ארגון ומינהל .3

בינוי ופיתוח

3.2

 אכלוס מבני חינוך - תזכורת

3.2-2

להלן תזכורת לרשויות המקומיות, שעליהן לפעול על פי ההתחייבויות המופיעות ב"טופסי הקרקע" שהן מגישות לאגף למיפוי ולתכנון לצורך הכנת פרוגרמה לתכנון גני ילדים ובתי ספר (ראה את חוזר הוראות הקבע סב/5(א), סעיף 3.2-5, תת סעיף 3.1.2 :בעניין אכלוס מבני חינוך), כדלקמן

אכלוס מבני חינוך: על הרשות המקומית להגיש למינהל הפיתוח של משרד החינוך בקשה לקבלת אישור מראש, בכל מקרה שברצונה לאכלס מבנה במוסד חינוכי אחר מזה שאושר בפרוגרמה (כאשר הסמל אינו זהה לזה שאושר בפרוגרמה) וכן בכל מקרה של אכלוס מבנה שהוכנה לו פרוגרמה עם סמל בסטטוס של מבנה בלי .שנקבע מראש המוסד שיאכלס אותו

.1
שמירה על "חזקה" בנכס: על הרשות המקומית לשמור על חזקתה המלאה נכס בשלמותו (כל המגרש והמבנים שעליו), ולא להשכירו, או להעבירו (במלואו או בחלקו) .בדרך אחרת, לגורם אחר

.2
הפעלת מבנה חינוך על ידי גוף לא עירוני (כגון רשת חינוך, עמותה וכיוצ"ב): הפעלת מבנה כזה תיעשה ללא תמורה או בתמורה סמלית, על פי הנוהל להקצאת קרקעות ומבנים שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 5/2001, .תשרי התשס"ב, ספטמבר 2001


.3

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר שי כנעני, סגן מנהל מינהל הפיתוח, טל'
02-5603382/3.הודעות


חוזר מנכ"ל סה/5, כ"א בטבת התשס"ה, 2 בינואר 2005