הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת
בחינות 4.3
בחינות בגרות 4.3
תנאי הסף לבוחנים בבחינות שמרכיבי הבחינה בהן
אינם בכתב בלבד
4.3?-28
1. מבוא

תמצית
חוזר זה קובע את התנאים לקליטת עובדי הוראה למאגר הבוחנים
בבחינות הבגרות שמרכיבי הבחינה בהן אינם בכתב בלבד.

1.1

מטרת הפרסום

1.2
התוקף: מינואר 2005 - היערכות לבחינות של מועד קיץ התשס"ה. א.
התחולה: חטיבה עליונה. ב.
הסטטוס: חדש. ג.
חוזרים קודמים בנושאים קשורים: סעיף 4.3?-24 בחוזר
הוראות הקבע סד/3(א) העוסק בתנאי הסף למעריכים - בתוקף.
ד.

התפוצה: מנהלי החטיבות העליונות והמפקחים.

1.3

הגורם האחראי
א. שם היחידה: אגף א' בחינות
ב. בעל התפקיד: מנהל/ת ענף הערכה
ג. מספר הטלפון: 02?-5602492
ד. כתובת הדוא"ל shoshanael@educaton.gov.il.

1.4

2. תנאי הסף

על עובדי ההוראה לענות על התנאים האלה:

2.1
בעלי תואר אקדמי במקצוע שבו הם מבקשים לבחון א.
בעלי תעודת הוראה הרשאים להורות את המקצוע ב.
הגישו לבחינות בגרות במקצוע המבוקש לפחות פעמיים במרוצת 3
השנים האחרונות
ג.
מורים שהכינו תלמידים לבחינה שמרכיביה אינם בכתב בלבד,
לפחות שנתיים.
ד.

מדריכים אינם יכולים לבחון בבתי ספר שהם ממונים עליהם.

2.2

על עובדי ההוראה המועסקים כמעריכים ו/או כבוחנים בבחינות הבגרות
להסכים כי מסגרת העבודה היא על בסיס של חוזה קבלני, ללא כל קשר
למסגרת העסקתם כיום על-ידי המשרד או על ידי כל מערכת חינוך
אחרת.

2.3

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסה/4(א), י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004