ארגון ומינהל 3.
תשלומי הורים 3.11
תשלומי החובה והרשות לשנת הלימודים התשס"ה 3.11‎-1

1. הנחיות והבהרות
לנוכח המצב הכלכלי הקשה והביקורת הנוקבת שהוטחה על משרדנו
בעקבות חריגה של מנהלים ומורים מהגבייה המותרת, אנו חוזרים
ומדגישים בזה את החובה לפעול על פי ההנחיות שלהלן. חריגה בגביית
תשלומי חובה ורשות אשר אושרו על ידי ועדת החינוך של הכנסת נוגדת
את החוק. מנהלים ומחנכים שיחרגו ממודל הגבייה המותרת יוזמנו
לוועדת משמעת אשר בסמכותה לדון בנקיטת אמצעי הענשה עד רמת
פיטורין.
1.1
תשלום חובה - תשלום שההורים חייבים לשלם: ביטוח תאונות אישיות
- עד 28 ש"ח. אם הרשות המקומית משלמת לחברת הביטוח פחות
מהסכום הנקוב, היא תגבה מההורים את התשלום בהתאם לסכום
ששולם בפועל, ובלבד שתנאי הפוליסה יהיו זהים לתנאי הפוליסה
המחייבים שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), סעיף 1-.3.13
1.2
תשלום מיוחד - תשלום עבור בריאות השן שההורים יידרשו לשלם
בהתאם ליזמת הרשות המקומית וועד ההורים היישובי: במקרה זה
הרשות המקומית רשאית לגבות מן ההורים את האגרה כתשלום חובה,
בסכום הנקוב להלן, בכפיפות להקמת ועדה מפקחת המורכבת מנציג
הרשות המקומית, מנציגי ועד ההורים היישובי, מנציג משרד הבריאות
ומרופא שיניים. השירות הבסיסי ימומן על ידי משרד הבריאות.
1.3
תשלומי רשות - תשלומים שנועדו לביצוע פעילויות העשרה משלימות
לחינוך הפורמאלי, כגון טיולים וסל תרבות: על פעילויות אלה קיימת
מגבלת עלות מרבית. לא תיפגע השתתפותו של תלמיד בפעילויות אלה אם
הוריו לא שילמו עליהן מסיבות כלכליות. תלמיד שהוריו סירבו לשלם
מסיבות עקרוניות (ולא כלכליות), תינתן לו פעילות חלופית אם היא
מתקיימת במהלך יום הלימודים. המחיר שנקבע בטבלה ב-2.1 להלן הוא
העלות הכוללת של השירותים. כאמור, השירותים הם רשות ולא חובה.
1.4
כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת
הפרט, כדי להימנע מהלבנת פניו של התלמיד ברבים.

1.5
אין להתנות חברות בעמותת המוסד כתנאי לרישום בו.
1.6
התשלומים ייעודיים, ואין להעבירם מסעיף לסעיף.
1.7
חובה על מנהלי מוסדות החינוך להכין את דרישת התשלום על
הטופס האחיד המובא בנספחים להלן.
1.8
אין לגבות כספים עבור תעודה או בול בשום דרך שהיא.
1.9
מדיניות המשרד מכוונת להקל ככל האפשר על נטל ההוצאות הנלוות
במערכת החינוך; לפיכך יש לעשות מאמץ לצמצם את הדרישות לתשלום
מההורים, גם אם הם הותרו בטבלת התשלומים.
מנהלי בתי-הספר מתבקשים להקפיד הקפדה יתרה לפרסם את דרישת
התשלום על-גבי הטופס האחיד בלבד ולדרוש תשלומים אך ורק עבור
הנושאים והסכומים שאושרו לגבייה. תשלומי החובה והרשות אושרו
על-ידי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. לכן כל חריגה מהתשלומים
המאושרים נוגדת את החוק.
1.10

2. פירוט התשלומים


2.2 תל"ן
תכניות התל"ן במוסדות החינוך תגובשנה במוסד שבו הן עתידות להילמד
והתקבל בגינן אישור של המפקח הכולל על בית-הספר.
עם אישורה של תל"ן יש להודיע על-כך להורי התלמידים ולפרט את מהותה
כתכנית רשות, את הנושאים שיילמדו בה ואת עלותה למי שמבקש כי ילדו
ייטול בה חלק.
אין להפעיל תכנית לימודים נוספת בחטיבות העליונות במקצועות החובה או
במקצועות הבחירה.
אין לחייב בתשלום הורה שאינו חפץ כי ילדו ישתתף בתל"ן.
בכפיפות לכך שתל"ן תיערך בתום יום הלימודים אין חובה לשתף במסגרתה
את התלמידים שהוריהם לא שילמו עבורה (בתנאי שהטעם לכך אינו טעם
כלכלי מוצדק).
המשרד קבע גם את העלות המרבית לתכנית לימודים נוספת (תל"ן). להלן
העלויות המרביות (בש"ח):

על-יסודי  יסודי  קדם-יסודי 
133 לשעה  109 לשעה  108 לשעה 
399 לשלוש שעות  327 לשלוש שעות  324 לשלוש שעות 
* החישוב נעשה לפי עלות ממוצעת לשעה שבועית של 35 תלמידים לכיתה.

2.3 רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד
הכוונה היא לשירותים או לציוד שבית-הספר מציע לרכשם ברכישה מרוכזת
כדי לחסוך בהוצאות, והתשלום עבורם הוא במסגרת של "קונה מרצון ומוכר
מרצון". בשום מקרה אין לחייב תלמידים להזדקק לשירותים אלה ולחייב את
ההורים ברכישתם.
שיעור ההוצאה הכולל ייקבע בתיאום עם ועד ההורים המוסדי ובכל מקרה
לא יעלה על הסכום שנקבע.
המשרד קבע את העלות הכוללת לרכישה מרוכזת של שירות ושל ציוד אישי.
להלן העלויות המרביות בש"ח:

על-יסודי  יסודי  קדם-יסודי 
450  250  125 


3. נספחים
נספח א טופס אחיד לדרישת תשלום מההורים בחינוך הקדם-יסודי לשנת
הלימודים התשס"ה


נספח ב טופס אחיד לדרישת תשלום מההורים בחינוך היסודי לשנת
הלימודים התשס"ה
נספח ג טופס אחיד לדרישת תשלום מההורים בחינוך היסודי לשנת
הלימודים התשס"ה
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004