בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
פרס שרת החינוך התרבות והספורט ושר התחבורה לבתי ספר
מצטיינים בחינוך לבטיחות בדרכים
5.2‎-4
1. הרקע
פרס שרת החינוך התרבות והספורט ושר התחבורה ניתן מדי שנה לבתי-ספר
מצטיינים שהתמקדו בפעילות חינוכית מוגברת בנושא הבטיחות בדרכים בכל
האמצעים החינוכיים ובשילוב כל מקצועות הלימוד העיוניים והטכנולוגיים.
הערה: כללי ההשתתפות בפעילות המובאים להלן מחליפים את ההנחיות
שפורסמו בעבר בחוזר הוראות הקבע סב/6(א), סעיף 8-.5.2 בהנחיות
החדשות יש שינוי לגבי בתי הספר הרשאים לגשת לתחרות ולגבי דירוג בתי
הספר ואמות המידה לבחירת בית הספר הזוכה בפרס.

2. מטרות הפעילות
העמקת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך
2.1
העמקת העשייה בתחום החינוך לבטיחות בדרכים בבתי-הספר
ובקהילה
2.2
מתן הזדמנויות ליזמות מיוחדות ועידוד הרחבתם של מעגלי הפעילויות
2.3
חיזוק מעמדו של המקצוע בטיחות בדרכים בבית הספר והעלאת יוקרתו
במערכת החינוכית והציבורית
2.4
מתן הזדמנות לבתי-ספר מצטיינים להציג את פעילותם ברמה יישובית,
מחוזית וארצית ולשמש בתי-ספר מדגימים
2.5
הענקת הערכה וגמול לבתי-ספר מצטיינים ולצוותיהם החינוכיים על
פעילויות ייחודיות בתחום הבטיחות בדרכים בנוסף על הוראה סדירה
בכיתות.
2.6

3. הנהלים
בתי-ספר יכולים להגיש את מועמדותם לפרס לכל המוקדם בתום השנה
השנייה לפעילותם בחינוך לבטיחות בדרכים.
3.1
בתי-ספר רשאים להגיש את מועמדותם בתנאי שהחינוך לבטיחות
בדרכים נלמד בהתאם לתכניות החובה.
3.2
בחירת בתי הספר המצטיינים מתבצעת בשני שלבים - מחוזי וארצי -
ובשני מסלולים: לבתי-הספר היסודיים ולבתי-הספר העל-יסודיים.
3.3
השלב המחוזי 3.4
הוועדה המחוזית ומרכז הוועדה ימונו על ידי מנהל המחוז. בכל
ועדה מחוזית ישתתף גם המפקח על החינוך לבטיחות בדרכים
במחוז, ויהיו חברים בה מפקחים כוללים, נציג המנהלים במחוז
שזכה בפרס בשנה הקודמת, נציג של משטרת ישראל ונציג של מטה
הבטיחות העירוני או הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
א.
הוועדה המחוזית תבקר בבתי-הספר ותקבע את דירוג בתי-הספר
המצטיינים ואת בית-הספר שייגש לשלב הארצי של הפעילות.
ב.
בסיום שנת הלימודים יתקיימו במחוזות טקסים להענקת הפרסים
לבתי-הספר המצטיינים.
ג.
השלב הארצי 3.5
לשלב הארצי יוגש מכל מחוז בית-ספר יסודי אחד ובית-ספר
על-יסודי אחד.
א.
הוועדה הארצית תמונה על ידי מנהל תחום הזהירות והבטיחות
בדרכים, והיא תורכב מנציגי הפיקוח הארצי לבטיחות בדרכים,
מנציגי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מנציגי המשטרה
ומנציגי גופים העוסקים בנושא.
ב.
הוועדה הארצית תקבל מהממונה על החינוך לבטיחות בדרכים
במחוז את סיכום דוחות הוועדה המחוזית עד ראשית חודש
פברואר.
ג.
הוועדה הארצית תבקר עד חופשת הפסח בכל המחוזות ותצפה
בפעילות של בתי-הספר שנבחרו לשלב הארצי.
ד.
מנהלי בתי-הספר הנבחרים יגישו למפקחים המחוזיים תיק תלקיט
(פורטפוליו) עם תיעוד מצולם וכתוב של התהליך החינוכי
מראשיתו ועד להצגת התוצרים. תיק זה יימסר ליו"ר הוועדה
הארצית ויהיה תנאי מחייב בתהליך הבחירה של בתי-הספר
המצטיינים.
ה.
הוועדה הארצית תדרג את בתי-הספר המצטיינים לשתי קבוצות:
1. בתי-ספר מצטיינים
2. בתי-ספר שזכו בהצטיינות יתרה.
ו.
הטקס הארצי להענקת הפרסים לבתי-הספר המצטיינים יתקיים במעמד
ממלכתי בסוף שנת הלימודים (בתחילת חודש יוני).
3.6

