בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

 החלת המתכונת החדשה לבחינות הבגרות ב"הבעה עברית"
(לשון, הבנה והבעה (בשנה"ל התשס"ו

4.3-13


1. בשנת הלימודים התשס"ו תחול מתכונת הבחינות החדשה ב"הבעה עברית" (לשון, הבנה והבעה) על כל תלמידי כיתות י' בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.

המתכונת החדשה כוללת 2 בחינות חובה (ברמה של 2 י"ל סך הכול):

1. שאלון א' - לשון, הבנה והבעה (סמל 011107) בכיתה י' או בכיתה י"א
2. שאלון ב' - לשון, הבנה והבעה (סמל 011108) בכיתה י"א או בכיתה י"ב.

לא יחול כל שינוי בחישוב השעות והגמולים המוקצים למורים בגין המעבר למתכונת החדשה.
2. במועד קיץ התשס"ה תתקיימנה בפעם האחרונה הבחינות בשאלונים במתכונת הישנה:

1. ידיעת הלשון והבעה, שאלון משולב (סמל 011104)
2. ידיעת הלשון א' (סמל 011109).

תלמידים שייבחנו במתכונת הישנה בשנת הלימודים התשס"ה ישלימו את חובותיהם לזכאות באמצעות השאלונים הישנים: "חיבור עברי" (סמל 905031); "יסודות ההבנה וההבעה" (סמל 905631); "הבנה והבעה", 2 י"ל (סמל 011202).

הערה: תלמידי כיתות י', מחזור התשס"ה, שלא ייגשו לבחינת הבגרות בלשון בקיץ התשס"ה, ייבחנו מהתשס"ו ואילך על פי המתכונת החדשה.
3. מבנה השאלונים במתכונת החדשה, התכנים הנכללים בהם, דרכי התשאול האופייניות להם ופירוט ההתאמות לתלמידים לקויי למידה התפרסמו בחוזרי המפמ"ר משנת התשס"ב ואילך. כמו כן נשלחו לבתי הספר חוברות הכוללות דגמים לשאלונים במתכונת החדשה במהלך שנות הלימודים התשס"ד והתשס"ה. המעוניינים בעותקים נוספים יוכלו לרכשם ב"ספר לכול" (טלפון להזמנות 1-800-35-1800).

את חוזרי המפמ"ר, את חוברות הדגמים וכן דוגמאות למבחני בגרות ולפעילויות הוראה אפשר למצוא גם באתר לשונ"ט, learn.snunit.k12.il/snunit/lashon.

לפרטים נוספים אפשר לפנות בכתב בלבד אל הפיקוח על הוראת העברית,
פקס' 02-5602928, וכן אל המדריכות המחוזיות.הודעות


חוזר מנכ"ל סה/7, כ"א באדר התשס"ה, 1 מרס 2005