אכלוסיות מיוחדות 1.
מחוננים 1.5
ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים
מחוננים ועתירי כישרונות
1.5‎-1
המחלקה למחוננים מבקשת להביא לידיעת ציבור המורים, היועצים
והמנהלים של בתי הספר היסודיים, כי החודש יחל תהליך בחינות הקבלה
לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ועתירי כישרונות לשנת הלימודים
התשס"ה. הבחינות תיערכנה למגזר היהודי על ידי מכון סאלד ולמגזר הערבי,
הבדווי והדרוזי על ידי הגופים הבוחנים שיזכו במכרז שפורסם מטעם
המשרד.
בימים אלה נשלח מכתב בדואר למנהלי בתי הספר היסודיים במגזר היהודי
ולמנהלי מחלקות החינוך בעיריות ובמועצות המקומיות במגזר הערבי.
המכתב כולל הסברים על התהליך, עותק של מכתב הסבר להורים, עותק של
מבחן הסינון הראשוני (שלב א') ותדרוך להעברת המבחנים. מנהלי בתי הספר
ומנהלי מחלקות החינוך שלא יקבלו את המכתב עד ט"ז במרחשוון התשס"ה,
31.10.04, ואשר בדקו בסניף הדואר הקרוב אם התקבל על שמם דואר
רשום שטרם נאסף - יתקשרו למכון סאלד, לגב' נטלי עלפי, טל'
02‎-6494478. המנהלים מהמגזר הערבי, הבדווי והדרוזי יתקשרו למחלקה
למחוננים.

לוח הזמנים של תהליך בחינות הקבלה
בחינות שלב א' (סינון ראשוני)  1. 
במגזר היהודי- ב-כ"ה במרחשוון התשס"ה, 9 בנובמבר: את
הבחינה יבצע סגל בית הספר ויבדוק אותה על פי התדרוך שקיבל
במכתב.
 
א.   
במגזר הערבי, הבדווי והדרוזי - ב-י' בכסלו התשס"ה,
23.11.04:
את הבחינה יבצע סגל בית הספר ויבדוק אותה על פי
התדרוך שקיבל במכתב.
 
ב.   
במגזר הדרוזי - ב-י' בכסלו התשס"ה, 23.11.04: את הבחינה
יבצעו בוחנים מטעם העמותה להכוון לימודי.
 
ג.   
בחינות שלב ב'  2. 
המועד האחרון לקבלת רשימת התלמידים הרשאים לגשת
לשלב ב' - י"ג בכסלו התשס"ה, 26 בנובמבר:
סגל בית הספר
יערוך את הרשימה על סמך התוצאות של מבחני שלב א' ובהתאם
להנחיות שבמכתב.
 
א.   
משלוח הזימונים על ידי הגופים הבוחנים לנבחני שלב ב' -
ינואר/פברואר  
ב.   
במגזר היהודי יישלחו הזימונים לבתי הספר והמורים ימסרו
אותם לתלמידים.
 
-   
במגזר הערבי יישלחו הזימונים למנהלי מחלקות החינוך ויימסרו
למנהלי בתי הספר, והם יידעו את התלמידים.
 
-   
במגזר הדרוזי יישלחו הזימונים למנהלי בתי הספר.  -   
ביצוע בחינות שלב ב' - ינואר/אפריל: הגופים הבוחנים יבצעו
את הבחינות.
 
ג.   
משלוח הודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות - יוני  ד.   
במגזרים היהודי והערבי תישלחנה ההודעות בדואר ישירות
להורי התלמידים שנבחנו בשלב ב'.
 
-   
במגזר הדרוזי תישלחנה ההודעות לבתי הספר, והם ימסרו
הודעות להורים.
 
-   

המנהלים מתבקשים להקפיד (א) על הפצת מכתבי ההסבר להורים; (ב) על
ביצוע המבחנים; (ג) על יידוע ההורים שילדיהם הומלצו לשלב ב'; (ד) על
משלוח הרשימות למכון סאלד; (ה) על חלוקת הזימונים למבחני שלב ב'
בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל. מכון סאלד לא יוכל לבחון
תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.

