ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
טיפוח האוריינות בקריאה, במתמטיקה ובמדעים - תכנית
ניסיונית לכיתות ט' ו-י'
3.1‎-2

1. מבוא
בשנת 2002 השתתפה ישראל במחקר הבינלאומי PISA 2000
(The Programme For International Student Assesment)
שנערך בחסות הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD).
המחקר התמקד באוריינות קריאה (שפת אם),
מתמטיקה ומדעים, ובדק כיצד תלמידים בגיל 15 (שמרביתם היו בכיתה י')
מיישמים את הידע ואת המיומנויות במשימות אותנטיות שהן רלוונטיות
לתפקוד בחברה מודרנית.
ההישגים הנמוכים של התלמידים בכל התחומים שנבדקו מצביעים על הצורך
לטפל בנושאים האמורים, הן בשל הצורך לשפר את תפקודם של תלמידים
בסביבה עתירת מידע (מן ההיבט האישי, החברתי והגלובלי) והן בשל הצורך
לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים.
לפיכך הוכנו במזכירות הפדגוגית תכניות התערבות בכל אחד מהמקצועות,
שמטרתן לחזק את האוריינות בתחום הנלמד וכן לחזק את התחומים
האחרים (הדבר אפשרי עקב הקשר ההדוק בין התחומים). תכניות הלימודים
החדשות לחינוך לשוני ולמתמטיקה מדגישות את ההיבט הפונקציונאלי, וכך
גם תכנית הלימודים במדעים. תכניות ההתערבות תסייענה להדגיש את
הנושאים העוסקים בטיפוח האוריינות והמיומנויות הנדרשות להכנת אזרח
העתיד בתכניות הלימודים החדשות. תכניות ההתערבות תהיינה חלק בלתי
נפרד מתכנית הלימודים לאורך זמן ותשמשנה מנוף לשיפור הישגי התלמידים
ולקידום ההוראה.
תכניות ההתערבות מיועדות לכיתות ט' ו-י', אם כי בשנת הלימודים התשס"ה
הן תופעלנה בכיתות ט' בלבד. בכל אחד מן החוזרים של המפמ"רים לחינוך
לשוני, למתמטיקה ולמדעים שיפורסמו בימים הקרובים תוצגנה תכניות
ההתערבות הרלוונטיות, ובכלל זה הנחיות לגבי אופן שילובן בתכנית
הלימודים הרשמית.

2. נושאי הלימוד
אוריינות קריאה: התכנית תעסוק בטיפוח הכשירות הלשונית בכלל
ובשיפור השליטה בשפת האם בפרט. היא תתמקד בהקניית היכולת להפיק
משמעות מטקסטים אותנטיים שיוצגו בצורתם המקורית, לנתחם ולהגיב
עליהם. הכוונה להבנה לוקאלית וגלובאלית של מידע גלוי וסמוי, כמו גם
ליכולת פירוש, היסק והערכה של תוכן הטקסט וסגנון כתיבתו. מגוון
הטקסטים כולל טקסטים רציפים ובלתי רציפים מסוגות שונות: סיפורית,
תיאורית, טיעונית/שכנועית ומידעית, כמפורט בתכנית הלימודים החדשה
מהתשס"ג. נושאי הטקסטים יילקחו מהסביבה החברתית ומתחומי הלימוד
השונים (כגון גיאוגרפיה, ביולוגיה, מדעי כדור הארץ, בריאות, איכות
הסביבה, תיאטרון, היסטוריה, אמנות ואזרחות) תוך שימת דגש על טקסטים
מתחום המדע הפופולארי. מפרט רמות ההבנה וממדי ההערכה יפורטו בחוזר
המפמ"ר הקרוב ובאתר לשונ"ט. פעולת ההתערבות היא חלק מתהליך
ההטמעה של תכנית הלימודים החדשה ואמצעי להשגת יעדיה.

