ארגון ומינהל .3

בינוי ופיתוח

3.2

,תמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור חזות מבני חינוך, 2005 - נוהל ההפעלה
המימון והביצוע

3.2-3

הגף לעיצוב חזות מבני חינוך פועל במגמה לפתח וליישם מדיניות בתחום של עיצוב
.המבנה החינוכי וחזותו ועיצוב הסביבה הלימודית תוך שימת לב להיבטים אסתטיים

במסגרת זו הגף מסייע בייעוץ מקצועי בתחומים הקשורים לעיצוב הסביבה הלימודית
המורחבת (כולל חצר בית-הספר), בשיפור חזות המבנה, בפיתוח המודעות האסתטית
ובשילוב עבודות אמנות ועבודות עיצוב ייחודיות במרחב בית-הספר, תוך שימת לב
.להיבטים. של שיפור התרבות והאקלים של בית הספר והפחתת האלימות

בתכנית העבודה לשנת 2005 מתוכננות התערבות עיצובית ואמנותית במבני חינוך
ותמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור החזות ולפיתוח חצרות לימודיות. אפשר להגיש
בקשות לתמיכה בפרויקטים אלו לשנת 2005 באמצעות הרשות המקומית בלבד ועל פי
,(הנחיות הנוהל להגשת בקשה לתמיכה בפרויקט עד ו' באדר א' התשס"ה (15.2.05
.ולא יאוחר מכךאת הנוהל ואת הטפסים להגשת בקשה לתמיכה בפרויקט אפשר לקבל בפנייה
לפקס' 02-5603462, או בדואר, לפי הכתובת הזו: הגף לעיצוב חזות מבני חינוך,
משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911. אפשר גם למצוא אותם באתר האינטרנט של הגף: www.education.gov.il/development . לפרטים נוספים אפשר להתקשר בטל' 02-5602117/8, דוא"ל zviaor@education.gov.il.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/5, כ"א בטבת התשס"ה, 2 בינואר 2005