ארגון ומנהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
הודעה לבתי הספר המבקשים תקציב עבור לימודי מדעי
היהדות
3.7‎-3
תקצוב הלימודים לתגבור לימודי מדעי היהדות מבוסס על הנחיות ועדת היגוי
שמונתה על ידי המנהלת הכללית של משרד החינוך התרבות והספורט.
הוועדה הגדירה את התבחינים המזכים את בתי-הספר בתקצוב ייעודי לפי
תחומי ההוראה והתגבור של מדעי היהדות.

בתי ספר המעוניינים בתקצוב של תגבור לימודי מדעי היהדות נדרשים לעקוב
אחר הפרסומים באתר האינטרנט של משרד החינוך, www.education.gov.il
ב"חדשות אוח", בנושא "תקצוב תגבור לימודי מדעי היהדות", וכן בעיתונים
השונים במהלך חודש נובמבר.

ב-י"ד בתשרי התשס"ה, 27.9.04, פורסמו לידיעת הציבור ולהערותיו
התבחינים לשנת הלימודים התשס"ה. לאחר קבלת התגובות, עיון בהן
ובדיקתן יפרסם משרדנו את הקריטריונים לתקציב לשנת הלימודים התשס"ה
ואת הטפסים להגשת בקשות.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/3, י"ז מרחשוון תשס"ה, 1 בנובמבר 2004