בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
שינוי שפות ההוראה במדעי המחשב 4.3‎-7
שפות ההוראה במדעי המחשב תוחלפנה לשפות Java ו-C# בשנת הלימודים
התשס"ז במדעי המחשב א' (סמל שאלון אינטרני 899222 ואקסטרוני 602)
ובעיצוב תוכנה (יחידה רביעית בשאלון אינטרני 899205 ואקסטרני 603).
בשנות הלימודים התשס"ז והתשס"ח תתאפשרנה השפות הנוכחיות, C ופסקל,
והשפות החדשות, C# ו-Java. בשנת הלימודים התשס"ט תתאפשרנה רק שפות
ההוראה החדשות. במשך השנים התשס"ה-התשס"ח תיערכנה השתלמויות
למורים, ועליהם להיערך להחלפת השפות.


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר אבי כהן, המפמ"ר למדעי המחשב ולטכנולוגיות
מידע, בדוא"ל avi@csit.org.il
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/4, י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004