7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
פרסים 7.10
התכנית החינוכית "חוקרים צעירים" (ח"ץ) 7.10‎-1
בחוזר הוראות הקבע סא/2(א), סעיף 7.10‎-1, הבאנו את הוראות הקבע
הנוגעות להשתתפות בתכנית החינוכית "חוקרים צעירים".

להלן לוח הזמנים להגשת העבודות ולטקסים במפעל החינוכי
"חוקרים צעירים" (בנושא "חקר אישי, משפחתי, קהילתי"):
בתי ספר בחינוך הממלכתי המעוניינים להשתתף בתכנית יירשמו עד י"ז
בכסלו התשס"ה, 30 בנובמבר 2004 (ראה דף הרשמה בנספח להלן).
1.
עבודות יש להגיש למחנכים לא יאוחר מ-ל' באדר א' התשס"ה, 11 במרס
2005.
2.
טקס חלוקת התעודות במחוזות יתקיים עד ג' בניסן התשס"ה, 12
באפריל 2005. שמות התלמידים המצטיינים יועברו למטה לא יאוחר
מ-ו' באדר ב' התשס"ה, 15 באפריל 2005.
3.
חלוקת הפרסים בטקס הארצי תתקיים ביום שלישי, ט"ו באייר
התשס"ה, 24 במאי 2005.
4.
קבלת פרטים והרשמה
בתי ספר, רשויות ומוסדות המעוניינים להצטרף לתכנית כתיבת העבודות
מתבקשים למלא טופס כדוגמת זה שבנספח להלן.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר משה זעפרני, מפקח ארצי,
מורשת קהילות
ישראל החינוך הממלכתי, טל' 02‎-5603165 ו-050‎-6283206,
פקס' 02‎-5603580.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004