תלמידים לקויי למידה או עולים חדשים
אפשר להפנות למבחני שלב ב' תלמידים בעלי יכולת לימודית גבוהה שהם
לקויי למידה או עולים חדשים גם אם הם לא הגיעו להישגים הגבוהים ביותר
בשלב א', שכן המבחנים הרגילים אינם מתאימים לתלמידים אלה. התלמידים
יופנו למבחנים מיוחדים המתאימים לצורכיהם.
דרך הטיפול בבקשות לבחון תלמידים בתנאים מותאמים מפורטת בעמ' 5‎-4
במכתב שנשלח למנהלים על ידי מכון סאלד. לכל בקשה לבחינה בתנאים
מותאמים לתלמיד לקוי למידה יש לצרף דוח אבחון של איש מקצוע, טופס
חוות דעת המורה/היועץ וטופס אישור להעברת מידע. מידע מפורט יותר
וטפסים מתאימים יימצאו בקרוב באתר האינטרנט של המחלקה למחוננים.
מורים או הורים יכולים לפנות בטל' 02‎-5602972 או 02‎-6494459 או
בפקס' 02‎-5602974 לקבלת המידע המפורט והטפסים שיש לצרף לבקשה.
תלמידים שבקשתם תאושר יוזמנו לבחינה אינדיווידואלית בתנאים
מותאמים.
תלמידים שהגישו עבורם בקשה להיבחן בתנאים מותאמים והמסמכים
הדרושים לכך או חלקם יגיעו למחלקה למחוננים עד ג' בטבת התשס"ה,
15.12.04, יוזמנו לבחינה המותאמת בשנת הלימודים הנוכחית. תלמידים
שהמסמכים הנוגעים לבקשתם יגיעו לאחר תאריך זה יוזמנו למבחן בשנת
הלימודים התשס"ו.

ערעורים
המורים או ההורים רשאים לערער על התוצאות של מבחני שלב ב' ולבקש
מבחן חוזר שיתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון. יש אפשרות לערער גם על
ההחלטה לא להגיש תלמיד למבחן שלב ב'. את הערעורים יש לשלוח לנציג
המחוזי של ועדת הערר.
המועד האחרון להגשת הערעורים לוועדות הערר על תוצאות המבחנים
שנערכו בשנים קודמות הוא י"ח בכסלו התשס"ה, 1.12.04, ובמגזר
הערבי י"ד בטבת התשס"ה, 26.12.04 פניות שתגענה לוועדת הערר
לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים התשס"ו.

להלן כתובות הנציגים המחוזיים של ועדת הערר:

- מחוז ירושלים: מר פנחס גרוס, כנפי נשרים 22, ירושלים
- מנח"י: הגב' מיכל זקסנברג, כנפי נשרים 22, ירושלים
- מחוז מרכז: הגב' אליזבת גלאון, רח' השלושה 2, ת"א
- מחוז תל-אביב: הגב' רבקה רינסקי, רח' השלושה 2, ת"א
- מחוז צפון: הגב' תמי עדן, ת"ד 597, נהריה 22385
- מחוז חיפה: הגב' כרמלה כ"ץ, רח' פל-ים 5, קריית הממשלה, חיפה
- מחוז דרום: הגב' רות אהרוני, רח' התקווה 4, קריית הממשלה, באר-שבע
84893
- המגזר הדרוזי: מר סלאח אלשייך, רח' פל-ים 5, קריית הממשלה, חיפה
- המגזר הערבי - חיפה והמרכז: מר פאדל עראקי, ת"ד 552, טירה 44915
- המגזר הערבי - מחוז צפון: ד"ר יאסר עומר, ת"ד 530, נצרת עילית.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המחלקה למחוננים, טל'
02‎-5602972,
אינטרנט www.education.gov.il/gifted .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004