6. בטיחות, ביטחון ושעת חירום
6.5 עזרי לימוד
מוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי - כרזה ואתר אינטרנט
6.5‎-1
בימים אלו נשלחת לכל בתי הספר כרזה המיועדת לעודד מנהלים, מורים
ותלמידים לראות במוזיאון מקור נוסף ללמידה. לכרזה מצורף מאמר קצר
בנושא שהכין ד"ר מיכאל גרינצוויג, המפמ"ר ללימודי ארץ ישראל. הכרזה
מתייחסת אך ורק למוזיאונים המוכרים כזכאים לתמיכה בפעולות חינוך
באמצעות אגף א' במינהל הפדגוגי, ומאזכרת מוזיאונים שונים הקרובים
לאזור שבו נמצא בית הספר. אפשר לשלב למידת תחום או נושא מתכנית
הלימודים בביקור בהם כהכנה לקראת למידה זו או כהשלמה לה. הכרזה
נועדה לחזק אמירה זו.
באתר של המוזיאונים כסביבות למידה, חקר וגילוי יש פרטים על כל
המוזיאונים בישראל. כתובת האתר: http://www.education.gov.il/museums


הכתובת לפניות: מר דוד קיסוס, מדריך לחינוך במוזיאונים, אגף
א'-מוסדות חינוך,
המינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5602737 ו-067‎-876996.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004