ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש אוקטובר 3.5‎-3
סוכות: חופשת סוכות, שהחלה ביום רביעי, י"ד בתשרי התשס"ה, 29
בספטמבר 2004, תימשך עד יום שישי, כ"ג בתשרי התשס"ה, 8 באוקטובר
2004. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשס"ה, 10 באוקטובר
2004, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004