אוריינות מתמטית: התכנית תתמקד במשימות אינטגרטיביות עתירות-מלל
מחיי היום-יום הדורשות יכולת יישום של ידע מתמטי הנלמד במסגרת תכנית
הלימודים בנושאים האלה: גיאומטריית המישור, גיאומטריית המרחב,
קשרים בין כמויות משתנות וייצוגם באופן גרפי, אלגברי ומילולי, מציאת
חוקיות
(Patterns) ופתרון בעיות מילוליות כלליות הדורשות תובנה מספרית,
סטטיסטיקה תיאורית והסתברות.

אוריינות מדעית: התכנית תתמקד בטיפוח אוריינות מדעית-טכנולוגית תוך
הדגשת מיומנויות ותכנים הנדרשים להכנת אזרח העתיד. תחומי התוכן
נמצאים בהלימה לתכנית הלימודים והם יתמקדו במדעי החומר (כימייה,
פיזיקה), בעולם היצורים החיים (ובכלל זה בריאות וסביבה) ובמדעי כדור
הארץ והיקום. מפרט המיומנויות והתכנים שבכל אחד מתחומי התוכן
יפורסם בקרוב בחוזר המפמ"ר ובאתר המורים למדע ולטכנולוגיה בחטיבת
הביניים.

3. מרכיבי התכנית
חומרי הלימוד: יפותחו חומרי לימוד המשקפים את ההדגשים שלעיל
(משימות עתירות-מלל ואותנטיות, הלקוחות מהיום-יום והדורשות יכולת
יישום של חומר הנלמד במסגרת תכנית הלימודים). החומרים יוכנו על ידי
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך התרבות והספורט,
בשיתוף עם המרכז להוראת המדעים (מל"ם). חומרים אלו יחולקו לבתי
הספר.

השתלמות והדרכה: רכזי המקצוע בחטיבת הביניים והמורים המלמדים
בעיקר בכיתות ט' יקבלו הדרכה, וייקחו חלק פעיל בהשתלמויות שתזכינה את
המשתתפים בגמול.

4. הפעלה
יתקיימו מפגשים מחוזיים עם מנהלי בתי הספר ובהם תוצג התכנית בכללותה.
המפמ"רים יפרסמו חוזרים שיפרטו את תכנית ההתערבות במקצועות שהם
מופקדים עליהם. בכל מקצוע ימונה מורה מרכז שישתתף בהשתלמויות ויהיה
אחראי להעביר את חומרי הלימוד ואת דרכי ההוראה לשאר המורים.
ההשתלמויות תתחלנה אחרי חופשת חנוכה, והלימוד בפועל בכיתות יחל
במחצית השנייה של השנה. בכל השתלמות יקבלו המורים חומרי לימוד
מתאימים.


שאלות ובירורים אפשר להפנות -
בנושא ארגון הלמידה בבית הספר: לאגף לחינוך על יסודי, טל'
02‎-5603259
-
בנושא חומרי הלימוד: לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות
לימודים, טל' 02‎-5601313
 
-
בנושא ההשתלמויות וההדרכה: למינהל להכשרה
ולהשתלמויות לעו"ה, טל' 02‎-5603670
 
-
בנושאי תוכן הקשורים לאוריינות הקריאה: לפיקוח על
החינוך הלשוני בעברית, טל' 02‎-5603605, ולפיקוח על
החינוך הלשוני בערבית, טל' 04‎-6477444
 
-
בנושאי תוכן הקשרים לאוריינות מתמטית: לפיקוח על
הוראת המתמטיקה, טל' 02‎-5603612
 
-
בנושאי תוכן הקשורים לאוריינות מדעית: לפיקוח על הוראת
המדעים, טל' 03‎-6896158.
 
-
שאלות נוספות אפשר להפנות אל מר עופר רימון, מרכז
הפרויקט, טל' 02‎-5603599.
 
-


הודעות

חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004