בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
שינויים במבנה בחינת הבגרות בתנ"ך בחינוך הדתי, בשאלון
2212, קיץ התשס"ה
4.3‎-11
מטרת השינויים היא למקד את הבחינה על החומר הנלמד, תוך הקטנת
משקלו של הקטע שלא נלמד. השינויים במבחן הם ארגוניים
באופיים, ואינם מצריכים שום שינוי בדרך ההוראה או בהיקף
החומר הנלמד.
1.
השינויים שיהיו במבחן 2.
קטע שלא נלמד 2.1
משקלו של הפרק העוסק בקטע שלא נלמד יהיה 25
נקודות.
א.
בפרק זה תהיינה 5‎-3 שאלות, וכולן תהיינה שאלות חובה. ב.
החומר הנלמד 2.2
פרקי הבחינה בחומר הנלמד יאורגנו באופן שונה: פרק אחד
יעסוק בשאלות בתורה (מיחידה ב), ופרק אחד יעסוק
בשאלות בנ"ך (מיחידות ב+ג).
א.
משקלו של הפרק העוסק בתורה יהיה 27 נקודות, ומשקלו
של הפרק העוסק בנ"ך יהיה 48 נקודות.
ב.
בפרק העוסק בתורה צריך יהיה להשיב על 3 שאלות מספר
דברים (9 נקודות לכל שאלה). בפרק העוסק בנ"ך צריך
יהיה להשיב על 6 שאלות, מתוכן לפחות על שאלה אחת
מספר ישעיה ועל 2 שאלות מספר איוב (8 נקודות לכל
שאלה).
ג.
להלן מבנה סכמטי של המבחן בשאלון 2212 במתכונת
החדשה:
3.
פרק ראשון: פרק שלא נלמד (25 נקודות)
בפרק זה יש לענות על כל השאלות. בשאלון תהיינה בפרק זה 5‎-3
שאלות חובה.
-
פרק שני: תורה (27 נקודות)
בפרק זה יש לענות על 3 שאלות (לכל שאלה 9 נקודות). בשאלון
תהיינה בפרק זה 5 שאלות לבחירה.
-
פרק שלישי: נ"ך (48 נקודות)
בפרק זה יש לענות על 6 שאלות (לכל שאלה 8 נקודות). בשאלון
תהיינה בפרק זה 9 שאלות לבחירה.
-
השינויים יהיו בבחינה במועד הקיץ התשס"ה כניסוי שלקחיו יופקו
לשנים הבאות.
4.


בשאלות ובהבהרות אפשר לפנות אל מר יששכר גואלמן, המפמ"ר להוראת תנ"ך
בחינוך הדתי, טל' 02‎-5604136/7, פקס' 02‎-5604018.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/4, י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004