ארגון ומינהל 3
מינהל מוסדות חינוך
3.7
ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26),
התשס"ד-2004
3.7‎-50 
1. מבוא
תמצית
מטרת סעיף זה היא להביא לידיעת מנהלי מוסדות החינוך, ההורים ועובדי הרשויות
המקומיות את התקנות החדשות שהתקינה שרת החינוך, "תקנות לימוד חובה
(ייעוד כספי תשלומים), התשס"ד-2004".

התקנות מחייבות חשבון בנק נפרד לכספי התשלומים הנגבים מהורי התלמידים בכל
מוסד חינוך, מגדירות את מורשי החתימה בחשבון, וקובעות כללים בדבר אופן ניהול
החשבון והביקורת עליו, החזרת כספים בתום שנת הלימודים, ניכוי כספים וחובת
הדיווח לנציגי ההורים, לממונה מטעם המשרד ולגזבר מטעם הרשות וזכות העיון
במסמכי החשבון.

התקנות נכנסו לתוקף בתחילת שנת הלימודים התשס"ה, עם הוראות מעבר כמפורט
בתקנות.
1.1
מטרת הפרסום
1.2
התוקף: החל מ-1 בדצמבר 2004. א. 
התחולה: הרשויות המקומיות, הבעלויות,וכן כלל מוסדות החינוך בישראל,
לרבות גני ילדים בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים.
ב. 
הסטטוס: חדש. ג. 
חוזרים קודמים בנושאים קשורים: סעיף 3.11‎-9 בחוזר הוראות הקבע
סג/3(א), "תשלומי הורים" - בתוקף.
ד. 
המשנה החינוכית
חוק לימוד חובה התש"ט-1949 מאפשר לרשות חינוך מקומית או למוסדות
חינוך לגבות מהורי התלמידים תשלומים והחזר הוצאות בעד שירותים מסוימים אף
שהחינוך ככלל הוא חינוך חינם. הגבייה מתבצעת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק
ובחוזר הוראות הקבעסג/3(א), סעיף 3.11‎-9, "תשלומי הורים". כדי למנוע אי
סדרים בכל הכרוך בהפקדת כספים אלו ולהבטיח את ניהולם התקין למטרות שלשמן
הם נגבו הותקנו התקנות המובאות להלן.
1.3
התפוצה: הרשויות המקומיות והבעלויות, וכן מנהלי מוסדות החינוך (הגננות ומנהלי
בתי הספר).
1.4
יישום ומעקב: בהתאם לאמור בתקנות. 1.5
הגורם האחראי
א. שם היחידה: המינהל הפדגוגי
ב. בעל התפקיד: סגן מנהל המינהל הפדגוגי
ג. מס' הטלפון: 02‎-5604029
ד. כתובת הדוא"ל: yairsa@educatio.n.gov.il.
1.6
2. תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים),התשס"ד-2004
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(ג) ו-(ד) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949(1) (להלן - החוק),
לאחר היוועצות עם ועד החינוך ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה
תקנות אלה:

הגדרות
בתקנות אלה -
"גזבר" - גזבר רשות חינוך מקומית או אדם שמונה לפקח על החשבון מטעם
בעל מוסד חינוך;
"הממונה" - המנהל הכללי של משרד החינוך, או מי שהוא מינה לענין תקנות
אלה;
"שיק" - כהגדרתו בסעיף 73 לפקודת השטרות;(2)
"שכבה" - כלל הכיתות באותו מוסד חינוך בעלות קבוצת גיל זהה או דרגת
כיתה אחת.

(1) ס"ח התש"ט, עמ' 287; התשס"ד, עמ' 313.
(2)
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2, עמ' 2; ס"ח התש"ם, עמ' 64.
1)

ניהול החשבון
רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך ימסרו לכל מנהל מוסד חינוך
שבבעלותם, לא יאוחר מ-1 באוגוסט בכל שנה, את פרטי חשבון הבנק הנפרד
של המוסד שאליו יופקדו כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידי אותו
מוסד.
2)   (א)
רשות חינוך מקומית ובעל מוסד חינוך יסמיכו מטעמם את מנהל מוסד החינוך
ואדם נוסף המועסק על ידם, וכן נציג נבחר של ועד ההורים, ואם אין ועד
הורים, נציג של ההורים במוסד,לניהול כספי התשלומים שהתקבלו בעד
תלמידים באותו מוסד לגבי חשבון הבנק (להלן - מורשי חתימה).
(ב) 

חשבון הבנק
חשבון הבנק נפרד יוגבל באופן שלא ניתן יהיה למשוך ממנו משיכת יתר.
3)   (א)
רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך לא יעמידו את חשבון הבנק כערובה
לחיובים אחרים
.
(ב) 
רשות החינוך המקומית או בעל מוסד חינוך יממנו את עלות העמלות
הבנקאיות ודמי הניהול השונים הדרושים לקיומו של החשבון.
(ג) 

משיכת כספים מהחשבון
כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה, ובלבד שאחד
מהם יהיה מנהל מוסד החינוך.
4)

