תוכניות לימודים 9.
חינוך למורשת ישראל 9.15
פרסי "מורשת תרבות ישראל" לשנה"ל התשס"ה 9.15‎-2
שרת החינוך התרבות והספורט, חה"כ לימור לבנת, והנהלת המשרד רואים
חשיבות רבה בהוראת "מורשת תרבות ישראל", המעצבת את דמותה של
המדינה ואת תודעת אזרחיה.
ברוח זו ובמטרה לסייע לבתי הספר בהעמקת הידע ובחינוך לערכי תרבות
ישראל נבנו שתי תכניות מרכזיות: תכנית "100 המושגים" ותכנית המסגרת
"מורשת תרבות ישראל" המיועדות לחטיבות הביניים. כדי לעודד את חטיבות
הביניים להפעיל את התכניות האלה בצורה המיטבית הוחלט להעניק פרסים
ותעודות הוקרה לבתי הספר שיימצאו ראויים.

להלן הקריטריונים והמסגרת הארגונית לצורך הערכתם של בתי הספר:
רשימת הקריטריונים והמדדים לקריטריונים

קריטריון א': בית הספר מכוון להקניית ידע בתחומים השונים
של מורשת תרבות ישראל:
1. 
בית הספר מטפח הכרת מקורות מתחומי דעת שונים ומתקופות
שונות הקשורים בתרבות ישראל ובמורשתה, תוך ייצוג קהילות
ישראל.
 
בית הספר מעודד חשיפה ליצירה האמנותית כגון תשמישי קדושה,
מוזיקה, ציור, ארכיטקטורה וכדומה.
 
בתכנית הבית ספרית באים לידי ביטוי מושגים במורשת מתוך
רשימת "100 המושגים".
 
קריטריון ב': המרכזיות של מורשת תרבות ישראל בבית הספר
המתבטאת באופנים האלה:
הקניית הידע במורשת שזורה לפחות בעוד 3 מקצועות לימוד.   
הפעילות הבית ספרית במורשת מתבטאת בעשייה כלל בית ספרית:
בכל דרגות הגיל (ז'-ח'-ט'), לכל התלמידים (כולל חינוך מיוחד/עולים)
ובמסגרות זמן ייחודיות ממוקדות-נושא.
 
הישגי התלמידים (עבודות תלמידים, תלקיטים, מבחנים, מטלות
ביצוע וכו') מוערכים בגיליון הציונים.
 
קריטריון ג': בית הספר מפעיל מסגרות לימוד המכוונות לטיפוח
ערכים יהודיים ודמוקרטיים:
מתקיימות מסגרות לימוד שונות לטיפול בדילמות ערכיות-חברתיות.   
בית הספר יוזם דיונים סביב סוגיות שנויות במחלוקת, תוך עיסוק
בטקסטים מתאימים.
 
בית הספר מקיים פעילות חברתית ותרבותית מגוונת, ובכלל זה
מעורבות תלמידים והורים בקהילה.
 

קריטריון ד': התכנית מכוונת לטיפוח גישה
חינוכית-פלורליסטית:
בית הספר מספק מענה לשונות בין התלמידים ולצורכיהם
הייחודיים.
 
בית הספר מטפח בקרב התלמידים פתיחות, סובלנות וכבוד לזולת.   
בית הספר יוזם פעילויות חינוכיות של תלמידים למען אזרחים
בקהילה.
 
קריטריון ה': בית הספר מקיים סביבת למידה פעילה, חווייתית
ומגוונת:
תהליך ההוראה-למידה מתרחש תוך הפעלת שיטות הוראה מגוונות
(עבודות חקר, דיונים, הרצאות, לימוד בחברותא וכו').
 
תהליך ההוראה מעודד יצירתיות ומתן אפשרויות הבעה שונות:
כתיבה, משחק, עבודה בחומרים, מצגות וכדומה.
 
הפעילות הלימודית כוללת גם למידה חוץ-מוסדית, בהתאם לעניין
ולצורך (ביקור במוזיאון, ביקור באתרי מורשת וכו').
 
החשיפה ללימודי מורשת מתבטאת גם בעיצוב החללים השונים של
בית הספר (חדרי הכיתות והמסדרונות).
 
קריטריון ו': בית הספר מעודד את מעורבות המורים ואת
התמקצעותם בתחומי מורשת תרבות ישראל:
מורי מורשת משתלמים בהשתלמויות היזומות על ידי מטה
שנהר-קרמניצר ובמסגרות המוכרות על ידי משרד החינוך.
 
