ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
"תשלומים עבור תלמידי חוץ" - שנת הלימודים התשס"ה 3.7‎-4
להלן נפרט את התעריפים של התשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל
ובחינוך המיוחד לשנת הלימודים התשס"ה. בעקבות החלטת החשב
הכללי להקפיא מחירים במשק לא יהיו שינויים בתעריפי התשלומים
עבור תלמידי חוץ בשנת הלימודים התשס"ה.
התעריפים שיפורטו היו בתוקף עד כ"ט באלול התשס"ד (15.9.04).
לאחר מועד זה הסכומים צמודים להתייקרויות במשק לפי מדד
המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום. הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה
מדד חודש מאי 2004, שהתפרסם ב-כ"ו בסיוון התשס"ד 15.6.04).
הוראות הקבע בעניין התשלומים עבור תלמידי חוץ מובאות בחוזר
"הוראות קבע" סג/4(א), סעיף 3.7‎-28, ובחוזר סד/6(א), סעיף 44-.3.7
1.
תעריפי חיוב בחינוך הרגיל
לגני ילדים (חובה) ולחינוך היסודי: 575 ש"ח לתלמיד בשנה.
לחינוך העל יסודי (כולל חט"ב): 644 ש"ח לתלמיד בשנה.
2.
תעריפי חיוב בחינוך המיוחד
טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת הלימודים התשס"ה
3.
א. הרמה הבסיסית

התעריף במסגרות
שמתקיים בהן גם
חוק
שבוע לימודים בן
41
שעות
התעריף בגין
חוק החינוך
המיוחד
הקטגוריות
5,178 ש"ח לתלמיד*
4,102 ש"ח
לתלמיד*
קטגוריה : בכיתות מיוחדות של החינוך
הרגיל לבעלי משכל גבולי ר"ב, פיגור קל ר"ב,
הפרעות התנהגויותיות/הפרעות רגשיות
קשות/A.D.(H).D; ללקויי למידה
ר"ב/A.D.(H).D; למעוכבי התפתחות;
למעוכבי שפה; ללקויי חושים, ובכלל זה
תלמידים בחטיבה העליונה המתוקצבים
באמצעות מסלול 07 ומסלול 07 משופר
6,952 ש"ח לתלמיד*
5,185 ש"ח
לתלמיד*
קטגוריה II(א): בבתי"ס ובגני ילדים של
החינוך המיוחד, לבעלי פיגור קל ר"ב,
הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות
קשות/A.D.(H).D; ללקויי למידה
ר"ב/A.D.(H).D; למעוכבי התפתחות;
למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים)
3,522 ש"ח לתלמיד
3,472 ש"ח
לתלמיד
קטגוריה II(ב): בבתי"ס ובגני ילדים של
החינוך המיוחד, לתלמידים לקויי חושים
8,552 ש"ח לתלמיד
7,701 ש"ח
לתלמיד
קטגוריה III(א): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך
המיוחד ובכיתות מיוחדות למשותקי מוחין
ולבעלי נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני
ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור
קשה/עמוק/סיעודי (למעט הפרעות נפשיות
קשות ואוטיסטים/P.D.D)
8,225 ש"ח לתלמיד
8,225 ש"ח
לתלמיד
קטגוריה III(ב): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך
המיוחד ובכיתות מיוחדות לתלמידים בעלי
הפרעות נפשיות קשות ולאוטיסטים/P.D.D.


ב. שמירה
קטגוריה III
(ב)
קטגוריה III
(א)
קטגוריה II
(ב)
קטגוריה II
(א)
קטגוריה
867 ש"ח
לתלמיד
418 ש"ח
לתלמיד
747 ש"ח
לתלמיד
362 ש"ח
לתלמיד
209 ש"ח
לתלמיד

* התעריף כולל מימון של הסייעות במסגרות שלא מתקיים בהן יום לימודים ארוך במסגרת
יישום חוק החינוך המיוחד.

ג. תוספות מיוחדות

קטגוריה
III (ב)
קטגוריה III
(א)
קטגוריה II (ב)
קטגוריה II (א)
קטגוריה פירוט השירות
3,905 ש"ח
לתלמיד
3,061 ש"ח
לתלמיד
1,921 ש"ח
לתלמיד
1,456 ש"ח
לתלמיד
-
1. תפעול מתקנים
מיוחדים: חדר מלאכה
לתיקון עזרים לנכים,
חממה חקלאית
מקצועית, משק חי
מקצועי טיפולי, מטבח
טיפולי, סדנאות
בנושאים טכנולוגיים
3,029 ש"ח
לתלמיד
3,029 ש"ח
לתלמיד
3,029 ש"ח
לתלמיד
3,029 ש"ח
לתלמיד
-
2. תפעול ברכת
שחייה טיפולית
בתחומי המוסד החינוכי
-
-
0.5 משרה -
643 ש"ח
לתלמיד;
0.75 משרה -
961 ש"ח לתלמיד
-
-
3(א). תוספת למוסד
בגין העסקת
ספרן ברייל*

-

-
0.5 משרה
למוסד - 651
ש"ח לתלמיד
___________
-


-
0.5 משרה לבי"ס
יסודי - 1,172 ש"ח
לתלמיד;
__________
משרה לבי"ס
על יסודי -
2,344 ש"ח לתלמיד
3(ב). תוספת למוסד
בגין העסקת
מתורגמן לשפת
סימנים לתלמידים
חירשים וכבדי שמיעה**
לא יותר מ-8 ש"ש
לכיתה לפי
769 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
לא יותר מ-6 ש"ש
לכיתה לפי
650 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
לא יותר מ-6 ש"ש
לכיתה לפי
661 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
לא יותר מ-5 ש"ש
לכיתה לפי
497 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד

-
4. תל"ן הממומנת
ע"י הרשות
המקומית/הבעלות

* העסקת ספרן ברייל טעונה אישור של הפיקוח על ליקויי ראייה שדוגמתו מובאת בנספח 3.
** העסקת מתורגמן לשפת סימנים טעונה אישור של הפיקוח על ליקויי שמיעה בטופס
כדוגמת הטופס בנספח 4.


