תוכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
תחרות ארצית בנושא "אימוץ אתר" 9.4‎-4
התחרות מאורגנת על ידי הפיקוח על הוראת החקלאות ואיכות הסביבה
ומיועדת לעודד את בתי הספר לקיים פעילויות בתחום הקהילה והסביבה
שמטרתן לקדם את החינוך בבית הספר בכלל ואת החינוך הסביבתי בפרט.
התחרות היא על אימוץ אתר שהוא שטח ציבורי הפתוח לקהל הרחב.
דוגמאות לאתרים בתחרות:
אתר הנצחה, חורשה פעילה, גן ציבורי, אתר
ארכיאולוגי, שמורת טבע, חוף ים, נחל, מבנים היסטוריים ועוד.
התחרות תתקיים בשלוש קבוצות נפרדות - בתי ספר יסודיים, בתי ספר
על-יסודיים (חטיבות ביניים וחטיבות עליונות) והחינוך המיוחד - והמדדים
לכל הקבוצות יהיו אחידים.

שלבי התחרות
השלב המחוזי
מנהל המחוז ימנה ועדת שיפוט מחוזית. ההערכה תהיה על פי המדדים
האחידים לתחרות. הוועדה המחוזית תמליץ על בתי הספר שיעלו לשלב
הארצי על פי הפירוט הזה:
- 2 בתי ספר יסודיים
- בית ספר אחד על-יסודי
- בית ספר אחד מהחינוך המיוחד.
השלב המחוזי יסתיים ביום ראשון, ט' באדר ב' התשס"ה, .20.3.05
א. 
השלב הארצי
ועדה ארצית תעריך את בתי הספר שיעלו לשלב הארצי על פי המדדים
האחידים לתחרות. השלב הארצי יחל ביום ראשון, ט' באדר ב' התשס"ה,
20.3.05, ויסתיים ביום שלישי, ג' בניסן התשס"ה, .12.4.05
ב. 
סיום התחרות
טקס סיום התחרות וחלוקת הפרסים יתקיים בשבוע המתחיל ביום
ראשון, י"ג באייר התשס"ה, .22.5.05
ההרשמה
בתי הספר יירשמו באמצעות הפיקוח הכולל. אפשר להירשם גם ישירות
על ידי מנהל בית הספר, בצירוף המלצת הפיקוח הכולל על בית הספר.
ההרשמה היא רק באמצעות טופס ההרשמה שלהלן המופנה לפיקוח על
הוראת החקלאות ואיכות הסביבה במחוז. אפשר להירשם עד יום רביעי,
י"ח בכסלו התשס"ה, .1.12.04


המדדים לתחרות
ג.
תחזוקת האתר - עד 30 נקודות
ניקיון, שילוט הכוונה ושילוט באתר, טיפוח סביבתי (צמחייה, צבע
וכו')
 
-   
שיתוף גורמים נוספים באימוץ - עד 5 נקודות
שיתוף בתכנון ובהפעלה
 
-   
מספר התלמידים הפעיל - עד 10 נקודות
יחסית לגודל בית הספר
 
-   
היקף הפעילות - עד 15 נקודות
מגוון הכיתות הפעיל באתר, שותפות הצוות החינוכי של בית הספר,
היקף הפעילות של התלמידים באתר
 
-   
תיעוד - עד 15 נקודות
באתר האינטרנט הבית-ספרי, בחוברת, בתערוכת תמונות ובכל דרך
מתאימה אחרת
 
-   
פרסום - עד 5 נקודות
בעיתונות מקומית, באתר האינטרנט המקומי, בטלוויזיה המקומית,
בעיתון הבית-ספרי
 
-   
השפעת האימוץ על תפקוד האתר - עד 10 נקודות
השימוש של הציבור הרחב באתר בהשפעת האימוץ
 
-   
המקוריות בבחירת האתר ובתפקודו - עד 10 נקודות.
 
-   


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004