ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
הקטנת התכיפות של פרסום הוראות הקבע בחוזרי
המנכ"ל
(סה)3.7‎-2
חוזרי המנכ"ל משמשים כלי עיקרי ליישום המדיניות של משרד החינוך
בשטח. כחלק מתכנית שלמה לשיפור חוזרי המנכ"ל ולהגדלת הנגישות
של הציבור בכלל ואנשי מערכת החינוך בפרט להוראות הקבע, הוחלט
לשנות את תכיפות פרסומן של הוראות הקבע בחוזרי המנכ"ל, כמפורט
להלן:
 
1. 
בשנת התשס"ה תפורסמנה הוראות הקבע בשלושה מועדים: 1
בספטכמבר 2004 (פורסמו), 1 בדצמבר 2004 ו-1 במאי 2005.
 
-   
בשנת התשס"ו תפורסמנה הוראות הקבע בשני מועדים: 1 בנובמבר
2005 ו-1 באפריל 2006.
 
-   
משנת התשס"ז תפורסמנה הוראות הקבע פעם בשנה - בתחילת ניסן,
לקראת חופשת הפסח - ותכלולנה את עיקרי ההוראות הנוגעות
ליישום המדיניות החינוכית בשנת הלימודים הקרובה.
 
-   
למען הסר ספק, בחוזר סה/2 אין מתפרסמות הוראות קבע
כלשהן, אלא רק הודעות ומידע

 
2. 
חוזרי "הודעות ומידע" ימשיכו להתפרסם בתחילת כל חודש, למעט
בחופשת הקיץ.
 
3. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004