תוכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
התכנית " 'תשמרו את הכוח למשהו טוב' - יוצרים
מציאות ללא אלימות וחיים בחברה ערכית" - ערכה יישומית
לגננת ולמורה
9.4‎-3
מניעת אלימות ורכישת כלים יישומיים לניהול תקשורת בין-אישית מקדמת
הם דגלים מרכזיים ומשמעותיים בסדר יומו של משרד החינוך התרבות
והספורט. כדי לסייע לבתי-הספר ליצור מציאות ללא אלימות ולחיות בחברה
ערכית פיתחו אגפי הגיל ערכה יישומית לגננת ולמורה - "תשמרו את
הכוח למשהו טוב". הערכה מכילה חומרים מגוונים לגנים ולבתי הספר
היסודיים ומדגימה נקודות מוצא שונות לשיח על אודות השימוש בכוח
וחשיבות הפנייתו לאפיקים חיוביים. היא כוללת -
חוברת ראשונה בסדרה, ובה הצעות לדיון ולהפעלה לצד חומרי
העשרה וביבליוגרפיה;
א.
תקליטור "תשמרו את הכוח למשהו טוב", ובו מערכים יישומיים
המדגימים סדנאות לחדרי מורים, דגמים שונים למפגשי הורים בנושא,
פעילויות פנאי והעשרה לילדים ומגוון הצעות לדיון ולהפעלה מנקודות
מוצא מגוונות;
ב.

קליפים, תשדיר וכתבות המלווים את התכנית בטלוויזיה ובעיתונות; ג.
אתר ייחודי, "תשמרו את הכוח למשהו טוב",
www.education.gov.il/mashehutov.
ד.
כלל החומרים מדגימים דרכים יישומיות לעיסוק במסרים המרכזיים
המפורטים להלן של התכנית, בחיבור למתרחש בגן, בכיתה, בבית הספר
ובקהילה מבחינה לימודית וחברתית-ערכית:
"סובלות IN אלימות "OUT, הפנמת התובנה כי האלימות אינה
לגיטימית
א.
"אפשר גם אחרת" - הרחבת האפשרויות לבחירה בהתנהגויות
מקדמות
ב.
"זה לא ייגמר... אם לא תספר" - עידוד הפרט והקבוצה להפסיק עם
השתיקה ולדווח
ג.
"מטפחים תקשורת בין-אישית ורוכשים כלים לחיים בחברה
ערכית" -
טיפוח כשירויות חברתיות והתנסות בכלים לניהול שיח
מקדם, להליכות ולנימוסים ולניהול קונפליקטים.
ד.
הערכה נשלחה לכל גני הילדים ובתי הספר היסודיים בארץ. מנהלי מוסדות
החינוך מתבקשים להציגה לפני כלל חברי הצוות החינוכי ולדון עמם על
אודות מגוון אפשרויות היישום כחלק מתכנית הפעילות בגן, בכיתה
ובבית-הספר.


לפרטים נוספים:
- על גני הילדים: לגב' עידית קידר, האגף לחינוך קדם יסודי, טל'
03‎-6896009
- על בתי הספר היסודיים: לגב' זהבה שמש, המחלקה לחינוך לחיים
בחברה, האגף לחינוך יסודי, טל' 02‎-5603283/4.
הודעות

חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004