םידומיל תוינכת .‎9
דומילה תועוצקמ ‎9.7
לארשי ץרא ידומילב פוטואיג יבתוכל יבאז םעבחר ש"ע סרפ
ה"סשתה תנשב
‎9.7-8
ןתניי ה"סשתה תנשל יבאז םעבחרל רושקה אשונב ןייטצמ פוטואיגל סרפה
רחאל ןדריה תעקבב תובשייתהה" אשונב ובתכיש הדימלתל וא דימלתל
.םינייטצמ םיפוטואיגל וקלוחיש םיסרפהמ דחא אוה הז סרפ ."‎1967
‎9.7.-11 ףיעס ,(א)‎1/הס עבקה תוארוהב רזוחב םסרופ סרפה ןונקת


,היגולואיכראו לארשי ץרא ידומילל ר"מפמה לא תונפל רשפא תולאשב
.‎050-6282070-ו ‎02-5601091 'לט
תועדוה


‎2004 רבמצדב ‎1 ,ה"סשת וילסכ ח"י ,‎4/הסשת ל"כנמ רזוח