בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בספרות - "שינויים בפרק שירה" החל מקיץ
התשס"ז - תיקון טעות
4.3‎-10
בחוזר "הודעות ומידע" סה/1(א) פרסמנו בסעיף 4.3‎-2 הודעה על בחינות
הבגרות בספרות בחינוך הכללי, ונפלה טעות בס"ק 3.2 (עמ' 24), בשורה
האחרונה: צ"ל החל מקיץ התשס"ז תכנית הבחינה לא תכלול פואמה (ולא
החל מקיץ התשס"ה כפי שפורסם בטעות).


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/4, י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004