החזרת כספים לתלמידים
מנהל מוסד חינוך יחזיר כספים שנותרו בחשבון הבנק בתום שנת הלימודים
לתלמידים שמהם נגבו עד יום 31 באוגוסט בכל שנה.
5)   (א)
החזר תשלום לתלמיד העולה על 100 שקלים חדשים יהיה באמצעות שיק
בלבד.
(ב) 
המקבל תשלומים שהוחזרו כאמור בתקנת משנה (א) יאשר בחתימתו את דבר
קבלתם.
(ג) 

ניכוי כספים
על אף האמור בתקנה 5(א), מנהל מוסד חינוך רשאי, לאחר היוועצו עם ועד ההורים
במוסד, ובהיעדרו עם נציגות הורי התלמידים, לנכות את הכספים שנותרו
מהתשלום שעליהם לשלם בשנת הלימודים שלאחריה, ובלבד שמנהל מוסד החינוך,
או מי מטעמו,שלח הודעה לתלמיד אודות פירוט התשלומים לשנה הבאה ועל הניכוי
האמור.
6)

דיווח שנתי
מנהל מוסד חינוך ידווח לוועד ההורים במוסד, ואם אין ועד הורים - להורי
התלמידים במוסד החינוך, בתום כל שנת לימודים, ולא יאוחר מ-30 בספטמבר,
על-פי הדיווח כמפורט בתוספת, לרבות כל סכום חריג; בתקנת משנה זאת
"סכום חריג" - סכום העולה על 10,000 שקלים חדשים.
7)   (א)
מנהל מוסד חינוך חייב לתת לממונה ולגזבר, לפי דרישתם מזמן לזמן,העתק
מהדיווח שהוגש בהתאם לתקנת משנה (א), כל אסמכתה המעידה על הוצאת
התשלומים לגבי שנת לימודים המתקיימת באותה עת, וכן לגבי כל אחת מחמש
שנות הלימודים שקדמו לה.

(ב) 
הגזבר ידווח לממונה על ליקויים שימצא לגבי אופן ניהול כספי התשלומים.
(ג) 

זכות עיון
מנהל מוסד חינוך יאפשר, בכל עת,לוועד ההורים, ואם אין ועד הורים - לנציגות
ההורים במוסד, לעיין במסמכי חשבון הבנק ובכל המסמכים המפרטים את
התשלומים ואת התקבולים.
8)

תחילה
תחילתן של תקנות אלה בתחילת שנת הלימודים התשס"ה.
9)

הוראות מעבר
על אף האמור בסיפא של תקנה 7(ב), מנהל מוסד חינוך לא יידרש להמציא
דיווחים ואסמכתאות לפי תקנות אלה לגבי כל שנת לימודים הקודמת לשנת
הלימודים התשס"ה.
10) (א) 
על אף האמור בתקנה 2(א), בשנת הלימודים התשס"ה רשות חינוך מקומית או
בעל מוסד חינוך ימסרו לכל מנהל מוסד חינוך שבבעלותם, עד 60 ימים מיום
פתיחת שנת הלימודים,את פרטי חשבון הבנק הנפרד של המוסד, שאליו
יופקדו כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידי אותו מוסד.
(ב) 


3. נספח
טופס דיווח שנתי של מנהל מוסד החינוך (בהתאם לתקנה 7א)

על-פי תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים), התשס"ד-2004, אנו
מדווחים בזאת כמתחייב לשנת הלימודים:________

בשקלים חדשים

______________ סך כל התקבולים מתשלומי הורים לשנת לימודים:
1.
______________ סך כל התשלומים שהוצאו מהחשבון בשנת הלימודים:
2.
______________ יתרה: עודף/(גירעון) בתום שנת הלימודים (ראה פרט8(ה)): 3.
______________ בתום שנת הלימודים הועברה להורים יתרת הסכומים
שנותרה בחשבון
4.
______________ עמלות שגבה הבנק: 5.
______________ הסכום שנותר בחשבון לתלמידים הממשיכים ללמוד
במוסד החינוך:
6.
______________ הסכום שנותר לניהול החשבון בתקופת הפגרה:
7.
  לדיווח זה מצורפים המסמכים שלהלן: 8.
פירוט התנועות בחשבון הבנק מתחילת שנת הלימודים בשנה המבוקרת עד
יום פתיחת שנת הלימודים שלאחריה
(א)
פירוט סכום התקבולים השנתיים, לגבי כל שכבה בנפרד, לצד הפעילויות
שלשמן נתקבלו
(ב)
פירוט סכום ההוצאות השנתיות, לגבי כל שכבה בנפרד, לצד הפעילויות
שלשמן הוצאו
(ג)
הסבר מפורט בקשר לסכומים חריגים שהוצאו מחשבון זה (ד)
פירוט הנסיבות שבהן נוצרו עודפים בחשבון (אם קיימים):
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________                  ____________
מנהל/ת מוסד החינוך            מורשה חתימה - עובד/ת
                                                בעל מוסד חינוך
(ה)

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/4(א), י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004