תכניות לימודים .9

תוכניות מיוחדות

9.14

השתתפות תלמידים בתהליך הנפקת בולים

9.14-2

1. רקע
תלמידי כיתות ד'-ה' בבתי הספר היסודיים ואת תלמידי כיתות ז'-ח' בבתי הספר
היסודיים והעל יסודיים לקחת חלק בתהליך הנפקת בולים שיעסקו בנושאים
בתנ"ך הנלמדים בתכנית הלימודים.

השנה יונפקו 4-3 בולים שיעסקו בסיפורים שח ספרי בראשית ושמות.

השתתפות התלמידים תיעשה בשני שלבים:

- שלב ראשון: בחירת נושאים לבולים
- שלב שני: בחירת ציורים לבולים.

2. אופן ההשתתפות בתהליך הנפקת הבולים
2.1 בחירת נושא

א. התלמידים יבחרו תמונות (סצנות) מסוימות מסיפורי ספר בראשית וספר שמות האהובים ביותר עליהם.

ב. לפני הבחירה ידונו המורים עם התלמידים על הסיפורים המרכזיים למדו לתזכורת. לאחר מכן יתבקשו התלמידים לציין את הסיפורים שאפשר לדעתם להביעם באופן מוצלח בציורים. כל ההצעות תירשמנה על הלוח. התלמידים יבחרו בהצבעה את הסיפור שמוצא חן בעיניהם ביותר ויכול להיות מובע בציור.

ג. כל בית ספר ירכז את נתוני הבחירה של התלמידים ויבחר את ארבעת נושאי התמונות שיזכו במספר הקולות המרבי.

ד. הפעילות בכיתות לבחירת נושאי התמונות צריכה להסתיים עד כ' בשבט התשס"ה, 30 בינואר 2005.

ה. בית הספר ישלח את ארבעת נושאי התמונות (הסיפורים) שזכו במרב הנקודות לכתובת הזו:

- בתי הספר היסודיים: תחרות בולים התשס"ה, האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים 91911

- בתי הספר העל-יסודיים: תחרות בולים התשס"ה, האגף לחינוך על-יסודי, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים 91911.

ו. משרד החינוך יעביר את ארבעת נושאי התמונות (הסצנות) שיזכו במספר הקולות המרבי הכללי לשירות הבולאי.

2.2 בחירת הציורים

א. השירות הבולאי יעביר את רשימת הנושאים למעצבי בולים. המעצבים יכינו כמה הצעות, ומתוכן יבחרו התלמידים את אלה שיונפקו כבולים.

ב. במהלך חודש אפריל 2005 (ניסן התשס"ה) יתבקשו התלמידים לבחור מבין ציורי המעצבים ארבעה ציורים שיונפקו כבולים.

ג. כל ציורי הבולים המועמדים יתפרסמו באתרים האלה:

- www.postil.com

- www.education.gov.il - ובתוכו באתר החינוך היסודי, באתר החינוך העל-יסודי ובאתר המפמ"ר למקרא.

ד. כל בית ספר יעביר את הרשימה של ארבעת ציורי הבולים שנבחרו לכתובות המצוינות ב-2.1-ה לעיל עד כ"ב בניסן התשס"ה, 1 במאי 2005.

3. טקסים ותערוכה
הנפקת הבולים מתוכננת לחודש דצמבר 2005 (מרחשוון-כסלו התשס"ו), והיא תלווה בטקסי "הופעת בולים" שיתקיימו בכמה בתי ספר שייטלו חלק בתהליך הבחירה וההצבעה. טקסים אלו ילוו בתערוכת בולים ובפעילות בולאית בתיאום בין מחלקת החינוך בשירות הבולאי לבין הפיקוח על בתי הספר.

בשאלות אפשר לפנות:
- באגף לחינוך על-יסודי: אל הגב' מירי ונד, טל' 02-5603252
- באגף לחינוך יסודי: אל הגב' בלהה ארצי, טל' 02-5603284.
אפשר לפנות גם אל המפמ"רית למקרא בחינוך הכללי, הגב' דרורה הלוי,
טל' 02-5603600.הודעות


חוזר מנכ"ל סה/5, כ"א בטבת התשס"ה, 2 בינואר 2005