אכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
יישום חוק החינוך המיוחד - מועדי ההפעלה
של תכניות החופשה בהתשס"ה, התעריפים של השתתפות
המשרד בהוצאות נלוות ובפעולות העשרה ותעריף ההזנה
בהתשס"ה, תיקון לסעיף 1.2‎-4 בחוזר "הודעות ומידע"
סד/10
1.2‎-1
בחוזר "הודעות ומידע" סד/10, סעיף 1.2‎-4, פרסמנו את מועדי ההפעלה של
תכניות החופשה בהתשס"ה. מכיוון שהוכנס שינוי במספר ימי הפעילות
בחופשות במסגרות לחינוך מיוחד במגזר הלא-יהודי, והוא מחושב מעתה לפי
5 ימי לימוד בשבוע, אנו מפרסמים סעיף זה פעם נוספת, בצורתו המעודכנת.
 
להלן לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנת
הלימודים התשס"ה:
 
1.

* ייתכנו שינויים במועדים.
 
השתתפות משרדנו במימון הוצאות נלוות ופעולות העשרה
בחופשות במסגרות החינוך המיוחד
2.
השתתפות משרדנו בהוצאות נלוות היא 108.5 ש"ח לכיתה ליום.
בכיתות לאוטיסטים (סוג כיתה 21) התעריף הוא 125 ש"ח לכיתה
ליום.
תקציב זה מועבר לבעלויות על המסגרות החינוכיות. מתוך
תקציב זה יש להקצות למסגרות החינוך המיוחד 9.5 ש"ח
ליום לכיתה לחומרים ולציוד מתבלה
.
 
2.1
 
 
השתתפות משרדנו בפעולות העשרה היא 9.40 ש"ח לתלמיד ליום.
 
2.2
 
 
תעריף ההזנה במסגרת החינוך המיוחד - התשס"ה
3.
בהתשס"ה יהיה תעריף ההזנה לתלמיד 9.40 ש"ח ליום.
 
 

לפרטים יש לפנות אל הגב' ניצה ננר, סגנית מנהלת האגף לחינוך
מיוחד,
טל' 02‎-5603267/9.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004