בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

 בחינת הבגרות בכימייה – יחידת המעבדה

4.3-12


בהמשך לחוזר המפמ"ר לכימייה סד/1 מאוגוסט 2003 לגבי יחידת המעבדה בכימייה להלן תזכורת: החל משנת הלימודים התשס"ה ייבחנו התלמידים הלומדים יחידת חקר בסוף כיתה י"ב בבחינה בעל-פה או בכתב כחלק מהדרישות להשלמה מ-3 ל-5 י"ל.

הבחינה על יחידת המעבדה תתבצע בשנת התשס"ה באחת משתי הדרכים האלה:
א. בחינה בעל פה על ידי בוחן חיצוני, ובנוסף בחינה בכתב, בשאלון 37203, שבה יש לענות על שתי שאלות, כמו בעבר.
ב. בחינה בכתב בשאלון 37202, הכוללת שאלה על מיומנויות המעבדה כחלק מבחינת הבגרות.

להלן הפירוט:

תלמידיו של מורה הבוחר בדרך א' ייבחנו בעל-פה לפי הנהלים המופיעים בחוזר המפמ"ר לכימייה המפורסם באתר המפמ"ר, http://www.education.gov.il/Chimya.

תלמידיו של מורה הבוחר בדרך ב' ייבחנו בבחינת הבגרות על שאלה נוספת העוסקת במיומנויות חקר על פי המבנה המפורסם באותו אתר.

בשאלון 37202 יענו התלמידים על שלוש שאלות: שאלה אחת בנושא חובה, שאלה אחת בנושא בחירה ושאלה נוספת בנושא של מיומנויות חקר. דוגמאות לשאלות בנושא מיומנויות חקר מפורסמות באתר המפמ"ר לכימייה.


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר ניצה ברנע, המפמ"רית לכימייה, טל' 02-5604190.הודעות


חוזר מנכ"ל סה/6, כ"ב בטבת התשס"ה, 1 בפברואר 2005