חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.
פרסים 7.10
תחרות סיפורי עם, "דור לדור יביע אומר" 7.10‎-2
המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במזכירות הפדגוגית, בשיתוף עם
המפמ"רית לספרות, ד"ר נילי לוי, מכריזים על תחרות סיפורי עם, "דור לדור
יביע אומר". התחרות מיועדת לכיתות ו' בחינוך הממלכתי.

התלמידים ירשמו סיפורי עם העוברים מדור לדור במשפחה/בקהילה, וייתנו
להם לבוש ספרותי.

ההרשמה לתחרות עד ג' בטבת התשס"ה, .15.12.04 המועד האחרון למשלוח
הסיפורים: ה' באדר א' התשס"ה, .15.2.05

חלוקת הפרסים תתקיים בטקס ארצי, ב-י"ט באדר ב' התשס"ה, .30.3.05לקבלת פרטים נוספים יש לפנות, אל מר משה זעפרני, טל' 050‎-6283206, ואל
מר בלפור חקק, טל' 050‎-6283199, או אל מרכז מורשת במזכירות הפדגוגית,
רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים, 91911, טל' 02‎-5603165.________________________________________________


נספח: דף הרשמה

לכבוד
המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח
אנו מעוניינים ליטול חלק בתחרות סיפורי העם "דור לדור יביע אומר" לתלמידי כיתות ו'.

שם בית הספר:_______________ כתובת ומיקוד:_____________________
טל':_______________ פקס':______________ דוא"ל:________________
שם המנהל:__________ מס' הטל' הנייד:____________ פקס':___________
שם המורה האחראי:_________________ מס' הטל' נייד:________________
התאריך:_________ חותמת ביה"ס:__________ חתימת המנהל:___________


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/3, י"ז מרחשוון תשס"ה, 1 בנובמבר 2004