ארגון ומינהל .3

בינוי ופיתוח

3.2

"החוברת "תכנון ועיצוב מבני חינוך

3.2-4

החוברת "תכנון ועיצוב מבני חינוך - סיכום דברים שנישאו ביום עיון" עוסקת במגוון
היבטים הקשורים בנושא: תכנון בתי-ספר על-פי פרוגרמות פדגוגיות עכשוויות
עלרקע השינויים האורבניים-התרבותיים שחלו בעשורים האחרונים ובהתייחסות
לשילוב מבני חינוך ומבנים קהילתיים נוספים בקהילה ולהתאמתם לסביבה ולרוח
הקהילה ולמורשתה, עיצוב ופיתוח החצרות כמרחבי למידה, עבודות עיצוב ועבודות
אמנות כתרומה ליצירת סביבה לימודית אסתטית ואקלים בית-ספרי חיובי כאמצעי
.לשיפור החזות

בחוברת מגוון רחב של דוגמאות מפרויקטים שנעשו בשנים האחרונות בארץ
בתחומים אלה ביזמת מינהל הפיתוח, המשקפות עשייה עשירה ומגוונת ומציעות
מרחבי למידה-חינוך שונים. אלו חשובים בעיקר לנוכח הדיון המתקיים במערכת
החינוך בארץ ובעולם בדבר מציאת דרכים ופתרונות להפחתת החיכוך, האלימות
.וההשחתה בבית-הספר

.החוברת הוצאה על ידי הגף לעיצוב חזות מבני חינוך במינהל הפיתוח במשרדנו
לרכישה: "ספר לכול" - שיווק והפצה בע"מ, טל' 03-5580111 ו-1800-35-1800.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/5, כ"א בטבת התשס"ה, 2 בינואר 2005