לבירורים נוספים בעניין תשלומים עבור תלמידי חוץ אפשר לפנות
אל הגב' לאה שקד, האגף לחינוך מיוחד, טל' 03‎-6896104/5,פקס' 03‎-6896169,
דוא"ל leasha@education.gov.il.4. נספחים

נספח 1   טופס אישור נתונים לגביית תשלומי חוץ לשנת הלימודים התשס"ה

מדינת ישראל
משרד החינוך התרבות והספורט

אל: מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות/בבעלויות

הנדון: אישור נתונים לגביית תשלומים לתלמיד חוץ לשנת הלימודים
התשס"ה

לפי ההנחיות בחוזר "הוראות קבע" סג/4(א), סעיף 3.7‎-28, "תשלום עבור
תלמידי חוץ", הנני מאשר/ת את נכונות הנתונים הרשומים מטה:

שם המוסד החינוכי:____________________________________
סמל המוסד:_________________________________________
הכתובת:____________________________________________
מס' הטלפון:__________________________________________
מס' הפקס':__________________________________________
שם התלמיד:____________________ שם האב:______________
מס' ת"ז שלו:_________________________________________
דרגת הכיתה:_________________________________________
סוג החריגות הכיתתית:__________________________________
הרשות השולחת:_______________________________________שם התלמיד:____________ מס' ת"ז:______________

טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת הלימודים
התשס"ה
(מדד בסיס מאי 100.8‎-2004 נקודות)

א. הרמה הבסיסית
(נא לסמן X במשבצת המתאימה ולמחוק את המיותר)


* התעריף כולל ממימון 30% של הסייעות במסגרות שלא מתקיים בהן יום לימודים ארוך
במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.
* העסקת ספרן ברייל טעונה אישור של הפיקוח על ליקויי ראייה שדוגמתו מובאת בנספח 3.
** העסקת מתורגמן טעונה אישור של הפיקוח על לקויי שמיעה בטופס כדוגמת זה שבנספח 4.
ר"ב:
טופס אישור של רמת השירות הניתנת בבתי-ספר בבתי חולים
פסיכיאטריים לשנת הלימודים התשס"ה ____
אישור להעסקת מתורגמן לשפת הסימנים במוסד חינוכי ___
טופס ריכוז התשלומים בגין תלמידי חוץ במסגרות החינוך המיוחד
___
נא לסמן X בקו המתאים


נספח 3   טופס אישור מוסדי להעסקת ספרן ברייל

מדינת ישראל
משרד החינוך התרבות והספורט

לכבוד
ד"ר ברכה ברכה
משרד החינוך התרבות והספורט
האגף לחינוך מיוחד
רח' השלושה 2
יד אליהו, ת"א
 
הנדון: אישור להעסקת ספרן ברייל במוסד חינוכי

לפי ההנחיות בחוזר "הוראות הקבע" סג/4(א), סעיף 3.7‎-28, "תשלום עבור
תלמידי חוץ", אנו מבקשים להעסיק ספרן ברייל במוסד החינוכי.

להלן פרטי הבקשה:

שם המוסד החינוכי:___________________________________
סמל המוסד:________________________________________
הכתובת:___________________________________________

מס' הפקס':______________________________________
מס' הכיתות לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה במוסד החינוכי:_____________
שם הספרן:__________________________________________
מספר שעות ההעסקה:__________________________________
חתימת הפיקוח על לקויי הראייה:__________________________
_______    ________________          ____________________
תאריך           שם מנהל/ת מחלקת החינוך            חתימת מנהל/ת מחלקת החינוך
נספח 4    טופס אישור מוסדי להעסקת מתורגמן לשפת הסימנים


מדינת ישראל
משרד החינוך התרבות והספורט

לכבוד המנהל הכללי
ד"ר שרה זנדברג
משרד החינוך
האגף לחינוך מיוחד
רח' השלושה 2
יד אליהו, ת"א

הנדון: אישור להעסקת מתורגמן לשפת הסימנים במוסד חינוכי

לפי ההנחיות בחוזר "הוראות הקבע" סג/4(א), סעיף 3.7‎-28, "תשלום עבור
תלמידי חוץ", אנו מבקשים להעסיק מתורגמן לשפת הסימנים במוסד החינוכי.

להלן פרטי הבקשה:
שם המוסד החינוכי:___________________________________________
סמל המוסד:________________________________________________
הכתובת:___________________________________________________
מס' הטלפון:________________________________________________
מס' הפקס':_________________________________________________
מס' הכיתות לתלמידים חירשים ולקויי שמיעה במוסד החינוכי:_____________
שם המתורגמן:_______________________________________________
מספר שעות ההעסקה:__________________________________________
חתימת הפיקוח על לקויי השמיעה:_________________________________
_______    ________________          ____________________
תאריך           שם מנהל/ת מחלקת החינוך            חתימת מנהל/ת מחלקת החינוךהודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/4, י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004