עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
פרישה לקצבה 8.5‎-3
עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל פרישת חובה
כמפורט להלן, על פי הרישום בתעודת הזהות, לפני כ"ז באב התשס"ה
(1.9.05), ואשר השלימו עשר שנות שירות ב- 1/3 משרה לפחות,
חייבים לפרוש לקצבה בסוף שנת הלימודים הזאת: ב-כ"ו באב התשס"ה
(31.8.05):

גיל פרישת החובה     תאריך הלידה  
         
65 -   עד 31.3.1939 -
65 וארבעה חודשים -   מ-1.4.1939 עד 31.8.1939 -
65 ושמונה חודשים -   מ-1.9.1939 עד 30.4.1940 -
66 -   מ-1.5.1940 עד 31.12.1940 -
66 וארבעה חודשים -   מ-1.1.1941 עד 31.8.1941 -
66 ושמונה חודשים -   מ-1.9.1941 עד 30.4.1942 -
67 -   מ-1.5.1942 ואילך -
1.
עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל 60 על פי הרישום
בתעודת הזהות לפני כ"ז באב התשס"ה (1.9.05) רשאים לפרוש בסוף
שנת הלימודים הזאת, אם השלימו עשר שנות שירות ב- 1/3 משרה
לפחות.
2.
גננות בגני ילדים רשמיים שתגענה לגיל פרישה מרצון כמפורט להלן, על
פי הרישום בתעודת הזהות, לפני כ"ז באב התשס"ה (1.9.05) רשאיות
לפרוש לקצבה בסוף שנת הלימודים הזאת, אם השלימו עשר שנות
שירות ב- 1/3 משרה לפחות:

גיל פרישה מרצון של גננת     תאריך הלידה  
         
57 -   עד 31.3.47 - 57 -
57 וארבעה חודשים -   מ-1.4.47 עד 31.8.47 -
57 ושמונה חודשים -   מ-1.9.47 עד 30.4.48 -
58 -   מ-1.5.48 עד 31.12.48 -
58 וארבעה חודשים -   מ-1.1.49 עד 31.8.49 -
58 ושמונה חודשים -   מ-1.9.49 עד 30.4.50 -
58 -   מ-1.5.50 ואילך -
3.
עובדי הוראה העומדים לפרוש לקצבה בהתאם לסעיפים לעיל יפנו
ללשכת מחוז עבודתם עד לא יאוחר מ-כ"א בשבט התשס"ה (31.1.05)
כדי למלא טופסי תביעה לגמלה.
4.
לטופסי התביעה לגמלה יש לצרף, בין היתר, גם את תלוש המשכורת
האחרון.
5.