מורים בתחומי דעת שונים שותפים בתכנון, בביצוע ובהערכה של
התכנית.
 
מתקיימת למידה בית ספרית מתמשכת.
 
המסגרת הארגונית
2. 
תהליך הבחירה של בתי הספר הראויים לפרס ייעשה על ידי צוותים מחוזיים
וארציים. בתי-ספר שיגישו את מועמדותם יוערכו על ידי ועדה מחוזית
שתמליץ על מועמדיה לוועדה ארצית, והיא תבחן את ההמלצות ותקבע את
הזוכים בפרס הארצי. הפרס הוא מוסדי.

להלן השלבים של תהליך הבחירה:
בכל מחוז תוקם ועדת שיפוט מחוזית, בהרכב הזה:
מנהל/ת המחוז - יו"ר הוועדה
רפרנטית של מטה שנהר-קרמניצר - מרכזת הוועדה
מפקח/ת כולל/ת מהחינוך העל-יסודי
מפקח/ת ממינהל החברה והנוער
מנהל/ת מוסד חינוכי שזכה בעבר בפרס מורשת.
2.1
בית הספר יגיש מועמדות לוועדה המחוזית. הבקשה תוגש על גבי
הטופס המובא בנספח להלן עד לתאריך הנקוב בו.
2.2
כל ועדה מחוזית תגיש לוועדת שיפוט ארצית המלצות מנומקות על
שני בתי-ספר העומדים בקריטריונים שהובאו לעיל.
2.3
ועדת השיפוט הארצית תקבע את הערכתה לבתי הספר שהומלצו
לפרס על בסיס המלצת המחוזות והסיורים של חבריה בבתי הספר
המומלצים. הוועדה תגיש את המלצותיה ליו"ר המזכירות הפדגוגית.
2.4
להלן הרכב הוועדה הארצית:
יו"ר המזכירות הפדגוגית - יו"ר הועדה
מנהלת האגף לחינוך על-יסודי ו/או נציגה
מנהלת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ו/או נציגה
מנהל אגף המפמ"רים או נציגו
מנהל מינהל החברה והנוער או נציגו
מרכזת מטה שנהר-קרמניצר
מרכזת הוועדה.
2.5
לוח הזמנים  2.6
עד י"ח בטבת התשס"ה (30.12.04): הגשת מועמדות לוועדות
המחוזיות.
 
עד ח' באדר א' התשס"ה (17.2.05): הגשת המלצות הוועדות
המחוזיות לוועדת השיפוט הארצית.
 
עד כ' באדר ב' התשס"ה (21.3.05): סיום סיורי השטח של הוועדה
הארצית וקביעת הזוכים.
 
עד כ"ב באייר התשס"ה (31.5.05): טקס חלוקת הפרסים.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מרכזת הוועדה, הממונה
על תכניות ועל השתלמויות במטה שנהר-קרמניצר, טל' 02‎-5603537.


נספח טופס להגשת מועמדות לפרס על יישום תכנית "מורשת תרבות ישראל"
         בחטיבות הביניים הממ' בחינוך העברי לשנת הלימודים התשס"ה
פרטים על בית-הספר
סמל חטיבת הביניים:_____________________________________
שם חטיבת הביניים:_______________ המחוז:_________________
כתובת חטיבת הביניים:___________________________________
מס' הטלפון של חטיבת הביניים:______________________________
שם המנהל/ת:_________________________________________
מספר הכיתות בחטיבה:______________ כיתות מיוחדות:___________
מספר התלמידים:_______________________________________
השנה שבה הוקמה החטיבה:_______________________________
מספר השנים שהמנהל/ת משמש/ת בתפקיד:-____________________
מספר הטלפון של המנהל/ת (גם הנייד):_________________________
שם המפקח/ת על בית הספר:_______________________________
מס' הטלפון הנייד של המפקח/ת:_____________________________
1. 
נימוקים מפורטים להגשת מועמדות לפרס (על פי הקריטריונים
שפורסמו בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע" סה/3, סעיף 9.15‎-2)

___________________________________________________
___________________________________________________
הערות_______________________________________________ 
___________________________________________________
2. 
חתימת המנהל/ת:_________________
תאריך:________________________

יש להקפיד על מילוי כל הנתונים המבוקשים בטופס!

על ההמלצה להגיע למנהל המחוז שבתחומו המוסד המומלץ לא יאוחר מ-י"ח
בטבת התשס"ה, 30 בדצמבר 2004.

בברכה,

רונית תירוש

המנהלת הכללית


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/3, י"ז מרחשוון תשס"ה, 1 בנובמבר 2004