלשמה שארל יתעדוה
,תוגיצנה
 - ןכו
 
:(הממיב תועש 24 ,ןוחטיבה דרשמ) ל"וח םוריח דקומל
 .00-972-3-6468815/6
   
:(דבלב הדובעה תועשב) יצראה ט"בקה דרשמל
.00-972-2-5602544/5
 
   

!החלצ ךרד


_____________________   _____________________
החפשמה םשו יטרפה םשה   תחלשמה שאר תמיתח

________________   __________________________
החפשמה םשו יטרפה םשה   ל"וחל תוחלשמ ךורדתל ךמסומ ט"בק תמיתחעבק תוארוה


2004 רבמטפסב 1 ,ד"סשת לולא ו"ט ,(ב)1/הסשת ל"כנמ רזוח