4. אמות המידה שבתי-הספר המצטיינים נבחרים לפיהן

לימוד נושא הבטיחות בדרכים בהתאם למיקום בתי הספר ולצורכי
אוכלוסיית התלמידים והקהילה
4.1
מערך הפעילות הנעשית בבתי-הספר בנושא הבטיחות בדרכים 4.2
משך תקופת הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות
ובניית תכנית להמשך הפעילות בנושא
א.
מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים ביחס לגודלו של בית הספר
ב.
שיתוף הורים בפעילות ג.
פעילות בקהילה ד.
פעילות מעבר לשעות הלימוד בבית-הספר ה.
מעורבות של צוות המורים ופעילות הרכז לבטיחות בדרכים
ו.
יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הבטיחות בדרכים 4.3
שילוב טכנולוגיות עדכניות (אינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב) א.
בניית מודלים והצעות לשיווק במטרה לקדם את נושא הבטיחות
בדרכים בבית-הספר וביישוב
ב.
יזמות חדשניות שמטרתן לענות על הצרכים של אוכלוסיות שונות
בבית-הספר ובקהילה
ג.
לימוד נושא הבטיחות בדרכים על פי תכנית הלימודים וכנושא
אינטגרטיבי במקצועות הלימוד השונים בבית הספר
4.4
הכנת תכנית לימודים אינטגרטיבית, בית-ספרית, שכבתית
וכיתתית (גרעינית והיקפית)
א.
הכנת חומרי למידה ייחודיים בהתאמה לאינטגרציה של תחומי
הדעת
ב.
יצירת סביבות לימודיות בבטיחות בדרכים בכיתות, במרחב
בית-הספר ובחצר
ג.
שילוב פעילויות יצירתיות ואמנותיות בהוראת הנושא (ריקוד,
תנועה, המחזה, משחק, קולנוע וכו')
ד.
הוראה באמצעות התנסויות (מגרשי הדרכה, פארקים מוטוריים,
יציאה לתצפית ולתרגול ברחוב)
ה.
שימוש בשיטות הוראה עדכניות ושילוב אמצעי הוראה מגוונים
וייחודיים להוראת נושא הבטיחות בדרכים בבתי-הספר
ו.
לימוד תכניות בבטיחות בדרכים בכיתות ז.
לימוד תכנית החינוך התעבורתי בבתי-ספר על-יסודיים ח.
חונכות בבטיחות בדרכים
ט.
הפעלת משמרות הזה"ב 4.5
פעילויות מיוחדות של תלמידי משמרות הזה"ב בבית הספר
ובכיתות, כגון שילוב תלמידים בוגרים עם צעירים מהם
א.
בבתי-ספר שיש בהם הסעות תלמידים - הפעלת משמרות הסעות ב.
בדיקת התקינות של הציוד של משמרות הזה"ב ואחסונו
ג.
עבודה משותפת עם גורמים הקשורים לנושא הבטיחות בדרכים
בקהילה: המשטרה, המשמר האזרחי, מטה הבטיחות העירוני, מגן דוד
אדום, מכבי אש ועוד.
4.6

פרטים נוספים אפשר לקבל מהמדריכים המרכזים בחינוך לזהירות ולבטיחות
בדרכים במחוזות ובאתר של תחום זהירות ובטיחות בדרכים (ראה להלן בנספח).


4. נספח

רשימת המדריכים המרכזים בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות

מס' הטלפון בעבודה הכתובת בעבודה המחוז השם
02‎-5601484/3
פקס'
02‎-5601482
כנפי נשרים 22, ג'
שאול,
ירושלים
מנח"י, יסודי
ציונה סקר
02‎-5601484/3
פקס'
02‎-5601482
כנפי נשרים 22, ג'
שאול,
ירושלים
מנח"י,
על-יסודי
מאיר ריפס
/02‎-5601507
1484
פקס' 02‎-5601482
כנפי נשרים 22, ג'
שאול,
ירושלים
ירושלים, יסודי
ועל-יסודי
מאיר
אסרף
/03‎-6896381
6795
פקס'
03‎-6896805
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2,
יד אליהו, ת"א
ת"א, יסודי
ועל-יסודי
רחל פאר
03‎-6896528/9
פקס'
03‎-6896501
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2,
יד אליהו, ת"א
מרכז, יסודי
שרית
פרידמן
03‎-6896528/34
פקס'
03‎-6896501
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2,
יד אליהו, ת"א
מרכז, על-יסודי
יעקב נגר
03‎-6898835
פקס'
03‎-6898678
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2,
יד אליהו, ת"א
חינוך התיישבותי,
על-יסודי
זיוה
מקסימוב
04‎-6500366
פקס'
04‎-6500265
לשכת מחוז צפון,
קריית הממשלה,
נ"ע 17105
צפון, יסודי
ועל-יסודי
מרגלית
רטר
04‎-8632690
פקס'
04‎-8632694
קריית הממשלה ע"ש
יצחק רבין, פל-ים
15 א', חיפה
33095
חיפה,
יסודי
נוגה בכרך
04‎-8632693/1
פקס'
04‎-8632694
קריית הממשלה ע"ש
יצחק רבין, פל-ים
15א', חיפה 33095
חיפה,
על-יסודי
אביבה
אלעזרי
04‎-8632695/6
פקס'
04‎-8632694
קריית הממשלה
ע"ש יצחק
רבין, פל-ים 15א', חיפה
33095
המגזר
הלא יהודי,
יסודי ועי"ס
יוסף אבו
מוך
08‎-6263327
פקס' 08‎-6263241
קריית הממשלה,
התקווה 4,
באר-שבע
דרום
שרה
וייסלר
08‎-6263269
פקס' 08‎-6263241
קריית הממשלה,
התקווה 4,
באר שבע
דרום
איציק
אביגזר
02‎-5602814
פקס'
02‎-5602542
בניין לב רם,
דבורה הנביאה 2,
ירושלים
המגזר החרדי
הרב
חניאל
פרבר

אתר האינטרנט של תחום הזהירות והבטיחות בדרכים:www.betichut.org.ilהודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/4, י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004