בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
השימוש במילונים אלקטרוניים בבחינת הבגרות באנגלית -
תלמידים לקויי למידה
4.3‎-8
תלמידים לקויי למידה בעלי זכאות לשימוש במילונים אלקטרוניים בבחינת
הבגרות באנגלית יוכלו להשתמש במועד קיץ התשס"ה בכל סוגי המילונים
האלקטרוניים המצויים בשוק, אך חל איסור להשתמש במילון אלקטרוני
כ"מילון מדבר". הוראה זו באה במקום ההוראה שפורסמה בחוזר הודעות
ומידע סג/10, סעיף 4.3‎-14, תת-סעיף 2.2-ג.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר ג'ודי שטיינר, המפמ"רית לאנגלית,
בטל' 050‎-6282273.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/4, י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004