תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
יישום התכנית החברתית-הערכית "טיפוח תקשורת
בין-אישית"
9.4‎-7
"מפתח" לטיפוח תקשורת בין-אישית וליצירת אקלים
חברתי-ערכי מבוסס על הסטנדרטים בתחום


פורסם "מפתח לטיפוח תקשורת בין-אישית וליצירת אקלים
חברתי-ערכי המבוסס על הסטנדרטים בתחום". ה"מפתח" מרכז את כלל
החומרים שפותחו במחלקה לחינוך לחיים בחברה שבאגף לחינוך יסודי
כדי ליישם את דגל המשרד, "טיפוח תקשורת בין-אישית".
ה"מפתח" כולל:
1.
חוברת המציגה את המתווה הכללי של התכנית לטיפוח תקשורת
בין-אישית ואינדקס של כלל החומרים והפעילויות שפותחו כדי
לסייע לצוותים החינוכיים ביישום התכנית בכיתות ובחדרי
המורים. מיפוי החומרים נעשה בזיקה לדגלי המשרד, לסטנדרטים
בתחומים השונים, לערכים, לכשירויות חברתיות, לאקטואליה
ועוד.
א.  
התקליטור המתלווה לחוברת, המכיל את כלל החומרים
התיאורטיים והיישומיים שהוצגו בחוברת, מאורגנים בהתאם
לערכים, לנושאים ולמושגים המרכזיים המלווים את התכנית
ומלווים בעשרות קישורים שנועדו להקל על עיון מושכל ויעיל
בהם. התקליטור כולל גם סדנאות לחדרי מורים, ביבליוגרפיה
להרחבה, קישורים לאתרים שונים בתחום, ספרי קריאה מומלצים
לכיתות ועוד.

יש להציג את ה"מפתח" לכלל חברי הצוות (אפשר להיעזר בסדנת
חשיפה הנכללת בתקליטור) ולדון עמם על מגוון אפשרויות היישום
בבניית התכנית הכיתתית או הבית-ספרית בחיבור לסטנדרטים
בתחומים השונים.
ב.  
השתלמות ארצית בחנוכה
ההשתלמות הארצית לרכזי התכניות החברתיות-הערכיות בבתי הספר
היסודיים ברחבי הארץ בדגש על "טיפוח תקשורת בין-אישית",
ו"תשמרו את הכוח למשהו טוב" תתקיים במרכז הפסג"ה ברמת-גן
בחופשת חנוכה, יום חמישי, כ"ו בכסלו, 9.12.04, בין השעות 16‎-9.

במפגש זה ובמפגשים הנוספים שיתקיימו בחופשות יוצגו חומרים
תיאורטיים, יועלו כיוונים והצעות ליישום התכנית בכיתה ובבית הספר,
ותודגמנה סדנאות יישומיות לחדרי מורים.

לנרשמים מראש יחולקו חומרים המסייעים לעבודת מרכזי התכניות
בבית-הספר.
2.


להרשמה ולפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש,מנהלת המחלקה
לחינוך לחיים בחברה, דוא"ל yesodi@education.gov.il, טל' 02‎-5603283/4
, פקס' 02‎-5604043. כתובת האתר "טיפוח תקשורת בין-אישית":
www.education.gov.il/yesodi/hevra tochnit1.htm כתובת האתר תשמור את
" הכוח למשהו טוב": www.education.gov.il/mashehutov.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסה/4, י"ח כסליו תשס"ה, 1 בדצמבר 2004