תוכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
"סיפור נולד" - תחרות הסיפור הקצר 9.7‎-7
הפיקוח על הוראת הספרות והמועצה לתרבות ולאמנות בשכונות שבמינהל
התרבות יפעילו בשנת הלימודים התשס"ה את "סיפור נולד" - תחרות הסיפור
הקצר.
מיזם זה נועד לתלמידים מכיתות ה'-י"ב בכ-50 בתי ספר במגזר היהודי
והערבי, שמדד הטיפוח שלהם הוא בין 7 ל-10. המיזם יאפשר לתלמידים
להיפגש עם סופרים/סופרות שיסייעו להם לטפח את יכולותיהם לתת ביטוי
בכתב לרגשותיהם, למחשבותיהם ולדמיונם. המפגשים עם הסופר/ת יתקיימו
בבתי הספר, במסגרת סדנאית, לאחר שעות הלימודים.
תהליך העבודה בסדנה יתפרס על פני שש פגישות. הסדנה תופעל בחודשים
מרחשוון-אדר ב' התשס"ה, נובמבר 2004-אפריל 2005, ובמהלכה יכתבו
המשתתפים סיפורים בהנחיית הסופר/ת. בכל אחד מבתי הספר שישתתפו
במיזם יתמנה רפרנט - מורה לספרות שירכז את הסדנה ויהיה בקשר רצוף עם
הסופר/ת. בסדנה ישתתפו לכל היותר 20 תלמידים, והרכבה ייקבע על ידי
המורה שירכז אותה.
בסיום התהליך ייבחרו בכל סדנה סיפור או שניים שייכתבו בסדנה ויישלחו
לשיפוטם של אנשי הספרות בוועדת ההיגוי של המיזם. הסיפורים הנבחרים
יתפרסמו בחוברת (בעברית ובערבית), ולכותביהם יוענקו פרסים.
בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים שמדד הטיפוח שלהם תואם את המצוין לעיל
יפנו בכתב אל הפיקוח על הוראת הספרות במגזרים השונים ויציינו את שם
המורה לספרות שירכז את הסדנה. המועד האחרון לקבלת הפניות של בתי
הספר הוא כ"ט בתשרי התשס"ה, 14 באוקטובר 2004.
הביצוע מותנה באישור התקציבי שיינתן למינהל התרבות.
בתי הספר שוועדת ההיגוי תאשר את בקשתם להשתתף במיזם יקבלו הודעה
על כך.


לבירור פרטים נוספים יפנו בתי הספר בחינוך הכללי לד"ר נילי לוי,
טל' 02‎-5603604; בתי הספר בחמ"ד יפנו לגב' אסתר קולומבוס,
טל' 02‎-5604127; בתי הספר הערביים יפנו לד"ר מחמוד אבו פנה,
טל' 04‎-6477444; בתי הספר הדרוזיים יפנו למר סלמאן פראג',
טל' 04‎-9986739.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/2, כ"ה תשרי תשס"ה, 10 באוקטובר 2004